Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene RekenkamerStaatscourant 2006, 158 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Mandaatbesluit directeur onderzoeksdirectie Algemene Rekenkamer gewijzigd

In haar vergadering van 13 juni 2006 heeft het college van de Algemene Rekenkamer ingestemd met een wijziging van het mandaatbesluit voor directeuren van onderzoeksdirecties. De wijziging houdt in dat genoemde directeuren hun plaatsvervangers kunnen machtigen tot het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van betalingen. Voorheen beschikten alleen de directeuren over deze bevoegdheid; om redenen van efficiency is het nu mogelijk om deze bevoegdheid ook aan de plaatsvervangende directeuren van onderzoeksdirecties te verlenen.

De integrale teksten van het wijzigingsbesluit en van het mandaatbesluit van de Algemene Rekenkamer zijn te raadplegen op de website van de Algemene Rekenkamer: www.rekenkamer.nl.