Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2006, 152 pagina 5Overig

Vennootschapsbelasting. Functionele valuta

2 augustus 2006

Nr. CPP2006/1094M, IFZ 2006/531

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:

Dit besluit is een samenvoeging van het besluit van 19 december 2001, nr. CPP2001/1562M, het besluit van 25 april 2003, nr. CPP2003/785M en onderdeel 4 van het besluit van 16 november 2004, nr. IFZ2004/828M. Een inhoudelijke wijziging is niet beoogd.

De inspecteur kan op verzoek van belastingplichtige toestaan het belastbare bedrag te berekenen in een andere geldeenheid dan de euro, in een zogenoemde functionele valuta (artikel 7, vijfde lid, van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, hierna: Wet Vpb 1969).

De voorwaarden waaronder aan het verzoek wordt tegemoetgekomen zijn gepubliceerd in de Regeling functionele valuta (regeling van 21 augustus 1997, nr. WDB97/348M, hierna: RFV). In dit besluit geef ik de door mij gestelde beleidskaders weer voor toepassing van de regeling functionele valuta.

1. De voorwaarde dat de werkzaamheid of internationale vertakking een functionele valuta rechtvaardigt (artikel 362, zevende lid, Boek 2 BW)

De RFV eist onder andere dat de belastingplichtige in het eerste jaar waarin de regeling functionele valuta wordt toegepast ook de commerciële jaarrekening opstelt in de functionele valuta op de voet van artikel 362, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: Boek 2 BW). Volgens deze wettelijke bepaling is de opstelling van de commerciële jaarrekening in een functionele valuta alleen toegestaan als de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakking van zijn groep dat rechtvaardigt. Bij toetsing aan deze wettelijke voorwaarden kan van het volgende worden uitgegaan.

a. De inspecteur zal slechts marginaal toetsen of de werkzaamheid van de rechtspersoon (of de internationale vertakking van zijn groep) de opstelling van de commerciële jaarrekening in de functionele valuta rechtvaardigt. Alleen als deze rechtvaardiging evident afwezig is zal hij het standpunt innemen dat geen sprake is van een op de voet van artikel 362, zevende lid, Boek 2 BW opgestelde jaarrekening.

b. Ik keur goed dat ook binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen waarop artikel 362, Boek 2 BW niet van toepassing is (bijvoorbeeld fondsen voor gemene rekening en buitenlandse rechtsvormen) gebruik maken van een functionele valuta. De jaarrekeningeisen die artikel 2 RFV stelt worden in die situatie vervangen door de eisen dat de jaarrekening wordt opgesteld in de functionele valuta en dat dit gebruik wordt gerechtvaardigd door de werkzaamheid van belastingplichtige of de internationale vertakking van zijn groep.

2. Functionele valuta voor alle rechtspersonen binnen fiscale eenheid

Een fiscale eenheid als bedoeld in artikel 15 van de Wet Vpb 1969 is niet mogelijk in een situatie waarbij de ene rechtspersoon gebruik maakt van de regeling functionele valuta en de andere niet. Door toepassing van de regeling functionele valuta wordt de winst in afwijking van de normale regels berekend. Als de ene rechtspersoon wel en de andere rechtspersoon geen gebruik maakt van de regeling functionele valuta, wordt niet voldaan aan de eis dat bij beide rechtspersonen dezelfde bepalingen van toepassing zijn.

3. Toe te passen buitenlandse valuta en koersen

Op grond van artikel 1, onderdeel b, RFV is toepassing van de regeling functionele valuta mogelijk voor de geldeenheid van een Mogendheid waarvan De Nederlandsche Bank NV (DNB) de informatieve wisselkoers vaststelt, welke wordt gepubliceerd in de officiële prijscourant van de Nederlandse effectenbeurs. Sinds 1 januari 1999 worden veel koersen van buitenlandse valuta door de Europese Centrale Bank (ECB) vastgesteld. Ook op deze valuta kan de regeling functionele valuta worden toegepast. DNB publiceert zowel de door DNB vastgestelde koersen als de door de ECB vastgestelde koersen worden. De hiervoor bedoelde, door DNB gepubliceerde koersen, de dagkoersen en de gemiddelde maandkoersen, zijn te vinden op www.statistics.dnb.nl.

Voor de berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting moet het belastbare bedrag van het (boek)jaar worden omgerekend van de functionele valuta naar de euro, tegen de gemiddelde koers van het (boek)jaar (artikel 4 RFV). In geval van liquidatie houdt een rechtspersoon op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt (artikel 19, zesde lid, Boek 2 BW) en eindigt op dat tijdstip tevens haar laatste boekjaar. De toe te passen gemiddelde koers wordt dan berekend als gemiddelde van de koersen van het begin tot het einde van dit laatste boekjaar.

4. Voorkoming dubbele belasting

a. Vaste inrichting en voorkomingsbreuk

Als een lichaam winst geniet uit een in het buitenland gelegen vaste inrichting wordt de vrij te stellen winst van de vaste inrichting naar Nederlandse maatstaven berekend in de munt van het land waar de vaste inrichting is gevestigd. Vervolgens wordt deze winst omgerekend in euro’s. Indien gebruik wordt gemaakt van de regeling functionele valuta wordt het belastbare bedrag, waaronder de wereldwinst, berekend in de functionele valuta in plaats van in euro. In het verlengde daarvan wordt de voorkomingsbreuk eveneens in functionele valuta berekend. Een bedrag dat op grond van artikel 34 (doorschuifregeling) of artikel 35 (inhaalregeling) van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna Bvdb) naar het volgende jaar wordt overgebracht, wordt ook vastgesteld in de functionele valuta.

b. Vaste inrichting heeft functionele valuta

Als in het land waar de vaste inrichting zich bevindt een met de regeling functionele valuta vergelijkbare regeling bestaat en op basis daarvan in het andere land aangifte wordt gedaan in dezelfde functionele valuta als in Nederland, keur ik goed dat bij de berekening van de vrij te stellen vaste inrichtingwinst wordt uitgegaan van deze functionele valuta. Hierbij geldt als voorwaarde dat het lichaam voor de berekening van de vrij te stellen vaste inrichtingwinst dezelfde voorwaarden accepteert als die worden gesteld ten aanzien van de toepassing van de regeling functionele valuta voor het generale resultaat. Slechts indien zowel de winst van het hoofdhuis als de winst van de vaste inrichting in dezelfde functionele valuta wordt berekend, treden er geen vertaalresultaten op. De goedkeuring geldt dan ook niet indien in het desbetreffende buitenland een afwijkende functionele valuta wordt gehanteerd.

c. Verrekening buitenlandse bronbelasting

Te verrekenen buitenlandse bronbelasting dient in beginsel in euro’s te worden omgerekend op basis van de wisselkoers van de buitenlandse valuta op het tijdstip waarop die buitenlandse belasting wordt ingehouden.

Ik keur goed dat in afwijking hiervan bronbelasting wordt vastgelegd in de functionele valuta. Bronbelasting welke in andere valuta luidt dan de functionele valuta, wordt hiertoe omgerekend tegen de wisselkoers op het inhoudingstijdstip in de functionele valuta. Voor de verrekening van de bronbelasting wordt de in functionele valuta luidende bronbelasting vervolgens omgerekend in euro tegen de gemiddelde jaarkoers (zoals dat ook bij het vaststellen van de belastbare winst gebeurt). Een aan het einde van enig boekjaar (in euro luidend) nog te verrekenen bedrag wordt tegen de gemiddelde koers van dat jaar weer omgerekend in functionele valuta en schuift op de voet van artikel 37 Bvdb door naar een volgend boekjaar.

Ook keur ik goed dat indien een lichaam op het overgangstijdstip (als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, RFV), nog te verrekenen bronbelasting uit voorgaande jaren heeft, de nog te verrekenen bronbelasting wordt omgerekend in functionele valuta. Ook hier wordt voor de verrekening van de bronbelasting de in functionele valuta luidende bronbelasting vervolgens omgerekend in euro tegen de gemiddelde jaarkoers en vindt doorschuiving van een eventueel resterend te verrekenen bedrag plaats zoals hiervoor is beschreven.

Voorwaarde voor toepassing van deze goedkeuringen is dat het lichaam voor ingang van de regeling functionele valuta schriftelijk aan de bevoegde inspecteur verklaart welke goedkeuring(en) hij zal toepassen, dat hij deze zal toepassen in alle jaren waarin de regeling functionele valuta geldt en dat hij accepteert dat de voorwaarden zoals genoemd in de RFV (10-jaarstermijn, overgangskoers, teruggangskoers e.d.) van overeenkomstige toepassing zijn.

5. Ingetrokken regeling(en)

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

– besluit van 19 december 2001, nr. CPP2001/1562M;

– besluit van 25 april 2003, nr. CPP2003/785M;

– onderdeel 4 van het besluit van 16-11-2004, IFZ2004/828M.

6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 augustus 2006.
De Minister van Financiën,
namens deze:
de Directeur-GeneraalBelastingdienst, J. Thunnissen.de Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken, M. Brabers.