Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2006, 170 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen

Regeling houdende regels betreffende de bestelling, het transport en de beveiliging van rijbewijzen en wijziging van enkele regelingen op het gebied van de rijbewijsreglementering (Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen)

25 augustus 2006

Nr. HDJZ/AWW/2006-1207

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 107, derde lid, en 116, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en 119, derde lid, 120 en 122, eerste en tweede lid, van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

De bevoegdheid tot het bestellen en in ontvangst nemen van rijbewijzen

1. Bevoegd tot het bestellen van rijbewijzen zijn:

a. de burgemeesters van de gemeenten in Nederland;

b. de directie van de Dienst Wegverkeer.

2. De personen of het orgaan, bedoeld in het eerste lid, machtigen ieder:

a. ten minste twee personen om namens hen bestellingen te doen en

b. ten minste twee personen om leveringen van die bestellingen in ontvangst te nemen.

Artikel 2

De aanmelding en registratie van de tot het bestellen en in ontvangst nemen bevoegde personen

1. De aanmelding en registratie van de tot het bestellen van rijbewijzen bevoegde personen vindt plaats bij de Dienst Wegverkeer. De aanmelding geschiedt schriftelijk met gebruikmaking van een daartoe bij de Dienst Wegverkeer verkrijgbaar formulier.

2. De aanmelding en registratie van de tot het in ontvangst nemen van rijbewijzen bevoegde personen vindt plaats bij de leverancier. De aanmelding geschiedt schriftelijk met gebruikmaking van een daartoe bij de leverancier verkrijgbaar formulier.

Artikel 3

De bestelling

1. Bestelling van rijbewijzen vindt uitsluitend plaats door het elektronisch versturen van een aanvraag voorzien van de gegevens van de aanvrager en de gegevens van het rijbewijs door de tot afgifte van rijbewijzen bevoegde autoriteit naar de Dienst Wegverkeer die de aanvraag in het rijbewijzenregister regi⁠streert en, voorzien van een rijbewijsnummer, een aanvraagnummer en de adresgegevens van de afgiftelocatie, elektronisch doorstuurt naar de leverancier.

2. Indien de aanvraag door een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats of door een buitenlandse student wonende in Nederland wordt ingediend, wordt het aanvraagformulier, voorzien van de gegevens van de aanvrager en de gegevens van het rijbewijs, door de tot afgifte van rijbewijzen bevoegde autoriteit in afwijking van het eerste lid per post naar de Dienst Wegverkeer gezonden. De Dienst Wegverkeer controleert de gegevens, registreert de aanvraag in het rijbewijzenregister en stuurt de aanvraag, voorzien van een rijbewijsnummer, een aanvraagnummer en de adresgegevens van de afgiftelocatie, elektronisch door naar de leverancier.

3. Indien de bestelling een spoedaanvraag betreft, wordt dat bij de aanvraag vermeld.

4. Zodra de leverancier de aanvraag heeft ontvangen, stuurt hij een elektronische ontvangstbevestiging naar de Dienst Wegverkeer waarin is vermeld of de bestelling een reguliere aanvraag of een spoedaanvraag betreft.

5. Nadat de leverancier het aangevraagde rijbewijs heeft geproduceerd, stuurt hij een elektronische gereedmelding aan de Dienst Wegverkeer die deze doorstuurt naar de afgiftelocatie.

Artikel 4

Het transport en de aflevering van bestelde rijbewijzen

1. De bestelde rijbewijzen worden maximaal vier werkdagen na ontvangst van de in artikel 3 bedoelde aanvraag vóór 9.00 uur bij de in de aanvraag genoemde afgiftelocatie afgeleverd. Indien de bestelling een spoedaanvraag betreft, die op een werkdag vóór 16.00 uur door de leverancier is ontvangen, wordt het aangevraagde rijbewijs de volgende werkdag vóór 9.00 uur bij de in de aanvraag genoemde afgiftelocatie afgeleverd.

2. De leverancier zorgt voor de aflevering van de bestelde rijbewijzen door middel van een beveiligd transport.

3. De tot het in ontvangst nemen van de bestelde rijbewijzen bevoegde persoon legitimeert zich met een geldig identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1°, 2° of 3°, van de Wet op de identificatieplicht, dan wel met een geldig rijbewijs.

4. Bij aflevering kan de tot het in ontvangst nemen bevoegde persoon de transporteur verplichten zich te identificeren met een geldig identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1°, 2° of 3°, van de Wet op de identificatieplicht, dan wel met een geldig rijbewijs, en een identificatiebewijs van de leverancier.

5. De aflevering van de bestelde rijbewijzen vindt plaats in de ruimte waarin de in artikel 125 van het Reglement rijbewijzen bedoelde voorziening is geplaatst.

6. Indien aflevering op de in het vijfde lid bedoelde wijze niet mogelijk of niet doelmatig is, vindt aflevering plaats in een voor het publiek afgesloten ruimte, zo dicht mogelijk bij de in dat lid bedoelde voorziening.

7. De tot het in ontvangst nemen bevoegde persoon controleert in het bijzijn van de transporteur de zending, alsmede de verzegeling daarvan.

8. Indien de tot het in ontvangst nemen bevoegde persoon beschadigingen van de zending constateert, wordt hiervan een aantekening gemaakt op het bewijs van ontvangst en wordt dat met proces-verbaal aan de Dienst Wegverkeer medegedeeld. Een afschrift van het proces-verbaal blijft bij de afgiftelocatie.

9. Van de aflevering wordt een bewijs van ontvangst in tweevoud opgesteld die bij aflevering worden ondertekend door de tot het in ontvangst nemen bevoegde persoon.

10. Een exemplaar van het bewijs van ontvangst wordt na invulling en ondertekening aan de transporteur overhandigd.

11. Indien de persoon die de bestelde rijbewijzen in ontvangst neemt, zich niet of niet voldoende kan legitimeren, dan wel indien onvoldoende zekerheid bestaat met betrekking tot zijn bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van die bestelling, dan wel indien om enige andere reden, naar het oordeel van de transporteur een veilige aflevering niet mogelijk is, draagt de transporteur de bestelling niet over.

12. Indien, als gevolg van een van de in het elfde lid bedoelde omstandigheden, geen levering van de bestelling plaats heeft, wordt de desbetreffende bestelling op een ander tijdstip opnieuw aangeboden.

Artikel 5

Het inklaren van de ontvangen rijbewijzen

1. Na de aflevering van de rijbewijzen controleert de tot het in ontvangst nemen bevoegde persoon of de levering overeenstemt met de in artikel 3, vijfde lid, bedoelde gereedmelding en of de geleverde rijbewijzen juist en onbeschadigd zijn.

2. De afgeleverde rijbewijzen worden op de dag van aflevering in het rijbewijzenregister geregistreerd.

3. Afwijkingen tussen de geleverde rijbewijzen en de gereedmelding worden terstond geregistreerd in het rijbewijzenregister.

Artikel 6

Terugzenden van onjuist vervaardigde dan wel onjuist afgeleverde rijbewijzen

Rijbewijzen met productiefouten of beschadigingen, rijbewijzen bestemd voor een andere afgiftelocatie en rijbewijzen die te laat geleverd zijn en waarvoor een nieuwe aanvraag naar de Dienst Wegverkeer is verzonden, worden terstond na constatering dat het onjuist vervaardigde dan wel onjuist afgeleverde rijbewijzen zijn, aangetekend met proces-verbaal naar de Dienst Wegverkeer gezonden. Een afschrift van het proces-verbaal blijft bij de afgiftelocatie.

Artikel 7

Niet ontvangen rijbewijzen

Indien bij de afgiftelocatie rijbewijzen niet zijn ontvangen die blijkens de gereedmelding zijn verzonden, wordt dat met proces-verbaal aan de Dienst Wegverkeer medegedeeld. Een afschrift van het proces-verbaal blijft bij de afgiftelocatie.

Artikel 8

Terugzenden van niet uitgereikte rijbewijzen

Rijbewijzen die niet binnen drie maanden na de datum waarop het besluit tot afgifte is genomen, zijn uitgereikt, worden aangetekend met proces-verbaal naar de Dienst Wegverkeer gezonden. Een afschrift van het proces-verbaal blijft bij de afgiftelocatie.

Artikel 9

Procesbeschrijvingen

De tot afgifte van rijbewijzen bevoegde autoriteiten nemen bij de aanvraag en afgifte van rijbewijzen de procesbeschrijvingen rijbewijzen in acht die als bijlagen 1 tot en met 4 bij deze regeling zijn opgenomen.

Artikel 10

Aanvraagformulieren

De tot afgifte van rijbewijzen bevoegde autoriteiten maken voor de aanvraag van rijbewijzen gebruik van aanvraagformulieren die op de door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11

Vernietiging van rijbewijzen

1. Een rijbewijs wordt definitief aan het verkeer onttrokken door het zodanig te vernietigen dat reconstructie van het rijbewijs niet meer mogelijk is.

2. De vernietiging wordt door middel van een proces-verbaal aan de Dienst Wegverkeer medegedeeld. Een afschrift van het proces-verbaal blijft bij de afgiftelocatie.

Artikel 12

Intrekking van de Regeling bestelling rijbewijzen

De Regeling bestelling rijbewijzen1 wordt ingetrokken.

Artikel 13

Wijziging van de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen

De Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De artikelen 1 en 2 komen te luiden:

Artikel 1

Voor rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren worden de in de bijlagen bij deze regeling opgenomen modellen vastgesteld.

Model 1A: Theorie-certificaat (afgegeven tot 01-06-1996);

Model 1B: Theorie-certificaat (afgegeven m.i.v. 01-06-1996);

Model 1C: Theorie-certificaat, afgegeven na nader onderzoek (afgegeven m.i.v. 01-09-1989);

Model 2: Geneeskundige verklaring (afgegeven m.i.v. 01-10-1987);

Model 5A: Eerste aanvraag rijbewijs;

Model 5B: Aanvraag rijbewijs uitbreiding categorie(ën);

Model 5C: Aanvraag rijbewijs wegens beschadiging of onleesbaarheid;

Model 5D: Aanvraag rijbewijs wegens vermissing, diefstal of vernieuwing;

Model 5E: Aanvraag rijbewijs na opheffing ongeldigverklaring;

Model 5F: Aanvraag Nederlands rijbewijs door personen zonder vaste woon- of verblijfplaats of buitenlandse studenten wonende in Nederland;

Model 5G: Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland;

Model 5H: Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs;

Model 6A: Rijbewijs volgens oud model;

Model 6B: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-01-1984 tot 01-10-1986);

Model 6C: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-10-1986 tot 11-06-1987);

Model 6D: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 11-06-1987 tot 01-06-1996);

Model 6E: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-06-1996 tot 01-06-2002);

Model 6F: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven vanaf 01-06-2002 tot 01-10-2006);

Model 6G: Rijbewijs volgens model van de Europese Gemeenschappen (afgegeven m.i.v. 01-10-2006).

Artikel 2

De Minister van Verkeer en Waterstaat kan in afwijking van artikel 1 besluiten dat model 6F na 1 oktober 2006 gedurende een door hem te bepalen termijn wordt afgegeven en dat model 6G wordt afgegeven met ingang van een door hem te bepalen tijdstip gelegen na 1 oktober 2006.

2. De in de bij de regeling behorende bijlagen opgenomen modellen 5A tot en met 5D worden vervangen door de in de bijlagen 5 tot en met 12 van deze regeling opgenomen modellen 5A tot en met 5H.

3. Aan de bij de regeling behorende bijlagen wordt het in bijlage 13 bij deze regeling opgenomen model 6G toegevoegd.

Artikel 14

Wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

Artikel 1 van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

2. In het rijbewijs worden van de in de bij deze regeling behorende bijlage vastgestelde coderingen uitsluitend de hoofdcoderingen vermeld. De subcoderingen worden uitsluitend vermeld voor zover de vermelding op grond van de richtlijn nr. 91/439/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (Pb EG L 237) verplicht is.

3. In het rijbewijzenregister worden hoofdcoderingen en subcoderingen geregistreerd.

Artikel 15

Wijziging van de Regeling omwisseling niet-Nederlandse rijbewijzen

In artikel 1 van de Regeling omwisseling niet-Nederlandse rijbewijzen4 vervalt de zinsnede ‘Zwitserland: alle categorieën’.

Artikel 16

Wijziging van de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen

Artikel 1 van de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst en in de tekst wordt ‘€ 3’ vervangen door: € 9,50.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. De in artikel 121, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde vergoeding bedraagt voor spoedaanvragen € 49,50.

Artikel 17

Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie A

De Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie A6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, onder g, wordt na ‘binnen een aangegeven afstand’ ingevoegd: wegrijden, versnellen,.

2. Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Na afloop van het praktijkexamen Voertuigbeheersing en van het praktijkexamen Verkeersdeelneming draagt het CBR er zorg voor dat het resultaat van het examen aan de aanvrager bekend wordt gemaakt. Bij een onvoldoende examen wordt tevens aangegeven aan welke exameneisen de aanvrager niet heeft voldaan.

Artikel 18

Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie B en E bij B

Artikel 8 van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie B en E bij B7 komt te luiden:

Artikel 8

Na afloop van het praktijkexamen draagt het CBR er zorg voor dat het resultaat van het examen aan de aanvrager bekend wordt gemaakt. Bij een onvoldoende examen wordt tevens aangegeven aan welke exameneisen de aanvrager niet heeft voldaan.

Artikel 19

Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie C en E bij C

Artikel 8 van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie C en E bij C8 komt te luiden:

Artikel 8

Na afloop van het praktijkexamen draagt het CBR er zorg voor dat het resultaat van het examen aan de aanvrager bekend wordt gemaakt. Bij een onvoldoende examen wordt tevens aangegeven aan welke exameneisen de aanvrager niet heeft voldaan.

Artikel 20

Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie D en E bij D

Artikel 8 van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie D en E bij D9 komt te luiden:

Artikel 8

Na afloop van het praktijkexamen draagt het CBR er zorg voor dat het resultaat van het examen aan de aanvrager bekend wordt gemaakt. Bij een onvoldoende examen wordt tevens aangegeven aan welke exameneisen de aanvrager niet heeft voldaan.

Artikel 21

Wijziging van de Regeling eisen pasfoto’s

Artikel 1 van de Regeling eisen pasfoto’s10 komt te luiden:

Artikel 1

De ingevolge de artikelen 33, eerste lid, onderdeel d, en 59, eerste lid, onderdeel d, van het Reglement rijbewijzen over te leggen pasfoto’s voldoen aan alle acceptatiecriteria zoals die zijn opgenomen in de bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 behorende fotomatrix.

Artikel 22

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen.

Artikel 23

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A, B, C, D tot en met F, G, H tot en met K, L, M, N, O, P en Pa, van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen (Stb. 321) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 1 tot en met 6 die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Bijlage 7

stcrt-2006-170-p11-SC76639-1.gif

Bijlage 8

stcrt-2006-170-p11-SC76639-2.gif

Bijlage 9

stcrt-2006-170-p11-SC76639-3.gif

Bijlage 10

stcrt-2006-170-p11-SC76639-4.gif

Bijlage 11

stcrt-2006-170-p11-SC76639-5.gif

Bijlage 12

stcrt-2006-170-p11-SC76639-6.gif

Bijlage 13

stcrt-2006-170-p11-SC76639-7.gif

Bijlage 14

stcrt-2006-170-p11-SC76639-8.gif

Bijlage 15

stcrt-2006-170-p11-SC76639-9.gifstcrt-2006-170-p11-SC76639-10.gif

Toelichting

De onderhavige regeling vervangt de Regeling bestelling rijbewijzen. Daarbij zijn tevens enkele regelingen op het gebied van de rijbewijsreglementering in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen gewijzigd. Achtergrond hiervan is het volgende.

Nederland stapt over op een nieuw rijbewijsdocument in de vorm van een plastic kaart op creditcardformaat. Het nieuwe rijbewijs is een handzamer, duurzamer en beter te beveiligen document dan het huidige rijbewijs. Het rijbewijs heeft naast de functie van bewijs van rijbevoegdheid ook de functie van identiteitsdocument als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht. Het nieuwe document wordt op hetzelfde niveau beveiligd als het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart en wordt, om het risico van vervalsing te ondervangen, evenals het paspoort en de identiteitskaart, centraal aangemaakt. Daartoe wordt de procedure betreffende de productie, aanvraag en afgifte van rijbewijzen gewijzigd. Teneinde dit – op het niveau van de formele wet – te realiseren, is de Wegenverkeerswet 1994 aangepast (Stb. 2006, 321) en is – op het niveau van de algemene maatregel van bestuur – het Reglement rijbewijzen aangepast. Voor een nadere toelichting in dit verband wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de genoemde wetswijziging (Kamerstukken II 2005/06, 30 438, nr. 3) en de nota van toelichting bij de genoemde wijziging van het Reglement rijbewijzen. Met de onderhavige regeling zijn op het niveau van de ministeriële regeling de uitvoeringsvoorschriften vastgesteld die nodig zijn voor de nieuwe procedure van aanvraag en afgifte van rijbewijzen.

Deze regeling leidt niet tot meer of minder administratieve lasten voor de burger.

Artikelen 1 tot en met 12

Deze artikelen bevatten bepalingen over de autorisatie van medewerkers van de tot afgifte van rijbewijzen bevoegde instanties tot het bestellen en in ontvangst nemen van rijbewijzen, de wijze van bestelling, het transport van rijbewijzen en het in ontvangst nemen en controleren van rijbewijzen.

Ingevolge artikel 2, tweede lid, kunnen medewerkers zowel tot het doen van bestellingen worden geautoriseerd als tot het in ontvangst te nemen van leveringen van bestelde rijbewijzen.

Het proces van aanvraag van rijbewijzen wordt elektronisch ondersteund. Deze zogenaamde rijbewijsmodule genereert de gegevens van de aanvrager uit de gemeentelijke basisadministratie en de gegevens van het rijbewijs zoals de categorieën en geldigheidsduur uit het rijbewijzenregister en drukt deze gegevens af op het aanvraagformulier. Vervolgens worden bepaalde onderdelen van het aanvraagformulier gescand (de pasfoto, de handtekening van de aanvrager en de paraaf van de ambtenaar) en samen met de persoons- en rijbewijsgegevens elektronisch naar de Dienst Wegverkeer verzonden. Indien een aanvrager niet in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven zoals personen zonder vaste woon- of verblijfplaats, kan met behulp van de rijbewijsmodule geen aanvraag worden opgemaakt omdat die persoonsgegevens niet gegenereerd kunnen worden. In dat geval wordt ingevolge artikel 3, tweede lid, het aanvraagformulier per post aan de Dienst Wegverkeer gezonden. De Dienst Wegverkeer controleert de gegevens, registreert deze in het rijbewijzenregister en scant onderdelen van het aanvraagformulier om zo een elektronische aanvraag op te maken die vervolgens net als de andere aanvragen voorzien van rijbewijsnummer, aanvraagnummer en adresgegevens van de afgiftelocatie elektronisch wordt doorgestuurd naar de leverancier.

Indien rijbewijzen bij de afgiftelocatie niet zijn ontvangen die de leverancier wel heeft verzonden, zal de melding van de gemeente aan de Dienst Wegverkeer ingevolge artikel 7 voor de Dienst Wegverkeer aanleiding zijn voor het onverwijld instellen van een onderzoek.

De in de bijlagen 1 tot en met 4 bij deze regeling opgenomen procesbeschrijvingen zijn in nauwe samenwerking tussen de met de afgifte van rijbewijzen belaste autoriteiten opgesteld. Ze omvatten de volgende onderdelen:

1. de aanvraag van een rijbewijs;

2. de verwerking van de aanvraag in de back-office;

3. de ontvangst van rijbewijzen;

4. de opslag en controle van rijbewijzen;

5. de uitreiking van rijbewijzen;

6. de bijzondere aanvragen (omwisselen van een buitenlands rijbewijs, een oud linnen rijbewijs of een militair rijvaardigheidsbewijs);

7. het registreren van vermissing, inlevering, doorzending en teruggave van rijbewijzen;

8. het ongeldig verklaren van rijbewijzen en

9. het vernietigen van rijbewijzen.

Artikel 13

In de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren zijn de modellen van de verklaringen van geschiktheid en rijvaardigheid vervallen. Deze worden niet meer in papieren vorm afgegeven, maar elektronisch in het rijbewijzenregister geregistreerd. Het nieuwe rijbewijsdocument is als model 6G toegevoegd. Voor het geval dat zich bij de implementatie van de nieuwe procedure van aanvraag en afgifte van rijbewijzen ernstige storingen voordoen, bevat het eerder genoemde besluit houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen in artikel VI een noodvoorziening op grond waarvan de Minister van Verkeer en Waterstaat kan besluiten dat gedurende de duur van die storingen de Dienst Wegverkeer rijbewijzen van het oude model kan afgeven. Hiertoe dient artikel 2 van de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren.

De aanvraagformulieren zijn vervangen door de modellen 5A tot en met 5H. Dit is nodig omdat in het rijbewijzenregister de pasfoto en de handtekening van de aanvrager van een rijbewijs alsmede van de paraaf van de ambtenaar van de met de afgifte belaste autoriteit die de aanvraag in behandeling neemt, wordt opgeslagen. Om deze gegevens te kunnen scannen, is een wijziging van de aanvraagformulieren nodig. Daarbij is onderscheiden naar het soort aanvraag zoals onder andere eerste aanvraag, aanvraag bij categorie-uitbreiding of aanvraag bij vermissing of diefstal.

Artikel 14

Op het oude papieren rijbewijsdocument werden de coderingen van beperkingen van de rijbevoegdheid inclusief de subcodes vermeld. Het nieuwe rijbewijsdocument op creditcardformat bevat minder ruimte. Er is voor gekozen om alleen de hoofdcoderingen en de volgens richtlijn nr. 91/439/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (PbEG L 237) verplichte subcoderingen, namelijk die bij hoofdcode 05 (beperkte rijbevoegdheid) en 44 (aanpassingen van het motorrijwiel), op het rijbewijsdocument te vermelden. In het rijbewijzenregister zullen net zoals tot nu toe het geval was, alle subcoderingen worden geregistreerd. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid is hieraan aangepast.

Artikel 15

Ingevolge de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds over het vrije verkeer van personen (Trb. 2000, 16 en 86) moeten Zwitserse onderdanen in Nederland ten aanzien van de rijbewijsplicht, de algemene voorwaarden met betrekking tot de verkrijging van rijbewijzen, de aanvraag en afgifte van rijbewijzen, het verlies van de geldigheid van rijbewijzen, de registratie van gegevens met betrekking tot rijbewijzen, alsmede bij de handhaving van de rijbewijsregelgeving gelijk worden behandeld als onderdanen uit andere lidstaten en onderdanen van staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Overeenkomst). Met de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging betreffende de procedure van aanvraag en afgifte van rijbewijzen (Stb. 321) is een voorziening getroffen om Zwitserse rijbewijzen gelijk te stellen met rijbewijzen afgegeven door een andere lidstaat of door een andere staat die partij is bij de EER-Overeenkomst. De Regeling omwisseling niet-Nederlandse rijbewijzen is hieraan aangepast.

Artikel 16

De in de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen vastgestelde rijkskostencomponent stijgt met € 6,50 van € 3,00 tot € 9,50. De af te dragen vergoeding is voor alle categorieën gelijk. Ook bij de omwisseling van een bromfietscertificaat naar een nieuw rijbewijs met categorie AM ingevolge de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322) gelden de tarieven van het nieuwe rijbewijsdocument.

De stijging van de rijkskostencomponent wordt veroorzaakt door de toename van drie kostenposten. Ten eerste stijgen de beheerskosten van het centrale rijbewijzenregister als gevolg van het opslaan van de pasfoto en de handtekening en de verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid. Ook wordt verwacht dat het rijbewijzenregister vaker geraadpleegd zal worden, mede omdat het rijbewijs een officieel identificatiedocument is. Ten tweede stijgen de fabricagekosten van het rijbewijs als gevolg van de centrale aanmaak van de hoogwaardige kunststofkaart door een gespecialiseerd bedrijf in opdracht van de Dienst Wegverkeer. Daarentegen vervallen de fabricagekosten die bij het oude rijbewijsdocument bij de gemeente ontstonden. Ten derde attendeert de Dienst Wegverkeer alle rijbewijshouders bij naderend verloop van de geldigheid van het rijbewijs.

De kosten voor de aanvraagformulieren worden uit de rijkskostencomponent gedekt.

Aangezien de ‘klaar terwijl u wacht-service’ van de gemeenten vervalt, is voorzien in een zogenaamde spoedprocedure waarin bij tijdige indiening van de aanvraag het nieuwe rijbewijsdocument reeds één werkdag later kan worden afgehaald. Deze procedure vergt echter bijzondere handelingen. Verder geldt dat de voor de spoedprocedure beschikbare capaciteit beperkt is, omdat gegarandeerd moet kunnen worden dat de reguliere aanvragen ook daadwerkelijk binnen vijf werkdagen kunnen worden afgehandeld. Voor de spoedprocedure geldt een rijkskostencomponent van € 49,50. Een analoge procedure met financiële consequenties voor de burger is momenteel gangbaar bij de reisdocumenten.

Artikelen 17 tot en met 20

De Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie A, de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie B en E bij B, de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie C en E bij C en de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie D en E bij D zijn aangepast aan de nieuwe werkwijze van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Tot nu toe overhandigde de examinator de examenkandidaat na het examen een papieren uitslagformulier. Dit papieren formulier vervalt. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vervangt zijn huidige systemen in het kader van zijn programma digitalisering. De examinatoren worden uitgerust met een handcomputer. Na het examen deelt de examinator de examenkandidaat de uitslag mede. Tevens verwerkt de examinator het resultaat op zijn handcomputer en stuurt hij het resultaat via de handcomputer naar het rekencentrum van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Van daaruit worden de gegevens doorgestuurd naar de rijschoolhouder die het uitslagformulier afdrukt en aan de examenkandidaat uitreikt. Indien de examenkandidaat het uitslagformulier niet via de rijschoolhouder wil ontvangen, kan hij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen verzoeken het uitslagformulier per post toe te zenden. In de toekomst zal het uitslagformulier wellicht ook digitaal naar de examenkandidaat kunnen worden verzonden.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een omissie te herstellen in de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie A. De in artikel 16, tweede lid, voorgenomen toevoeging is nodig om de in artikel 1, onder g, van die regeling genoemde vaardigheden goed te kunnen beoordelen.

Artikel 21

Voor de pasfoto wordt met een verwijzing naar de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 aangesloten bij de eisen die aan de pasfoto’s voor reisdocumenten worden gesteld.

Artikel 23

Deze regeling treedt op hetzelfde tijdstip in werking als de eerder genoemde wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het eerder genoemde besluit houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de wijziging in de procedure van aanvraag en afgifte van rijbewijzen. Hiervoor wordt 1 oktober 2006 beoogd.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

 • 1

  Stcrt. 1999, 131.

 • 2

  Stcrt. 1996, 101; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 27 maart 2006, Stcrt. 64.

 • 3

  Stcrt. 1996, 101; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 2 juni 2004, Strcrt. 106.

 • 4

  Stcrt. 1996, 101; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 19 juni 2003, Stcrt. 119.

 • 5

  Stcrt. 1997, 67; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 17 december 2004, Stcrt. 249.

 • 6

  Stcrt. 2003, 187; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 5 april 2005, Stcrt. 69.

 • 7

  Stcrt. 2003, 187.

 • 8

  Stcrt. 2003, 187.

 • 9

  Stcrt. 2003, 187.

 • 10

  Stcrt. 2000, 103; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 30 mei 2002, Stcrt. 100.