Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2006
Nr. 214

Gepubliceerd op 2 november 2006Verlening winningsvergunning koolwaterstoffen

Blokdeel P8a

20 oktober 2006

ET/EM/6085689

De Minister van Economische Zaken,

Procesverloop:

- Grove Energy Ltd, gevestigd te London (VK), heeft op 11 juli 2005 ingevolge artikel 6 van de Mijnbouwwet een aanvraag ingediend om een vergunning voor de winning van koolwaterstoffen in blok P8 van het continentaal plat, welk blok is aangegeven op de als bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling (Stcrt. 2002, 245) gevoegde kaart. De aanvraag betreft de winning van een in 1982 aangetoond olieveld. Het deel van het blok P8 waarin dit veld ligt wordt hierna aangeduid als blokdeel P8a. Het aangevraagde blokdeel grenst aan blokdeel P9a;

- De aanvraag om een winningsvergunning is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 5 augustus 2005, nr. 191 en de Staatscourant van 16 augustus, nr. 157. Naar aanleiding van deze publicaties is geen concurrerende aanvraag ingediend;

- TNO Bouw en Ondergrond, Adviesgroep EZ, (hierna genoemd: TNO) heeft over het aangetoonde olieveld in januari 2002 en op 1 maart 2006 adviezen uitgebracht. TNO heeft voor de begrenzing van het gebied (met een oppervlakte van 26,17 km2) waarbinnen het aardolievoorkomen

is gelegen in een aanvullend advies van 12 oktober 2006 een voorstel gedaan;

- Staatstoezicht op de mijnen heeft op 24 februari 2006 advies uitgebracht;

- Energie Beheer Nederland heeft in februari 2006 en juni 2006 adviezen uitgebracht;

- De Mijnraad heeft advies uitgebracht op 7 juli 2006 (kenmerk MIJR/6047757).

Overwegingen:

- In 1988 is met de boring P8-2 aardolie aangetroffen in het oostelijk deel van blok P8;

- Het gebied van blok P8 is open. Voor het gebied waarvoor de aanvraag van een winningsvergunning is gedaan geldt geen opsporings-, winnings- of opslagvergunning;

- De aanvraag betreft een zogenaamde spontane winningsvergunning waarmee de winning van het in 1982 aangetoonde voorkomen wordt beoogd. Dit voorkomen loopt over in het gebied van de winningsvergunning P9a en P9b. Grove Energy heeft met Chevron E&P Netherlands B.V. (hierna genoemd: Chevron), als uitvoerder bij de winningsvergunning P9a en P9b, afspraken gemaakt over de gezamenlijke winning van het voorkomen, dat met de boring P8-2 is aangetoond;

- Op grond van de ingediende aanvraag en de adviezen van TNO en EBN is het aannemelijk dat de aangetoonde aardolie economisch gewonnen kan worden.

- Grove Energy is nog niet als vergunninghouder in Nederland actief. Het aangetoonde voorkomen zal in nauwe overeenstemming met Chevron vanaf het Horizon-platform in blok P9 door Chevron gewonnen worden. Daarom zijn de technische mogelijkheden van de aanvrager geen aanleiding tot weigering van de gevraagde vergunning. Ook de financiële mogelijkheden en de manier waarop de winning van het voorkomen is beoogd zijn geen grond om de vergunning te weigeren;

- Gelet op het advies van EBN zal staatsdeelneming voor de staat waarschijnlijk gunstig zijn en is het voorschrijven van staatsdeelneming gewenst;

- Gelet op de door de aanvrager voorziene periode van winning, is een tijdvak van 15 jaren niet langer dan noodzakelijk om de in de aanvraag voorziene activiteiten te doen plaatsvinden.

Gelet op:

De artikelen 6, 8, 9, 10, 11, eerste tot en met derde lid, 15, vierde lid, 22, vijfde en zesde lid, en 90 van de Mijnbouwwet, alsmede op de artikelen 1.3.6 en 1.3.7 van de Mijnbouwregeling.

Besluit:

Artikel 1

Aan Grove Energy Ltd wordt een winningsvergunning voor koolwaterstoffen verleend.

Artikel 2

De vergunning geldt voor het gebied, gelegen in het blok P8, dat wordt begrensd door de lengtecirkels tussen de puntenparen B-C en A-D en door de grootcirkels tussen de puntenparen A-B en C-D.

De coördinaten van eerdergenoemde punten zijn:

A

52° 36’ 00,000” NB en

 

03° 40’ 00,000” OL

B

52° 38’ 30,000” NB en

 

03° 35’ 00,000” OL

C

52° 36’ 00,000” NB en

 

03° 35’ 00,000” OL

D

52° 33’ 30,000” NB en

 

03° 40’ 00,000” OL

De ligging van vorengenoemde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten, berekend volgens het stelsel van de Europese vereffening.

Het gebied waarvoor de vergunning geldt is in verticale zin beperkt tot een maximale diepte van 2225 meter beneden zeeniveau.

Artikel 3

De vergunninghouder sluit met Energie Beheer Nederland B.V., te Heerlen, een overeenkomst als bedoeld in artikel 90, eerste lid, van de Mijnbouwwet.

Artikel 4

De vergunning geldt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding, nadat zij onherroepelijk is geworden, gedurende een tijdvak van 15 jaar.

Artikel 5

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken,namens deze:
Y. Peters,
MT-lid directie Energiemarkt.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische Zaken (ALP: L/1410), Postbus 20101, 2500 EC ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl