Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2006, 165 pagina 6Centraal Stembureau

Registratie en afwijzing registratie aanduidingen politieke groeperingen

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in te schrijven onder de volgende nummers:

159. Aanklacht Jongkind

160. RECHT VREDE VRIJHEID.NL

2. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft besloten het verzoek tot opneming van de aanduiding ONS FORTUYN in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal af te wijzen op grond van artikel G 1, vierde lid, onder b, van de Kieswet. Daartoe heeft het centraal stembureau overwogen dat:

- ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is geregistreerd de aanduiding ‘Lijst Pim Fortuyn (LPF)’,

- dat de Kiesraad, in zijn hoedanigheid van centraal stembureau, na de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002 diverse verzoeken heeft ontvangen van politieke groeperingen die op enigerlei wijze de eigennaam Fortuyn verwerkt wensten te zien in de aanduiding van de desbetreffende groepering in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

- dat de Kiesraad in al deze gevallen afwijzend heeft beschikt onder andere op grond van overwegingen die ook in casu van toepassing zijn;

- door het gebruik in de aanduiding ‘FORTUYN’, die afgeleid is van de eigennaam ‘Fortuyn’, bij de kiezers de indruk zou kunnen worden gewekt dat de politieke groepering die gebruik maakt van de aanduiding ‘ONS FORTUYN’ nauw gelieerd is aan de Politieke Vereniging “Lijst Pim Fortuyn”;

- uit het verzoek niet gebleken is dat van een zodanige relatie sprake is;

- het begrip ‘FORTUYN’ niet een algemeen begrip betreft waarop een politieke groepering geen alleenrecht kan opeisen;

- de toevoeging van het woord ‘ONS’ aan de eigennaam ‘FORTUYN’ onvoldoende onderscheidend is van de reeds geregistreerde aanduiding ‘Lijst Pim Fortuyn (LPF)’;

- de aanduiding ‘ONS FORTUYN’ in hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering en daardoor verwarring te duchten is.

3. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de besluiten van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet, worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage)

’s-Gravenhage, 22 augustus 2006.
H.R.B.M. Kummeling,
voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.