Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2006, 203 pagina 14Interne regelingen

Besluit instelling TOPA 2006

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 6 september 2006, nr. DDS 5439866, tot instelling van het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA)

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de Minister: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

b. TOPA: het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten;

c. Antillianengemeenten: de gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam,Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle;

d. Bestuurlijke Arrangementen: de door de Minister op 8 juli 2005 met de Antillianengemeenten afgesloten bestuurlijke arrangementen terzake van de terugdringing van de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren op gebied van voortijdig schoolverlaten, criminaliteit en werkloosheid.

Artikel 2

1. Ingesteld wordt het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA).

2. TOPA wordt ingesteld voor de looptijd van de Bestuurlijke Arrangementen.

Artikel 3

De taken van TOPA zijn:

a. het vervullen van een brugfunctie in faciliterende, stimulerende en interveniërende zin tussen de Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap;

b. het stimuleren van de participatie van de Antilliaanse gemeenschap bij de uitvoering van de Bestuurlijke Arrangementen in de 21 Antillianengemeenten;

c. het gevraagd en ongevraagd adviseren van Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap;

d. het desgevraagd bemiddelen tussen Antillianengemeenten en de Antilliaanse gemeenschap;

e. het geven van een impuls aan de contacten tussen de Antilliaanse gemeenschap, de Antillianengemeenten en de in het kader van de Bestuurlijke Arrangementen relevante uitvoeringsorganisaties;

f. het signaleren van ontwikkelingen met betrekking tot participatie van de Antilliaanse gemeenschap bij de uitvoering van de Bestuurlijke Arrangementen in de Antillianengemeenten.

Artikel 4

1. TOPA bestaat uit een voorzitter en daarnaast uit ten minste acht en ten hoogste twaalf leden.

2. Met ingang van 6 september 2006 zijn benoemd:

– Jacques Veeris (voorzitter);

– Artwell Cain;

– Carla Lepelaars;

– Celio Bryson;

– Hubert Fermina;

– Inneke Stolk;

– Joyce Overdijk-Francis;

– Maarten van Harte;

– Magda Rafael;

– Maurice Fontilus;

– Nadya van Putten;

– Nynoshca Fecunda;

– Willem Gijsen.

3. In het geval een lid niet langer zitting wenst te nemen in TOPA, wordt de Minister hiervan op de hoogte gesteld. De Minister benoemt eventueel, na overleg met TOPA, een nieuw lid.

Artikel 5

1. Het secretariaat van TOPA berust bij FORUM.

2. TOPA wordt in haar werkzaamheden indien gewenst ook inhoudelijk bijgestaan door FORUM.

3. TOPA kan zich zonodig doen bijstaan door derden.

Artikel 6

1. TOPA is onafhankelijk en verricht haar werkzaamheden zonder last of ruggespraak. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in TOPA.

2. TOPA stelt, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar eigen werkwijze vast.

3. Indien sprake is van een (dreigende) belangenverstrengeling met betrekking tot een bepaald onderwerp, onthoudt het desbetreffende lid van TOPA zich met betrekking tot dat onderwerp van verdere deelname of besluitvorming.

Artikel 7

TOPA brengt telkens voor 1 februari met betrekking tot het voorafgaande kalenderjaar aan de Minister inhoudelijk verslag uit over haar werkzaamheden.

Artikel 8

1. Het Vacatiegeldenbesluit 1998 is van toepassing.

2. TOPA wordt aangemerkt als een commissie ‘algemeen’ als bedoeld in artikel 1 van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004.

3. Aan de voorzitter van TOPA wordt ingevolge artikel 3 van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004 een bedrag toegekend van 130% van het bedrag dat aan een lid van TOPA wordt toegekend.

Artikel 9

De archiefbescheiden van TOPA worden na het staken van de activiteiten, of indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven zoveel eerder, ter beschikking gesteld aan de Minister.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 6 september 2006.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling TOPA 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, M.C.F. Verdonk.

Toelichting

Algemeen

In 2005 zijn met de 21 Antillianengemeenten bestuurlijke arrangementen afgesloten. De nadruk in deze arrangementen ligt op de terugdringing van de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en criminaliteit. Zowel in het kader van de Bestuurlijke Arrangementen als dit besluit worden onder Antilliaanse jongeren tevens Arubaanse jongeren begrepen.

Inmiddels zijn er 123 projecten gestart, gericht op opvoedingsondersteuning, loopbaanadvies, huisvesting, reïntegratie, opleiding, versterken van de Antilliaanse gemeenschap, mentoring, tienermoeders, sport en muziek. Betrokkenheid van Antillianen bij de aanpak die is vastgelegd in de Notitie Antilliaanse risicojongeren (Kamerstukken II, 26 283, nr. 19) is een voorwaarde om de problemen die er, vooral met Antilliaanse jongeren, zijn op een structurele manier aan te pakken.

De instelling van TOPA moet er mede voor zorgen dat de Antilliaanse gemeenschap op een betere wijze kan participeren bij de uitvoering van de bestuurlijke arrangementen. De drie landelijke organisaties (OCaN, KAG en MAAPP) hebben mij hierbij desgevraagd van advies gediend.

Artikelsgewijs

Artikel 2

TOPA wordt ingesteld voor de looptijd van de Bestuurlijke Arrangementen, te weten tot en met 31 december 2008.

Artikel 3

In artikel 3 staan de taken van TOPA opgesomd. De taken worden uitgevoerd in het licht van het overkoepelende thema van de Bestuurlijke Arrangementen, te weten de vermindering van het aantal Antilliaanse voortijdige schoolverlaters, de vermindering van het aantal werkloze Antilliaanse jongeren tot 25 jaar en de vermindering van de criminaliteit onder Antilliaanse jongeren van 12 tot 25 jaar. TOPA dient er mede voor te zorgen dat er een betere en effectievere samenwerking tot stand komt tussen Antillianengemeenten, de Antilliaanse gemeenschap, en de relevante maatschappelijke organisaties.

Artikel 5

TOPA kan zich ook inhoudelijk laten bijstaan door FORUM. Voor haar werkzaamheden ten behoeve van TOPA zal FORUM een subsidie ontvangen.

Artikel 8

De voorzitter en leden van TOPA zijn individueel op de hoogte gesteld van de voor hen geldende vacatieregeling. Tot het einde van 2006 kunnen leden van TOPA in aanmerking komen voor maximaal 11 vacatievergoedingen. Voor zowel 2007 als 2008 is het maximum gesteld op 18. Voor de voorzitter geldt geen maximum.

Artikel 10

Op 6 september 2006 zijn de leden van TOPA geïnstalleerd. Om die reden werkt dit besluit terug tot die datum.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk