Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2006, 160 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Besluit beheer DigiD

11 augustus 2006

Nr. 2006-0000267896

DGMOS/DIIOS/II

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (voor deze de Directeur Generaal Management Openbare Sector) is belast met de zorg voor de instandhouding van de overheidstoegangsvoorziening DigiD, bedoeld in artikel 1 van het Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2006 en vervalt op een door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: besluit beheer DigiD.

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, A. Nicolaï.

Toelichting

In de eerste actielijn van het Actieprogramma ‘Andere Overheid’ kondigde het kabinet aan dat ‘(...) nog in 2004 een authenticatievoorziening (zal) worden ingericht, die overheidsbreed ter beschikking zal komen’.1

De authenticatievoorziening is een voorziening voor elektronische toegang tot de overheid, die ondersteuning biedt bij het identificeren van de (natuurlijke of rechts) persoon die toegang zoekt tot de overheid en bij het plaatsen door die persoon van een elektronische handtekening. In deze toelichting wordt die voorziening aangeduid als DigiD.

De eerste stap om te komen tot DigiD is gezet door een aantal uitvoeringsorganisaties in het domein van belastingen, werk en inkomen. Zij hebben in een manifest aangekondigd dat zij een gezamenlijke voorziening ten behoeve van authenticatie van personen tot stand gaan brengen.2

DigiD biedt ondersteuning bij het verifiëren van de identiteit van personen die toegang zoeken tot elektronische overheidsdienstverlening (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst in verband met (onder meer) de aangifte inkomstenbelasting). DigiD is naar haar aard een algemene infrastructurele voorziening.

Nagegaan wordt of DigiD geregeld dient te worden in een wet in formele zin.

Wachten met het in gebruik nemen van een toegangsvoorziening tot na die datum zou betekenen dat de doelen die zijn gesteld voor de verbetering van de elektronische dienstverlening niet (tijdig) worden gehaald.3 Daarom is DigiD feitelijk reeds ontwikkeld en in gebruik genomen. In dat verband zijn enkele tijdelijke maatregelen nodig.

Op de eerste plaats kan gewezen worden op het Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening. In die algemene maatregel van bestuur worden voorzieningen getroffen inzake het gebruik van persoonsnummers voor deze voorziening. De nota van toelichting bij dat besluit bevat tevens een beschrijving van de werking en de ontwikkeling van de voorziening. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar die nota van toelichting.

Op de tweede plaats is een toedeling nodig van de zorg voor de instandhouding van DigiD.

De hiervoor bedoelde uitvoeringsorganisaties hadden de ontwikkeling van DigiD in eerste instantie opgedragen aan het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). Het BKWI is een onderdeel van de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI). In de aanvang was de CWI/BKWI belast met de zorg voor de voorziening.4 Na deze eerste fase was een zwaardere beheersmatige inzet nodig om bestuursorganen en burgers bij het gebruik te ondersteunen. Het CWI/BKWI als ontwikkelorganisatie is daar niet op ingericht en is daar ook niet de aangewezen organisatie voor. Deze taak werd daarom vanaf 1 januari 2005 tijdelijk overgenomen door de Belastingdienst.

Per 1 april 2006 wordt het beheer van DigiD uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO), een projectdirectie van het Ministerie van BZK die ressorteert onder de Directeur Generaal Management Openbare Sector (DGMOS). De zorg voor de instandhouding van DigiD wordt in dit besluit toebedeeld aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

De toedeling van de zorg voor de instandhouding van DigiD is neergelegd in artikel 1 van het onderhavige besluit. De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (voor deze de Directeur Generaal Management Openbare Sector) is hiertoe aangewezen. Artikel 1 biedt bovendien een grondslag voor gegevensverstrekking vanuit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aan de DGMOS/GBO in verband met de instandhouding van DigiD.5

Artikel 2 stelt de datum van inwerkingtreding op 1 september 2006.