Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2006, 185 pagina 40Overig

Tussentijds Bericht Nationaliteiten (TBN 2006/5)

Aan: de Burgemeesters (t.a.v. hoofden Burgerzaken)

i.a.a: de Minister van Buitenlandse Zaken

de Gevolmachtigde Minister van Aruba

de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Onderdeel: Stafdirectie Uitvoeringsbeleid

Datum: 19 september 2006

Ons kenmerk: INDUIT 06-5268 (AUB)

Aard: Bekendmaking van voorschriften

Juridische achtergrond: Artikel 9, eerste lid, onder b Rijkswet op het Nederlanderschap;

Artikelen 32, 57 e.v. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap;

Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap.

bijlage: Landenlijst naturalisatie september 2006, vervangt de Landenlijst naturalisatie september 2005

Geldigheidsduur: Van 16 september 2006 tot 16 september 2007

Onderwerp: Wijziging overzicht afstandsbepalingen in de nationaliteitswetgeving van de staten der Verenigde Naties (‘de Landenlijst’)

Inleiding

Bij Tussentijds Bericht Nationaliteiten 2005/5 (Stcrt. 2005/181) is laatstelijk een periodiek herziene landenlijst bekend gemaakt. Deze landenlijst wordt in geval van naturalisatie tot Nederlander gebruikt bij de beoordeling van het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit. Wijziging in de nationaliteitswetgeving van enkele hieronder te noemen staten geeft aanleiding tot deze wijziging van de landenlijst.

  

Bolivia

De vermelding ‘A’ (automatisch verlies) vervalt en wordt vervangen door: ‘B’ (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk).

  

Toelichting

Uit onderzoek van de Nederlandse ambassade te Bolivia is gebleken dat Boliviaanse staatsburgers sinds de grondwetswijziging van 13 april 2004 hun nationaliteit niet meer automatisch verliezen maar wel afstand kunnen doen van hun Boliviaanse nationaliteit. Vorenstaande staat vermeld in artikel 8 van Hoogdecreet No. 27698.

 

Om afstand te doen zal men een brief met motivering aan de Boliviaanse ambassade moeten sturen waarna een uitnodiging volgt om een vragenlijst in te vullen. Na ongeveer 30 dagen zal, via de Ambassade, een nota worden afgegeven waarin de goedkeuring wordt gegeven voor het afstand doen van de nationaliteit.

  

Colombia

De vermelding ‘C’ (geen automatisch verlies; het doen van afstand is niet mogelijk) vervalt en wordt vervangen door: ‘B’ (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk).

  

Toelichting

Gebleken is dat bij wet no. 43 van Colombia van 1 februari 1993 ook bepalingen zijn opgenomen over de nationaliteit aanvullend op de grondwet van juli 1991. In artikel 23 van de wet no. 43 wordt aangegeven dat Colombianen het recht hebben om afstand te doen van hun nationaliteit en dat kunnen doen door het indienen van een schriftelijke verklaring bij het Colombiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken of de Colombiaanse ambassade.

  

Djibouti

De vermelding ‘A’ (automatisch verlies) vervalt en wordt vervangen door: ‘B’ (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk).

  

Toelichting

Sinds oktober 2004 heeft Djibouti een nieuwe nationaliteitswetgeving. In artikel 11 van deze wet is opgenomen dat men afstand kan doen van de Djiboutaanse nationaliteit. Er is derhalve geen sprake meer van automatisch verlies.

  

Eritrea

De vermelding ‘B’ (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk) vervalt en wordt vervangen door: ‘C’ (geen automatisch verlies; het doen van afstand is niet mogelijk).

  

Toelichting

Uit onderzoek is gebleken dat Eritrea formeel nog geen nationaliteitswet kent. Nationaliteitskwesties worden getoetst aan de Eritrese Nationaliteitsverordening. (Eritrean Nationality Proclamation). Nr. 21/1992. Weliswaar is in de Eritrese nationaliteitsverordening een aantal gevallen aangegeven dat kan leiden tot verlies van de Eritrese nationaliteit maar komt dit in de praktijk niet voor. Het zelfstandig afstand doen van de Eritrese nationaliteit is in de praktijk onmogelijk.

  

Estland

De vermelding ‘B’ (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk) vervalt en wordt vervangen door: ‘A’ (automatisch verlies).

  

Toelichting

Uit onderzoek is gebleken dat ingevolge artikel 29 van de nationaliteitswetgeving van Estland (Citizenship Act) er sprake is van automatisch verlies van de Estse nationaliteit bij het aannemen van een andere nationaliteit. Het vrijwillig afstand doen van de Estse nationaliteit blijft ook mogelijk.

  

Fiji

De vermelding ‘B’ (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk) vervalt en wordt vervangen door ‘A’ (automatisch verlies).

  

Toelichting

Met ingang van 29 mei 2000 is de nationaliteitswetgeving van Fiji gewijzigd. Volgens artikel 23 lid 1 van de Citizenship Act Amendment Decree 2000 verliest een persoon met de nationaliteit van Fiji automatisch deze nationaliteit door vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit.

  

Kiribati

De vermelding ‘A’ (automatisch verlies) wordt vervangen door: ‘B (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk), echter in sommige gevallen A’. Personen van Kiribatische afstamming moeten afstand doen. Personen genaturaliseerd tot de Kiribatische nationaliteit verliezen deze nationaliteit automatisch bij het verkrijgen van een andere nationaliteit.

  

Toelichting

Uit de Citizenship Act van Kiribati blijkt uit artikel 8 dat automatisch verlies van de Kiribatische nationaliteit alleen mogelijk is indien het gaat om personen die van niet Kiribatische afstamming zijn. Uit artikel 8A blijkt dat personen van Kiribatische afstamming deze nationaliteit niet automatisch verliezen maar wel afstand kunnen doen van deze nationaliteit.

  

Micronesia

De vermelding ‘onbekend’ vervalt en wordt vervangen door: ‘B’ (geen automatisch verlies maar afstand is mogelijk).

  

Toelichting

Uit onderzoek is gebleken dat ingevolge artikel 206, tweede lid van de Code of the Federated States of Micronesia afstand gedaan kan worden van de Micronesische nationaliteit.

  

Mozambique

De vermelding ‘A’ (automatisch verlies) vervalt en wordt vervangen door: ‘B’ (geen automatisch verlies, maar het doen van afstand is mogelijk).

  

Toelichting

Sinds 16 november 2004 is een nieuwe grondwet van kracht in Mozambique. De voorheen geldige nationaliteitswetgeving blijft weliswaar bestaan maar blijft alleen geldig voor zover deze niet strijdig is met de tekst van de nieuwe grondwet. Ingevolge de nieuwe grondwet wordt de mogelijkheid tot het bezitten van een dubbele nationaliteit erkend. Voorts blijkt uit artikel 31 van de Grondwet dat het doen van afstand mogelijk is door officieel te kennen te geven dat men geen Mozambikaan meer wil zijn. Van automatisch verlies is geen sprake meer.

  

Noordelijke Marianen

Voor de Noordelijke Marianen wordt verwezen naar hetgeen staat vermeld bij de Verenigde Staten.

  

Toelichting

Volgens artikel III en paragraaf 506 van het Convenant to Establish a Commonwealth of the Northern Mariana Islands in Political Union with the United States of America behoren de Noordelijke Marianen tot de Verenigde Staten als gevolg waarvan de aldaar woonachtige burgers onder de nationaliteitswetgeving, de Immigration and Nationality Act, van de Verenigde Staten vallen.

  

Oost-Timor

Oost-Timor wordt als land aan de landenlijst toegevoegd met de vermelding ‘B’ (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk).

  

Toelichting

Met ingang van 5 november 2002 is de Law on Citizenship, No. 9/2002 van kracht. In Chapter IV, Section 14, sub 1(a) van deze wet wordt aangegeven dat iemand met de Oost-Timorese nationaliteit de mogelijkheid heeft om afstand te doen van deze nationaliteit bij het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit.

  

Palau

Palau wordt als land aan de landenlijst toegevoegd met de vermelding ‘A’ (automatisch verlies).

  

Toelichting

Ingevolge de Citizenship Act, 13 PNCA, van 1995, leidt het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit tot automatisch verlies van de Palauaanse nationaliteit.

  

Rwanda

De vermelding ‘C’ (geen automatisch verlies, het doen van afstand is niet mogelijk) vervalt en wordt vervangen door ‘B’ (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk).

  

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2005 is de Rwandese nationaliteitswet gewijzigd. Het betreft een nadere invulling en aanvulling. Volgens artikel 19 en 20, Title VI: Renouncing the Rwandan Nationality, van de Organic Law, No. 29/2004 of 3 december 2004 on Rwandan Nationality Code, heeft een meerderjarige Rwandees bij het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit de mogelijkheid om afstand te doen van de Rwandese nationaliteit. Een verzoek tot afstand kan, vergezeld van de oorspronkelijke Rwandese identiteits- en reisdocumenten, worden ingediend bij de autoriteiten in de woonplaats of bij de ambassade die Rwanda vertegenwoordigt indien er sprake is van verblijf in het buitenland. Ingewilligde afstandsverzoeken worden gepubliceerd in het staatsblad van Rwanda, de Official Gazette of the Republic of Rwanda.

  

Senegal

De uitzondering ‘Dienstplichtigen hebben voor verlies van hun nationaliteit toestemming van de regering nodig’ vervalt en wordt vervangen door ‘Personen die actief dienst doen of hebben gedaan dan wel hiertoe opgeroepen zijn na vrijstelling, hebben voor verlies van hun nationaliteit toestemming van de regering nodig’.

  

Toelichting

Uit onderzoek is gebleken dat volgens de Senegalese nationaliteitswet (Loi déterminant la nationalité Sénegalaise van 7 maart 1961, laatstelijk geamendeerd op 10 februari 1990) toestemming van de Senegalese regering nodig is om afstand te doen van de Senegalese nationaliteit voor die personen die actief dienst doen of hebben gedaan dan wel hiertoe opgeroepen zijn na vrijstelling. Personen voor wie dit geldt hebben tot 15 jaar na dato toestemming van de Senegalese regering nodig om hun nationaliteit te kunnen verliezen. Algemene dienstplicht bestaat niet in Senegal. Wel bestaat een vorm van selectieve dienstplicht (bijvoorbeeld morele opvoeding van criminele jongeren). Aan deze vorm van dienstplicht zou geen uitvoer worden gegeven.

  

Servië & Montenegro

Op 3 juni 2006 is Montenegro onafhankelijk geworden van Servië. Dit betekent dat Servië & Montenegro als land uit de landenlijst verdwijnt en dat dit vervangen zal worden door de twee separate landen Servië en Montenegro. Aan de afstandsbepaling (B) verandert vooralsnog niets.

  

West-Samoa

De naam van dit land is sinds 1977 ‘Samoa’ en zal onder die naam op de landenlijst worden gezet. De vermelding ‘A’ (automatisch verlies) bij Samoa vervalt en wordt vervangen door ‘B’ (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk).

  

Toelichting

Met ingang van 21 januari 2004 is de Samoaanse nationaliteitswet gewijzigd.

Volgens section 14, Part III van de Citizenship Act 2004 is het doen van afstand mogelijk indien het land waarin betrokkene zich tot onderdaan heeft laten naturaliseren geen meervoudige nationaliteit toestaat. Betrokkene kan hiertoe een afstandsverklaring indienen bij het Samoaanse ministerie dat verantwoordelijk is voor ‘Citizenship’.

  

IJsland

De vermelding ‘A’ (automatisch verlies) vervalt en wordt vervangen door: ‘B’ (geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk).

  

Toelichting

D.m.v. een amendement op de Icelandic Citizenship Act, No. 100/1952 (wet nr. 9 van 24 februari 2003) is artikel 7, waarbij automatisch verlies geregeld was, ingetrokken. Ingevolge het amendement dient een IJslander wanneer hij de nationaliteit wenst te verkrijgen van een staat die geen dubbele nationaliteit toestaat, te verzoeken om afstand van zijn IJslandse nationaliteit alvorens de nieuwe nationaliteit kan worden bevestigd. Betrokkene dient vóór het moment van naturalisatie tot Nederlander bij de IJslandse autoriteiten te vragen om toestemming om afstand te doen van de IJslandse nationaliteit. De aanvraag hiervoor dient vergezeld te worden van een bevestiging dat de nieuwe nationaliteit pas effectief wordt wanneer de IJslandse nationaliteit wordt vrijgegeven.

  

Filippijnen/Tsjechië

Bij de landen Filippijnen en Tsjechië was in TBN 2005/5 per abuis aangegeven dat afstand zou gelden vanaf het moment van publicatie van het TBN (op 16 september 2005). Dit had echter moeten zijn twee maanden na publicatie van het TBN dus 16 november 2005. In dit TBN wordt dat rechtgezet.

  

Tot slot

Bij verzoekers van Boliviaanse, Colombiaanse, Djiboutaanse, Kiribatische, Micronesische, Mozambikaanse, Oost-Timorese, Rwandese, Samoaanse en IJslandse nationaliteit aan wie in het vervolg afstand van hun oorspronkelijke nationaliteit moet worden gevraagd, wordt dit slechts gedaan bij naturalisatieverzoeken die worden ingediend op of na inwerkingtreding van dit TBN. Het voorgaande is niet van toepassing op de gevallen zoals bedoeld in artikel 9, derde lid RWN. Betrokkene hoeft dan geen afstand te doen.

Dit TBN treedt in werking twee maanden na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 september 2006. De vorige landenlijst is namelijk geldig tot 16 september 2006.

De Ministervoor Vreemdelingenzaken en Integratie in zijn hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk,
namens deze:
de directeur-generaalInternationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, R.K. Visser.

Bijlage 1

Overzicht afstandsbepalingen in de nationaliteitswetgevingen van de staten der Verenigde Naties

Hierna volgt een lijst van landen met vermelding van behoud of verlies van de nationaliteit bij naturalisatie tot Nederlander. Bij deze lijst wordt het volgende aangetekend: het betreft hier een momentopname voor zover bij het Ministerie van Justitie bekend ten tijde van het verschijnen van deze gewijzigde landenlijst. Gebruikers van deze lijst die stuiten op wijzigingen of onjuistheden, wordt verzocht dit schriftelijk aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie te melden onder vermelding van het onderwerp: Afstandsverplichting bij naturalisatie.

Het postadres is: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Stafdirectie Uitvoeringsbeleid, afdeling uitvoeringsbeleid, Postbus 5800, 2280 HV Rijswijk.

De schrijfwijze van de namen van staten is conform de ‘lijst van landnamen’, de officiële schrijfwijze voor het Nederlandse taalgebied, van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige namen, 1994.

A = automatisch verlies

B = geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk.

Indien volgens de vreemde nationaliteitswetgeving het doen van

afstand mogelijk is, betekent dit niet dat zulks altijd daadwerkelijk door de Nederlandse autoriteiten wordt verlangd. Van de verplichting om de oorspronkelijke nationaliteit te verliezen, bestaan vrijstellingen. Zie daarvoor artikel 6 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (Stcrt. 2003, 54).

C = geen automatisch verlies; het doen van afstand is niet mogelijk

D = partij bij het Verdrag van Straatsburg

E = partij bij het Tweede Protocol van het Verdrag van Straatsburg

Onbekend = geen automatisch verlies, tot het tegendeel bewezen is

Afghanistan

B

Albanië

B

Algerije

C

Andorra

A

Angola

B

Antigua en Barbuda

B

Argentinië

C, echter in sommige gevallen A.

Tot Argentijn genaturaliseerden verliezen de Argentijnse nationaliteit wel automatisch.

Armenië

B

Australië

B

De Australische nationaliteit ging tot 03.04.2002 automatisch verloren bij naturalisatie tot Nederlander. Het doen van afstand wordt gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 (zie TBN 2002/3).

Azerbeidzjan

B

Bahama's

B, echter in sommige gevallen C. Burgers van de Bahama’s die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt kunnen afstand doen. Burgers van de Bahama’s, die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen geen afstand doen.

Bahrein

B

Bangladesh

C

Barbados

B

Belarus (Wit-Rusland)

Zie Wit-Rusland

België

A, D

Belize

B

Benin

B

Bhutan

A

Birma (Myanmar)

Zie Myanmar

Bolivia

B

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek op of na datum inwerkingtreding van TBN 2006/5.

Bosnië-Herzegovina

B

Botswana

A

Brazilië

B

Brunei

A

Bulgarije

B

Burkina Faso

A

Burundi

B

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.03.2002 (zie TBN 2002/1).

Cambodja

B

Canada

B

Centraal-Afrikaanse Republiek

A

Chili

B, echter in sommige gevallen A.

Tot Chileen genaturaliseerden verliezen hun Chileense nationaliteit wel automatisch.

China

A

Colombia

B

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek op of na datum inwerkingtreding van TBN 2006/5.

Comoren, de

B

Congo (Volksrepubliek)

A

Congo (Democratische Rep., vh Zaïre)

A

Costa Rica

C

Cuba

B

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2003. Hoewel de relevante Cubaanse wetgeving niet is gewijzigd, staat de rechtspraktijk aldaar het doen van afstand van de Cubaanse nationaliteit na naturalisatie tot Nederlander wel toe. Naturalisandi dienen het verzoek tot afstand van de Cubaanse nationaliteit expliciet in te dienen bij een Cubaans consulair ambtenaar in het land waar zij woonachtig zijn.

 

Om rechtsgeldig afstand te doen van de Cubaanse nationaliteit dient de (Cubaanse) Minister van Binnenlandse Zaken door middel van een beschikking het verzoek tot afstand in te willigen. Deze beschikking is het bewijsstuk dat afstand is gedaan van de Cubaanse nationaliteit. (Zie TBN 2003/2).

Cyprus

B

Denemarken

A, D

Djibouti

B

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek op of na datum inwerkingtreding van TBN 2006/5.

Dominica

B

Dominicaanse Republiek

C

Bondsrepubliek Duitsland

A (geen partij meer bij het verdrag van Straatsburg m.i.v. 22.12.2002).

Een verzoeker om naturalisatie tot Nederlander (die niet onder één van de vrijstellingscategorieën voor de verplichting tot het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit valt) wordt gevraagd een verklaring (model 2.5 uit de Handleiding) te ondertekenen dat hij bij de Duitse autoriteiten niet om behoud van de Duitse nationaliteit zal vragen (Zie TBN 2002/3).

Ecuador

C

Egypte

Met het oog op de actualiteit van de gemeentelijke basisadministratie voegt de IND aan de kennisgeving aan de burgemeester dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de toestemmingsverklaring van de Egyptische ambassade toe. De Egyptische nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlanderschap, mits genaturaliseerd is ná verkregen toestemming.

B

Een verzoeker om naturalisatie tot Nederlander dient zich tot het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken te wenden teneinde toestemming tot verkrijging van een andere nationaliteit te krijgen. Betrokkene dient vóór het moment van naturalisatie tot Nederlander de beoogde toestemming van het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken te hebben verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring van de Egyptische ambassade. De verklaring van de Egyptische ambassade legt betrokkene bij voorkeur over bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. Het verzoek tot naturalisatie kan ook worden ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan dient betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze in te sturen naar het IND-regiokantoor waar zijn verzoek in behandeling is.

 

Op verzoeken ingediend op of na 01.11.2002 wordt eerst beslist indien de verklaring van de ambassade is ontvangen. In dit kader wordt indien nodig gebruik gemaakt van de bevoegdheid uit art. 9, vierde lid RWN tot aanhouden van het naturalisatieverzoek (zie TBN 2002/3). Het naturalisatieverzoek wordt na ommekomst van de laatste aanhoudingstermijn ingewilligd indien nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de verzoeker aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Egyptische autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te nemen.

El Salvador

Zie Salvador

Equatoriaal-Guinee

Onbekend

Eritrea

C

Estland

A

Ethiopië

A

Fiji

A

Filippijnen

A, B

Met ingang van 17 september 2003 is de Filippijnse nationaliteitswet gewijzigd. Een Filippijn die door geboorte de Filippijnse nationaliteit bezit, verliest niet automatisch de Filippijnse nationaliteit bij het aannemen van een andere nationaliteit.

 

De Filippijn kan afstand doen van zijn Filippijnse nationaliteit door het overleggen van een expliciete verklaring aan de Filippijnse autoriteiten.

 

In ander gevallen dan hierboven omschreven geldt A.

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 16.11.2005 (TBN 2005/5).

Finland

B

De Finse nationaliteit gaat eerst verloren nadat de verzoeker aantoont een vreemde nationaliteit verworven te hebben. Afstand doen kan dan ook eerst nadat de verzoeker Nederlander geworden is. Het doen van afstand wordt gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 19.07.2004 (zie TBN 2004/3).

Formosa (Taiwan)

Zie Taiwan

Frankrijk

A, D, E

Gabon

B

Gambia

B

Georgië

A

Ghana

B

De Ghanese nationaliteit ging tot 05.01.2001 automatisch verloren bij naturalisatie tot Nederlander. Het doen van afstand wordt gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 (zie TBN 2001/5).

Grenada

B

Griekenland

C

Groot-Brittannië

(Verenigd Koninkrijk en Koloniën)

Zie Verenigd Koninkrijk en Koloniën

Guatemala

A

Guinee

A

Guinee-Bissau

A

Guyana

B

Haïti

A

Honduras

A

Hongarije

B

Ierland

B

India

A

Indonesië

A

Irak

Onbekend

De Transitional Administrative Law (TAL), de tijdelijke grondwet van Irak, is sinds 28 juni 2004 van kracht. Een nieuwe Iraakse nationaliteitswet is nog in ontwikkeling.

 

In de TAL is bepaald dat dubbel nationaliteit is toegestaan. Irakezen verliezen niet meer automatisch de Iraakse nationaliteit bij het verkrijgen van een andere nationaliteit. Voorts is vastgesteld dat Irakezen die eerder de Iraakse nationaliteit van rechtswege hebben verloren door vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit, als Iraakse staatsburgers worden beschouwd.

 

Uit TAL blijkt echter niet of een Irakees afstand kan doen van de Iraakse nationaliteit, daarom zal aan het ministerie van Buitenlandse zaken worden gevraagd dit te onderzoeken.

Iran

Met het oog op de actualiteit van de gemeentelijke basisadministratie voegt de IND aan de kennisgeving aan de burgemeester dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van de toestemmingsverklaring van de Iraanse overheid toe. De Iraanse nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlanderschap

B

Afstand voor verzoekers tot naturalisatie van 25 jaar of ouder is mogelijk.

Betrokkene dient vóór het moment van naturalisatie tot Nederlander toestemming van de Iraanse autoriteiten te hebben verkregen om een vreemde nationaliteit te verkrijgen. Bedoelde toestemming blijkt uit een (gelegaliseerde) verklaring (in Engelse vertaling: Proof of Leaving Nationality) van de Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken.

In Nederland woonachtige Iraanse naturalisandi dienen deze verklaring aan te vragen bij de Iraanse ambassade in Nederland. De verzoeker die het Nederlanderschap wil aanvragen, ontvangt zelf de verzochte verklaring. Bij voorkeur wordt de verklaring tegelijkertijd ingediend met het naturalisatieverzoek. Het verzoek tot naturalisatie kan ook worden ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan dient betrokkene na ontvangst van bedoelde verklaring deze in te sturen naar het IND-regiokantoor waar zijn verzoek in behandeling is.

 

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd indien op het moment van indiening van het naturalisatieverzoek de verzoeker 25 jaar of ouder is en deze niet is vrijgesteld van de afstandsverplichting. De Iraanse overheid verleent geen toestemming indien betrokkene niet heeft voldaan aan de militaire verplichtingen. In dat geval geldt dat op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap betrokkene is vrijgesteld van de afstandsverplichting, mits hij met een gelegaliseerde verklaring van de Iraanse autoriteiten aantoont dat hem vanwege niet voldane militaire verplichtingen geen toestemming wordt verleend om een vreemde nationaliteit te verkrijgen.

 

Op verzoeken ingediend op of na 01.10.2003 wordt eerst beslist indien de toestemmingsverklaring is ontvangen. In dit kader wordt indien nodig gebruik gemaakt van de bevoegdheid uit art. 9, vierde lid RWN tot aanhouden van het naturalisatieverzoek. Het naturalisatieverzoek wordt na ommekomst van de laatste aanhoudingstermijn ingewilligd indien nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de verzoeker aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Iraanse autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te nemen. (Zie TBN 2003/2).

Israël

B

Italië

A, D, E

Ivoorkust

A, echter in sommige gevallen B.

De hoofdregel is automatisch verlies. In geval betrokkene is ingeschreven in het register van de volkstelling, is gedurende een tijdvak van vijftien jaren, te rekenen vanaf de inschrijving in het register van de volkstelling, het verlies van de nationaliteit afhankelijk van goedkeuring van de regering. Betrokkene dient bij de autoriteiten van Ivoorkust na te gaan of hij toestemming van de regering nodig heeft.

Jamaica

B

Japan

A

Jemen

C

Joegoslavië

Zie Servië of Montenegro

Jordanië

B

Kaapverdië

B

Kameroen

A

Katar (Qatar)

B

Kazachstan

B

Kenya

A

Kirgizië

B

Kiribati

B, echter in sommige gevallen A

Personen van Kiribatische afstamming moeten afstand doen. Personen die de Kiribatische nationaliteit door naturalisatie hebben verkregen, verliezen deze nationaliteit automatisch bij het verkrijgen van een andere nationaliteit.

 

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek op of na datum inwerkingtreding van TBN 2006/5.

Koeweit

A

Kroatië

B

Laos

B

Lesotho

A

Letland

B

Libanon

Met het oog op de actualiteit van de gemeentelijke basisadministratie voegt de IND aan de kennisgeving aan de burgemeester dat betrokkene het Nederlanderschap is verleend, een kopie van het uittreksel uit het register van de Libanese burgerlijke stand toe. De Libanese nationaliteit is verloren gegaan met het verlenen van het Nederlanderschap.

B

Betrokkene dient vóór het moment van naturalisatie tot Nederlander toestemming van de Libanese autoriteiten te hebben om een vreemde nationaliteit te verkrijgen. De toestemming wordt verleend bij Presidentieel besluit. Dit decreet wordt gepubliceerd in de Libanese Staatscourant (in Franse vertaling: journal officiel). Van het Presidentieel besluit vindt een aantekening plaats in de Libanese burgerlijke stand (civil registration). Het Presidentieel besluit wordt niet afgegeven aan betrokkene. Ten bewijze van de verkregen toestemming om een vreemde nationaliteit aan te nemen, legt betrokkene de pagina uit de Libanese Staatscourant (of een kopie daarvan) over.

 

Tevens dient de verzoeker tot naturalisatie een origineel en gelegaliseerd uittreksel uit het register van de Libanese burgerlijke stand te overleggen, waarin het Presidentieel besluit is aangetekend. Genoemde stukken dienen te zijn voorzien van een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler. De stukken waaruit de verkregen toestemming blijkt, legt betrokkene bij voorkeur over bij het indienen van zijn naturalisatieverzoek. Het verzoek tot naturalisatie kan ook worden ingediend zonder de toestemmingsverklaring, maar dan dient betrokkene zo spoedig mogelijk de stukken in te sturen naar het IND-regiokantoor waar zijn verzoek in behandeling is.

 

Op verzoeken ingediend op of na 01.10.2003 wordt eerst beslist indien de toestemmingsverklaring is ontvangen. In dit kader wordt indien nodig gebruik gemaakt van de bevoegdheid uit art. 9, vierde lid RWN tot aanhouden van het naturalisatieverzoek. Het naturalisatieverzoek wordt na ommekomst van de laatste aanhoudingstermijn ingewilligd indien nog geen toestemmingsverklaring is ontvangen, mits de verzoeker aan de hand van correspondentie aantoont meermaals bij de Libanese autoriteiten navraag te hebben gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde nationaliteit aan te nemen. (TBN 2003/2).

Liberia

A

Libië

C

Liechtenstein

B

Litouwen

A

Luxemburg

A, D

Macedonië

B

Madagaskar

A

Malawi

A

Maldiven

B

Maleisië

B

Mali

B

Malta

B

Marokko

C

De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit.

Marshalleilanden

B

Mauritanië

A

Mauritius

B

Mexico

C, echter in sommige gevallen B.

Tot Mexicaan genaturaliseerden kunnen afstand doen van de Mexicaanse nationaliteit.

Micronesië

B

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek op of na datum inwerkingtreding van TBN 2006/5.

Moldavië

B

Monaco

A

Mongolië

B

Montenegro

B

Mozambique

B

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek op of na datum inwerkingtreding van TBN 2006/5.

Myanmar (Birma)

A

Namibië

A, voor Namibiërs door registratie of naturalisatie.

B, voor Namibiërs door geboorte, afstamming of huwelijk. Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2001 (zie TBN 2001/5).

Nauru

C

Nepal

A

Nicaragua

C, in sommige gevallen A

Tot Nicaraguaan genaturaliseerden verliezen de Nicaraguaanse nationaliteit wel automatisch.

Nieuw-Zeeland

B

Niger

A

Nigeria

B, in sommige gevallen A.

Tot Nigeriaan genaturaliseerden verliezen de Nigeriaanse nationaliteit wel automatisch.

Noordelijke Marianen

Hiervoor geldt naturalisatiewetgeving van de VS

Noord-Korea

A

Noorwegen

A, D

Oeganda

A

Oekraïne

B

Ondanks de tekst van artikel 19, eerste lid van de Oekraïense nationaliteitswet, is van de bevoegde Oekraïense autoriteiten vernomen dat in geval van vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit de Oekraïense nationaliteit eerst verloren wordt indien door de President van de Oekraïne aan betrokkene een verklaring van verlies is afgegeven. Derhalve dient verzoeker na naturalisatie een verklaring van verlies over te leggen, en dient (m.i.v. 01.03.2002) bij het naturalisatieverzoek (indien nodig) de bereidheidsverklaring (model 2.4) te worden getekend (zie TBN 2002/1).

Oezbekistan

B

Oman

B

Oostenrijk

A, D

Een verzoeker om naturalisatie tot Nederlander wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat hij bij de Oostenrijkse autoriteiten niet om behoud van de Oostenrijkse nationaliteit zal vragen.

Oost-Timor

B

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek op of na datum inwerkingtreding van TBN 2006/5.

Pakistan

B

Palau

A

Panama

A

Papoea-Nieuw-Guinea

A

Paraguay

B, in sommige gevallen A.

Tot Paraguayaan genaturaliseerden verliezen de Paraguayaanse nationaliteit wel automatisch.

Peru

B

Polen

B

Portugal

B

Qatar

Zie Katar

Roemenië

B

Rwanda

B

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek op of na datum inwerkingtreding van TBN 2006/5.

Rusland= Russische Federatie

B

Saint Kitts en Nevis

B

Saint Lucia

B

Saint Vincent en de Grenadines

B

Salvador (El)

B, voor Salvadoranen door geboorte. Tot Salvadoraan genaturaliseerden verliezen de Salvadoraanse nationaliteit automatisch als zij vijf jaren zonder onderbreking buiten El Salvador verblijven.

Samoa

B

San Marino

B

São Tomé en Principe

A

Saudi-Arabië

B

Senegal

A, in sommige gevallen B.

Personen die actief dienst doen of hebben gedaan, dan wel hiertoe opgeroepen zijn na vrijstelling, hebben voor verlies van hun nationaliteit toestemming van de regering nodig’

Servië

B

Seychellen

B

Sierra Leone

A

Verlies treedt in bij bereiken leeftijd van 22 jaar. Tot 22 jaar is dubbele nationaliteit mogelijk.

Singapore

B

Slovenië

B

Slowakije

B

Soedan (Sudan)

B

Solomoneilanden

A

Somalië

A

Spanje

B

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.10.2003. Voor de categorieën die zijn vrijgesteld van de afstandsverplichting geldt: A (drie jaar na de naturalisatie indien betrokkene niet de verklaring aflegt tot behoud van de Spaanse nationaliteit.). Een Spanjaard die vóór 09.01.2003 is genaturaliseerd tot Nederlander, en die woonachtig is buiten Spanje, verliest na drie jaar automatisch de Spaanse nationaliteit.

 

Artikel 24 van de Spaanse nationaliteitswet is per 9 januari 2003 gewijzigd. Aan Spanjaarden die op of na 9 januari 2003 tevens Nederlander zijn geworden, staat Spanje het behoud van de Spaanse nationaliteit toe. De regel van automatisch verlies na drie jaar is nog wel in de wet opgenomen, maar het verlies kan worden voorkomen door tijdig bij de Spaanse autoriteiten een verklaring tot behoud van de Spaanse nationaliteit af te leggen.

 

Met het oog op vermijding van dubbele nationaliteit wordt Spanjaarden die niet in aanmerking komen voor vrijstelling van de afstandsverplichting gevraagd om direct na hun naturalisatie tot Nederlander op grond van artikel 24, tweede lid van de Spaanse nationaliteitwet afstand te doen van de Spaanse nationaliteit. (zie TBN 2003/2).

Sri Lanka

A

Suriname

A

Swaziland

B

Syrië

C

Tadzjikistan

B

Taiwan (Formosa)

B Het doen van afstand wordt echter niet gevraagd. Taiwan wordt niet erkend door Nederland.

Tanzania

A

Thailand

A

Het verlies van de Thaise nationaliteit wordt eerst effectief na bekendmaking daarvan in de Thaise staatscourant.

Togo

B

Tonga

A

Trinidad en Tobago

B

Tsjaad

B

Tsjechië

A, soms B.

Een burger zal de Tsjechische nationaliteit niet verliezen als de andere nationaliteit wordt verkregen in verband met een huwelijk met de inwoner van een ander land, onder de voorwaarde dat het verkrijgen van die andere nationaliteit tijdens de huwelijkse staat (moet zijn) geschied.

 

De Tsjechische nationaliteit wordt tevens niet verloren in het geval de andere nationaliteit van rechtswege wordt verkregen door geboorte.

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 16.11.2005 (TBN 2005/5).

Tunesië

C

Turkije

B

Dit geldt ook voor mannelijke Turkse onderdanen die hun dienstplicht nog niet hebben vervuld.

Turkmenistan

B

Tuvalu

B

Uganda

A

Uruguay

C, echter in sommige gevallen A.

Tot Uruguaan genaturaliseerden verliezen de Uruguaanse nationaliteit wel automatisch.

Vanuatu

A

Vaticaanstad

A

Venezuela

B

De Venezolaanse nationaliteit ging tot 29.12.1999 automatisch verloren bij naturalisatie tot Nederlander. Het doen van afstand wordt gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na 01.11.2002 (zie TBN 2002/3).

Verenigde Arabische Emiraten

A

Verenigde Staten van Amerika

B

Verenigd Koninkrijk en Koloniën (Groot-Brittannië)

B

Vietnam

B

Wit-Rusland (Belarus)

B

IJsland

B

Betrokkene dient vóór het moment van naturalisatie tot Nederlander bij de IJslandse autoriteiten te vragen om toestemming om afstand te doen van de IJslandse nationaliteit. De aanvraag hiervoor dient vergezeld te worden van een bevestiging dat de nieuwe nationaliteit pas effectief wordt wanneer de IJslandse nationaliteit wordt vrijgegeven.

 

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd in geval van een naturalisatieverzoek op of na datum inwerkingtreding van TBN 2006/5.

Zaïre (Congo, Democratische Republiek)

Zie Congo, Democratische Republiek

Zambia

A

Zimbabwe

A

Zuid-Afrika

A

Een verzoeker om naturalisatie tot Nederlander wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen dat hij bij de Zuidafrikaanse autoriteiten niet om behoud van de Zuidafrikaanse nationaliteit zal vragen.

Zuid-Korea

A

Zweden

B (m.i.v. 01.07.2002) Met ingang van 01.03.2002 dient verzoeker (indien nodig) een ondertekende bereidheidsverklaring (model 2.4) bij het naturalisatieverzoek te voegen (zie TBN 2002/1). (Tot 01.07.2002: A, D).

Zwitserland

B