Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van DefensieStaatscourant 2006, 219 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Wijziging Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen

27 oktober 2006

Nr. C/2006034916

Directie Juridische Zaken, Afdeling Wet- en Regelgeving

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel I

Artikel 1, eerste lid, van de Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel b wordt ‘de inspecteur van het vervoerswezen’ vervangen door: de commandant der strijdkrachten.

B

In onderdeel c wordt ‘de commandant van het explosieven opruimingscommando koninklijke landmacht’ vervangen door: de commandant van de explosieven opruimingsdienst defensie.

C

In onderdeel d wordt ‘het hoofd van het bureau veiligheid en secretariaat van de militaire commissie gevaarlijke stoffen’ vervangen door: het hoofd van de sectie militaire commissie gevaarlijke stoffen.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant en de serie ministeriële publicaties.

Den Haag, 27 oktober 2006.
De Staatssecretaris van Defensie, C. van der Knaap.