Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2006, 155 pagina 6Besluiten van algemene strekking

Wijziging Vrijstellingsregeling Wet financiële dienstverlening

8 augustus 2006

Nr. FM 2006-01911M

Directie Financiële Markten

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 9 van de Wet financiële dienstverlening;

Besluit;

Artikel I

Artikel 33 van de Vrijstellingsregeling Wfd wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Vanaf 1 oktober 2006 tot 1 april 2007 zijn vrijgesteld van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 27, vijfde lid, van het besluit, financiële dienstverleners voor zover zij:

a. onverminderd de eerste volzin van artikel 38, eerste lid, van het besluit, een financiële bijsluiter aan de consument verstrekken voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst;

b. in de informatie die zij aan de consument verstrekken over het complexe product geen financiële bijsluiter opnemen die is opgesteld op grond van het Besluit financiële bijsluiter, zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit; en

c. de consument adequaat schriftelijk informeren over verschillen tussen de berekeningen van rendementen, kosten en risico’s ten behoeve van de financiële bijsluiter, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onder c en g, van het besluit en de berekeningen die ten grondslag liggen aan de overige informatie die zij aan de consument verstrekken.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, G. Zalm.

Toelichting

Artikel I

Het gewijzigde artikel 33 bevat een gedeeltelijke verlenging van de reeds geldende vrijstelling met betrekking tot informele precontractuele informatievoorziening. Het is gebleken dat financiële dienstverleners moeilijkheden ondervinden bij het aanpassen van hun offerteprogrammatuur. Deze aanpassing van de offerteprogrammatuur is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen aan offertes die voortvloeien uit artikel 27, vijfde lid, van het Besluit financiële dienstverlening. De wijziging van artikel 33 leidt ertoe dat voor het aanpassen van de offertes een uitstel tot uiterlijk 1 april 2007 geldt onder de hierna te noemen voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde bij de vrijstelling volgt uit de wet. De financiële dienstverlener dient de basisnormen die op grond van de wet gelden voor informatieverstrekking in acht te nemen. Dit betekent dat de informatie inhoudelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend moet zijn en dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de overige verplicht te verstrekken informatie. Meer concreet betekent dit dat overige precontractuele informatie (zoals een offerte) geen afbreuk doet aan de informatie uit de financiële bijsluiter waarvoor de vrijstelling van het eerste lid van artikel 33, eerste lid, van deze regeling tot 1 oktober 2006 geldt.

In het nieuwe tweede lid onder a, b en c wordt aangegeven welke specifieke voorwaarden een gevolg zijn van de bovengenoemde normen. De financiële dienstverlener is van 1 oktober 2006 tot 1 april 2007 vrijgesteld van artikel 27, vijfde lid, van het besluit indien hij:

– de financiële bijsluiter die is opgesteld conform de normen van het ingetrokken Besluit financiële bijsluiter welke ingevolge artikel 33, eerste lid, van deze regeling tot 1 oktober 2006 is toegestaan, niet verstrekt aan de consument;

– de financiële bijsluiter die vanaf 1 oktober 2006 op grond van artikel 38, eerste lid, van het besluit op het internet beschikbaar dient te worden gehouden en op verzoek van de consument moet worden verstrekt, in álle gevallen – dus ook zonder verzoek – aan de consument verstrekt (voor de hand liggend is dat dit gebeurt bij het verstrekken van de offerte); en

– de consument uitdrukkelijk schriftelijk informeert over de afwijkingen tussen de systematiek en de berekeningswijze van de offerte en de financiële bijsluiter.

De Minister van Financiën,

G. Zalm