Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KiesraadStaatscourant 2006, 224 pagina 39Besluiten van algemene strekking

Mandaatbesluit Kiesraad

De Kiesraad,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

1. De voorzitter en de secretaris van de Kiesraad zijn gezamenlijk gemandateerd om besluiten of adviezen van de Kiesraad te ondertekenen, voor zover niet uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit dat alle aanwezige leden van de Kiesraad het besluit of advies ondertekenen.

2. In het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt vermeld dat de ondertekening geschiedt overeenkomstig het door de Kiesraad genomen besluit en wordt zo mogelijk de vergadering vermeld waarin de Kiesraad het besluit heeft vastgesteld.

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing bij besluiten van de Kiesraad in zijn hoedanigheid van centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, onderscheidenlijk centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement.

Artikel 2

1. De voorzitter van de Kiesraad is gemandateerd om namens de Kiesraad te besluiten en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

a. het met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling laten van bij de Kiesraad, het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, onderscheidenlijk het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement ingediende aanvragen;

b. besluiten, waaronder verdagingsberichten, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

c. het verlenen van machtigingen om de Kiesraad bij de bestuursrechter te vertegenwoordigen.

2. De voorzitter van de Kiesraad is gemachtigd om namens de Kiesraad te beslissen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

a. de afdoening van klachten betref-fende gedragingen van ambtenaren van de Kiesraad;

b. het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak in een bestuursrechtelijke procedure waarbij de Kiesraad partij is;

c. het voeren van bestuursrechtelijke procedures waarbij de Kiesraad partij is, zoals het indienen van verweerschriften en andere schrifturen;

d. de beantwoording van aan de Kiesraad gerichte brieven.

Artikel 3

1. De secretaris van de Kiesraad is gemandateerd om namens de Kiesraad te besluiten en stukken te ondertekenen met betrekking tot verdagingsberichten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur.

2. De secretaris van de Kiesraad is gemachtigd om namens de Kiesraad te beslissen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

a. het voeren van bestuursrechtelijke procedures waarbij de Kiesraad partij is, zoals het indienen van verweerschriften en andere schrifturen;

b. de beantwoording van aan de Kiesraad gerichte brieven van burgers, politieke partijen, gemeenten en andere instanties.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Overeenkomstig het besluit van de Kiesraad, vastgesteld in zijn vergadering van 7 november 2006.

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter.
J. Schipper-Spanninga, secretaris.