Wijziging regelingen in verband met inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 september 2006, Directie Sociale Verzekeringen nr. SV/WV/2006/69706, tot wijziging van enige ministeriële regelingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel en in verband met enige technische verbeteringen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 6, derde lid, 7, onderdeel b, 8, onderdeel b, 16, zevende lid, 17a, vierde lid, 19, zesde lid, 20, vijfde lid, 21, vierde lid, 24, achtste lid, en 76, tweede lid, van de Werkloosheidswet, 6, vierde lid, 7, onderdeel b, en 7a, onderdeel b, van de Ziektewet, 6, vierde lid, en 10, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 9, 11, derde lid, 32, tweede lid, en 58, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 102, derde lid, en 122 van de Wet financiering sociale verzekeringen, 9 van de Kaderwet SZW-subsidies en 77 van de Wet structuur en uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel I

Wijziging van het Besluit GAA uitzendkrachten en gelijkgestelde werknemers

In artikel 1, eerste lid, van het Besluit GAA uitzendkrachten en gelijkgestelde werknemers wordt ‘Het Landelijk instituut sociale verzekeringen’ vervangen door: Het UWV.

Artikel II

Besluit nadere regeling eindiging recht op uitkering Werkloosheidswet

Artikel 4 van het Besluit nadere regeling eindiging recht op uitkering Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘tweede, derde, vierde en vijfde lid’ vervangen door: tweede, derde en vierde lid.

2. In het tweede lid wordt ‘Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen’ vervangen door: Het UWV.

Artikel III

Wijziging van de Financieringsregeling hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg 2004

De Financieringsregeling hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg 2004 wordt ingetrokken.

Artikel IV

Wijziging van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a, wordt ‘Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen’ de eerste maal vervangen door: UWV.

B

In artikel 3 wordt ‘Het Uitvoeringsinstituut werknemerverzekeringen’ vervangen door: Het UWV.

Artikel V

Wijziging van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken

De Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1 en 4 wordt ‘artikel 17, onderdeel a,’ vervangen door: artikel 17.

B

In artikel 2 wordt ‘het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen’ vervangen door: het UWV.

Artikel VI

Wijziging van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren

In artikel 2 van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren wordt ‘het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen’ vervangen door: het UWV.

Artikel VII

Wijziging van de Regeling herlevingstermijn WW

In artikel 1 van de Regeling herlevingstermijn WW wordt ‘Wet Wia’ vervangen door: Wet WIA.

Artikel VIII

Wijziging van de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 maart 1968, nr. 50645, houdende regels omtrent uitbreiding van de kring verzekering Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stcrt. 61)

Artikel 2 van de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 maart 1968, nr. 50645, houdende regels omtrent uitbreiding van de kring verzekering Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stcrt. 61) wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘artikel 19, eerste lid, onderdelen k en l,’ vervangen door: artikel 19, eerste lid, onderdelen j en k,.

2. In onderdeel b wordt ‘artikel 19, eerste lid, onderdeel f,’ vervangen door: artikel 19, eerste lid, onderdeel e.

Artikel IX

Wijziging van de Regeling van 16 december 1997 houdende het aanwijzen van regelingen als bedoeld in artikel 7, onderdeel d, alsmede van gevallen als bedoeld in artikel 7a, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Regeling van 16 december 1997 houdende het aanwijzen van regelingen als bedoeld in artikel 7, onderdeel d, alsmede van gevallen als bedoeld in artikel 7a, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stcrt. 249) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘uitkering op grond van de Werkloosheidswet, bedoeld in hoofdstuk IIa of IIb van die wet’ vervangen door: uitkering op grond van de WW, bedoeld in hoofdstuk II van die wet.

B

Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘19, eerste lid, onderdelen k en l’ vervangen door: 19, eerste lid, onderdelen j en k.

2. In onderdeel b wordt ‘19, eerste lid, onderdelen f en h’ vervangen door: 19, eerste lid, onderdelen e en g.

C

Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 7

Artikel 2, tweede lid, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel IX onderdeel A, van de regeling van 4 september tot wijziging van enige ministeriële regelingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel (Stcrt. 182) blijft van toepassing met betrekking tot een recht op uitkering waarvan de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor de dag van inwerkingtreding van dat onderdeel.

Artikel X

Wijziging van de Regeling van 21 maart 2005, tot afwijking van artikel 19, eerste lid, onderdeel f, van de Werkloosheidswet in verband met de zeebeving in Azië (Stcrt. 57)

De Regeling van 21 maart 2005, tot afwijking van artikel 19, eerste lid, onderdeel f, van de Werkloosheidswet in verband met de zeebeving in Azië (Stcrt. 57) wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift en in artikel 1, eerste lid, wordt ‘artikel 19, eerste lid, onderdeel f,’ vervangen door: artikel 19, eerste lid, onderdeel e,.

B

In artikel 2, onderdeel a, wordt ‘het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen’ vervangen door: het UWV.

Artikel XI

Wijziging van de Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA

De Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervallen ‘CWI: Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;’ en ‘UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;’.

B

In artikel 8, eerste lid, onderdeel d, onder 1º, wordt ‘, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen of de Liquidatiewet ongevallenwetten’ vervangen door: of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.

Artikel XII

Wijziging van de Regeling Wfsv

In artikel 5.9, eerste lid, van de Regeling Wfsv wordt ‘Werkloosheidswet’ vervangen door: WW.

Artikel XIII

Wijziging van de Scholingsregeling WW

In artikel 2 van de Scholingsregeling WW wordt ‘Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen’ vervangen door: UWV.

Artikel XIV

Wijziging van de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten

De Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel d, wordt ‘hoofdstuk IIA of IIB’ vervangen door: hoofdstuk II.

B

Artikel 10 wordt vernummerd tot artikel 7a, dat in hoofdstuk 4 wordt ingevoegd voor artikel 8.

C

In hoofdstuk 4 wordt na artikel 7a (nieuw) een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7b

Overgangsrecht in verband met de Wet wijziging WW-stelsel

Artikel 1, onderdeel d, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel XIIII, onderdeel A, van de regeling van 4 september tot wijziging van enige ministeriële regelingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel (Stcrt. 182) blijft van toepassing met betrekking tot een recht op uitkering waarvan de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor de dag van inwerkingtreding van dat onderdeel.

Artikel XV

Wijziging van de Vakantieregeling WW

De Vakantieregeling WW wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘artikel 19, eerste lid, onderdeel k,’ vervangen door: artikel 19, eerste lid, onderdeel j,.

B

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘Wet Wia’ vervangen door: Wet WIA.

Artikel XVI

Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2006, met uitzondering van de artikelen VIII, IX, onderdeel B, X, onderdeel A, en XV, onderdeel A.

2. De artikelen VIII, IX, onderdeel B, X, onderdeel A, en XV, onderdeel A, treden in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 september 2006.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. de Geus.

Toelichting

Algemeen

In verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel (hierna: de Wet) is het noodzakelijk een aantal ministeriële regelingen aan te passen. Het betreft louter technische aanpassingen aan de (zowel technische als inhoudelijke) wijzigingen in de wetgeving in formele zin op grond van de Wet. Een deel van de wijzigingen wordt ingegeven door het feit dat met de inwerkingtreding van de Wet in artikel 1 van de Werkloosheidswet (WW) voor de WW zelf en eveneens voor de daarop berustende bepalingen de afkortingen zijn opgenomen voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI). Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt enige technische correcties aan te brengen in regelingen die samenhangen met de Werkloosheidswet (WW). Zo wordt onder meer op bepaalde plaatsen nog verwezen naar het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). Sinds de inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) bestaat het Lisv echter niet meer. Lisv wordt op die plaatsen dan ook vervangen door UWV.

Daarnaast wordt opgemerkt dat met de wijziging van artikel 16, zevende lid, van de WW per 1 mei 2007 (de grondslag voor het stellen van een ministeriële regeling met betrekking tot de berekening van het verlies van arbeidsuren met betrekking tot wisselende arbeidspatronen vervalt per die datum), aan artikel 4ca van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren, waarmee aan het overgangsrecht dat betrekking heeft op cyclische werkloosheid (overgangsrecht met betrekking tot het oude artikel 4b van die regeling) de grondslag vervalt.

Ook vervalt per 1 oktober de grondslag aan het Besluit eindiging recht op uitkering bij samenloop van loongerelateerde uitkering en vervolguitkering én kortdurende

uitkering, aangezien artikel 52d van de WW per die datum vervalt. Wel blijft dat besluit op grond van artikel 130o van de WW van toepassing met betrekking tot een recht op uitkering waarvan de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor 1 oktober. In de praktijk zullen situaties van samenloop tussen een loongerelateerde uitkering of een vervolguitkering enerzijds en een kortdurende uitkering anderzijds zich vanaf eind 2011 niet meer voordoen.

Artikelsgewijs

Artikel II. Besluit nadere regeling eindiging recht op uitkering Werkloosheidswet

In artikel 4 van het Besluit nadere regeling eindiging recht op uitkering Werkloosheidswet wordt onder meer verwezen naar het tweede, derde, vierde en vijfde lid van artikel 20 van de WW. Artikel 20 is dusdanig gewijzigd, dat de inhoud van het derde, vierde en vijfde lid nu is neergelegd in het nieuwe derde en vierde lid. Artikel 4 wordt hierop aangepast. Dit betreft geen inhoudelijke wijziging.

Artikel III. Financieringsregeling hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg 2004

De rijksbijdrage waarop de Financieringsregeling hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg 2004 betrekking heeft, is vervallen. Handhaving van die regeling is daarom niet nodig. De regeling wordt daarom ingetrokken.

Artikel V. Wijziging van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken

Onderdeel A

In de artikelen 1 en 4 van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken wordt artikel 17, onderdeel a, vervangen door artikel 17. Met de inwerkingtreding van de Wet heeft de zogenaamde ‘vier-uit-vijf-eis’ (de werknemer moet aantonen dat hij in de periode van vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarin zijn eerste werkloosheidsdag is gelegen, in ten minste vier kalenderjaren over 52 of meer dagen per jaar loon heeft ontvangen) namelijk een andere rol gekregen en de inhoud van artikel 17, onderdeel b, is daarom met de inwerkingtreding van de Wet per 1 oktober 2006 verschoven naar artikel 42, tweede lid. In artikel 17 wordt daarom alleen nog de referte-eis (oftewel: 26 uit 36 weken-eis) opgenomen.

Artikelen VIII, X en XV. Wijziging van de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 maart 1968, nr. 50645, houdende regels omtrent uitbreiding van de kring verzekering Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stcrt. 61), van de Regeling van 21 maart 2005, tot afwijking van artikel 19, eerste lid, onderdeel f, van de Werkloosheidswet in verband met de zeebeving in Azië (Stcrt. 57) en van de Vakantieregeling WW

Met de inwerkingtreding van de Wet vervalt artikel 19, eerste lid, onderdeel e, van de WW. De onderdelen daarna worden vernummerd. In artikel 2 van de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 maart 1968, nr. 50645, houdende regels omtrent uitbreiding van de kring verzekering Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stcrt. 61) wordt verwezen naar artikel 19, eerste lid, onderdelen f, k en l, van de WW (artikel VIII). In het opschrift en in artikel 1 van de Regeling van 21 maart 2005, tot afwijking van artikel 19, eerste lid, onderdeel f, van de Werkloosheidswet in verband met de zeebeving in Azië (Stcrt. 57) wordt verwezen naar artikel 19, eerste lid, onderdeel f (artikel X). In artikel 1 van de Vakantieregeling WW wordt verwezen naar artikel 19, eerste lid, onderdeel k (artikel XV). De desbetreffende artikelen worden aangepast aan de vernummering binnen artikel 19.

Artikel IX. Wijziging van de Regeling van 16 december 1997 houdende het aanwijzen van regelingen als bedoeld in artikel 7, onderdeel d, alsmede van gevallen als bedoeld in artikel 7a, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Onderdelen A en C

In artikel 2, tweede lid, van de Regeling van 16 december 1997 houdende het aanwijzen van regelingen als bedoeld in artikel 7, onderdeel d, alsmede van gevallen als bedoeld in artikel 7a, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stcrt. 249) wordt verwezen naar een uitkering op grond van de WW, bedoeld in hoofdstuk IIa of IIb van de WW. Met de inwerkingtreding van de Wet wordt de kortdurende uitkering (hoofdstuk IIB van de WW) afgeschaft per 1 oktober 2006 en hoofdstuk IIA vernummerd tot hoofdstuk II. Dit betreft een technische wijziging in verband hiermee. Aangezien de artikelen waarop laatstgenoemde regeling berust niet zijn gewijzigd met de inwerkingtreding van de Wet, dient apart overgangsrecht opgenomen te worden met betrekking tot artikel 2. Op grond daarvan wordt in artikel 7 geregeld dat artikel 2, tweede lid, van die regeling, zoals dat luidde op 30 september 2006 van toepassing blijft met betrekking tot een recht op uitkering waarvan de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor 1 oktober 2006 (onderdeel C).

Artikel XI. Wijzing van de Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA

Onderdeel B

In artikel 8, eerste lid, onderdeel d, onder 1º, wordt verwezen naar de Liquidatiewet ongevallenwetten. Deze wet kent evenwel al jaren geen feitelijke werking meer. Er worden namelijk geen uitkeringen meer verstrekt op grond van die wet. De desbetreffende wijziging kan dus vervallen.

Artikel XIV. Wijziging van de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten

Onderdelen A en C

In artikel 1, onderdeel d, van de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (hierna: Tri) wordt verwezen naar hoofdstuk IIA en IIB van de WW. Met de inwerkingtreding van de Wet wordt de kortdurende uitkering (hoofdstuk IIB van de WW) afgeschaft per 1 oktober 2006 en hoofdstuk IIA vernummerd tot hoofdstuk II. Dit betreft een technische wijziging in verband hiermee. Aangezien de artikelen waarop de Tri berust niet zijn gewijzigd met de inwerkingtreding van de Wet, dient apart overgangsrecht opgenomen te worden met betrekking tot artikel 1, onderdeel d. Op grond daarvan wordt in artikel 7b geregeld dat artikel 1, onderdeel d, van de Tri, zoals dat luidde op 30 september 2006 van toepassing blijft met betrekking tot een recht op uitkering waarvan de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor 1 oktober 2006 (onderdeel C).

Onderdeel B

In artikel 10 van de Tri is geregeld dat de Tri mede berust op artikel 77 van de Wet SUWI en artikel 122 van de Wfsv. Dit artikel is niet overeenkomstig de Aanwijzingen voor de regelgeving op de juiste plaats in de regeling opgenomen. Daarom wordt het vernummerd tot artikel 7b.

Artikel XVI. Inwerkingtreding

De artikelen van deze regeling treden grotendeels in werking met ingang van 1 oktober 2006. Dat is de inwerkingtredingsdatum van het grootste deel van de Wet wijziging WW-stelsel. De artikelen VIII, IX, onderdeel B, X, onderdeel A, en XV, onderdeel A, treden in werking met ingang van 1 januari 2007. De daarmee corresponderende artikelen in de Wet wijziging WW-stelsel treden namelijk pas met ingang van die datum in werking.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Naar boven