Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2006, 163 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Ruimte

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 augustus 2006, nr. 2006288664, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van een aantal regelingen op het terrein van Ruimte (Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Ruimte)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur SenterNovem van 15 juni 2006;

Besluit:

Artikel 1

De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemandateerd tot:

a. het nemen van besluiten met betrekking tot de in bijlage 1 genoemde Cofinanciering;

b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt:

a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de in bijlage 1 genoemde regelingen en beschikkingen;

b. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter uitvoering van de op grond van de in bijlage 2 genoemde BIRK-regelingen genomen beschikkingen en NSP beschikkingen, alsmede ter voorbereiding van bezwaarprodecures die verband houden met die beschikkingen.

Artikel 3

De algemeen directeur van SenterNovem kan met betrekking tot zijn bevoegheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2 ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

De algemeen directeur van SenterNovem

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 5

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur van SenterNovem,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris waaraan ondermandaat is verleend)

Artikel 6

De algemeen directeur van SenterNovem draagt zorg voor verzending van afschriften van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging aan de beheerder van het register ten behoeve van het mandaatregister als bedoeld in artikel 16 van de Regeling ondermandaat Directoraat-Generaal Ruimte.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Ruimte.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2006.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, S.M. Dekker.

Toelichting

In het onderhavig besluit wordt aan de algemeen directeur van SenterNovem mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister van VROM besluiten te nemen en handelingen te verrichten op grond van een aantal in de bijlage van het besluit genoemde regelingen en beschikkingen. De reden van dit besluit is gelegen in de scheiding van beleid en uitvoering op het terrein van Ruimte.

De uitvoeringstaken voor een aantal Regelingen Ruimte werden tot nu verricht door de directie Realisatie en Ontwikkeling van het Directoraat-Generaal Ruimte van het Ministerie van VROM. De uitvoerende taken van deze directie met betrekking tot de genoemde regelingen zijn per 1 juli 2006 overgegaan naar SenterNovem, hetgeen het noodzakelijk maakt om ook de daarbij behorende bevoegdheden te mandateren aan SenterNovem. Artikel 21 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem 2004 (laatstelijk gewijzigd met besluit van 22 april 2005, Stcrt. 2005, nr. 80) verklaart dat besluit van overeenkomstige toepassing op mandaat en machtiging dat door andere bestuursorganen dan de Minister van Economische Zaken is verleend.

Dat betekent dus dat ook op de onderhavige mandaatverlening dat besluit van toepassing is. In het onderhavige besluit is de algemeen directeur van SenterNovem bevoegd verklaard om één of meer van die aldus onder hem ressorterende functionarissen ondermandaat te verlenen. Omdat in het eerdergenoemde Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem 2004 het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van volmacht en/of machtiging reeds is geregeld voor alle hoofden van dienst, zijn hiermee ook die bevoegdheden gegeven aan de opdrachtmanager Regelingen.

Voor de bevoegdheden met betrekking tot bezwaar en beroep wordt zover nodig aangesloten bij het huidige ondermandaat en machtiging van de benoemde functionarissen van de Stafafdeling Juridische Zaken van Senter Novem.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Bijlage 1

(volledig mandaat, volmacht en machtiging)

Cofinanciering: Beschikkingen op grond van artikel 50a lid c van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 38a en volgende van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening met betrekking tot subsidiëring van projecten in het kader van de Interreg programma’s: Interreg IIIA, Interreg IIIA-Euregion Maas-Rijn, Interreg IIIB North West Europe, Interreg IIIB North Sea Region en Interreg IIIC Westzone.

Bijlage 2

(volmacht en machtiging)

– Beleidsregeling subsidies budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

bron: 28-01-2003, Stcrt. 19.

– Alle beschikkingen voortvloeiende uit de Uitvoeringsovereenkomsten Nieuwe SleutelProjecten (NSP) betreffende de gemeenten: ’s-Gravenhage, Arnhem, Breda, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.