Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2006, 137 pagina 21Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juli 2006, nr. VGP/PSL 2691215, houdende wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op richtlijn nr. 2006/4/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 januari 2006 (PbEU L 23) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van carbofuran, op richtlijn nr. 2006/9/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 januari 2006 (PbEU L 22) tot wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen van diquat en op richtlijn nr. 2006/30/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 maart 2006 (PbEU L 75) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen voor de benomyl-groep;

Alsmede gelet op artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

De Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt ‘ii) VRUCHTGROENTEN’ vervangen door ‘iii) VRUCHTGROENTEN’ en wordt in kolom II in de productgroep Solanaceae na ‘– Aubergines’ ingevoegd: – Okra.

2. In onderdeel 4 wordt in de rubriek ‘i. OLIEHOUDENDE ZADEN’ in kolom II na ‘Katoenzaad’ ingevoegd: Hennepzaad.

3. Bij het bestrijdingsmiddel chloormequat vervalt bij ‘peren’ de verwijzing naar de voetnoot.

4. In de rubriek voetnoten vervalt voetnoot 14.

B

In Bijlage II worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage A bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

2. Aan het slot van het onderdeel Motief worden de volgende regels toegevoegd:

21. Aanpassing aan richtlijn 2006/4/EG van 26 januari 2006 (PbEU L 23).

22. Aanpassing aan richtlijn 2006/9/EG van 23 januari 2006 (PbEU L 22).

23. Aanpassing aan richtlijn 2006/30/EG van 13 maart 2006 (PbEU L 75).

24. De maximumgehalten voor wortelen, pastinaken, radijs, koolraap, yams, knoflook, uien, sjalotten, Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil), bloemkoolachtigen en koolrabi zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

25. Correctie.

26. Correctie.

27. Correctie.

Artikel II

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

2. In afwijking van het eerste lid treedt:

a. artikel I, onder A, onderdeel 2, en onder B, onderdeel 1 ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen carbofuran en diquat, in werking met ingang van 27 juli 2006;

b. artikel I, onder A, onderdeel 1, en onder B, onderdeel 1 ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen van de benomyl-groep, in werking met ingang 15 september 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van richtlijn nr. 2006/4/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 januari 2006 (PbEU L 23) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van carbofuran, verder te noemen richtlijn 2006/4/EG, tot uitvoering van richtlijn nr. 2006/9/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 januari 2006 (PbEU L 22) tot wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen van diquat, verder te noemen richtlijn 2006/9/EG en tot uitvoering van richtlijn nr. 2006/30/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 maart 2006 (PbEU L 75) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen voor de benomyl-groep, verder te noemen richtlijn 2006/30/EG.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, en granen worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRLs) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen.

Richtlijn 2006/4/EG stelt voor het bestrijdingsmiddel carbofuran MRLs vast in en op granen en voor bepaalde producten van plantaardige oorsprong.

Richtlijn 2006/9/EG stelt voor het bestrijdingsmiddel diquat MRLs vast. De MRLs zijn voorlopig vastgesteld, aangegeven overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG voor een periode van 4 jaar.

Richtlijn 2006/30/EG stelt voor de bestrijdingsmiddelen van de benomyl-groep MRLs vast in en op granen en voor bepaalde producten van dierlijke en plantaardige oorsprong.

Tevens zijn in deze regeling correcties opgenomen bij het bestrijdingsmiddel diazinon, ten aanzien van eerder niet verwijderde MRLs voor varkensvlees en pluimveevlees en de bestrijdingsmiddelen tebuconazool en tolylfluanide, ten aanzien van eerder ten onrechte niet vermeldde maximumgehalten (MRLs).

De voetnoot ten aanzien van chloormequat dient te vervallen omdat de definitieve waarde per 1 augustus 2006 voor dat bestrijdingsmiddel nog niet is vastgesteld. In afwachting van een aanpassing van richtlijn nr. 2003/69/EG van de raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde produkten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (PbEU L 175), zal de huidige MRL worden gehandhaafd. De aanpassing wordt nog dit jaar verwacht.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijnen zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor voedselketen en diergezondheid.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

In onderstaande transponeringstabel wordt het verband weergegeven tussen de richtlijnen 2006/4/EG, 2006/9/EG en 2006/30/EG en deze regeling.

Richtlijn

Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

2006/4/EG

 

artikel 1, 2

Bijlage II

artikel 3, 4, en 5

geen omzetting vereist

  

2006/9/EG

 

artikel 1

Bijlage I

artikel 2

Bijlage II

artikel 3, 4 en 5

geen omzetting vereist

  

2006/30/EG

 

artikel 1

Bijlage I

artikel 2, 3 en 4

Bijlage II

artikel 5, 6 en 7

geen omzetting vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage A

Deze bijlage behoort bij artikel I

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

benomyl

zie carbendazim

 

23

   

carbendazim

  

a. plantaadige producten

geen

som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim

pitvruchten

0,2

 

23

   

abrikozen

0,2

 

23

   

kersen

0,5

 

23

   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen

0,2

 

23

   

pruimen

0,5

 

23

   

tafeldruiven

0,3

 

23

   

wijndruiven

0,5

 

23

   

tomaten

0,5

 

23

   

aubergines

0,5

 

23

   

okra

2

 

23

   

spruitjes

0,5

 

23

   

bonen (met peul)

0,2

 

23

   

erwten (met peul)

0,2

 

23

   

sojabonen

0,2

 

23

   

gerst en haver

2

 

23

   

rogge, triticale en tarwe

0,1

 

23

   

overige granen

0,01*

 

23

   

overige plantaardige producten

0,1*

  

b. dierlijke producten

geen

som van carbendazim en thiofanaat-methyl, uitgedrukt als carbendazim

vlees

0,05*

 

23

   

melk- en melkproducten

0,05*

 

23

   

eieren

0,05*

 

23

       

carbofuran

3-hydroxy-carbofuran

som van carbofuran en 3-hydroxy-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran

citrusvruchten

0,3

  
   

oliehoudende zaden

0,1

 

21

   

thee

0,05*

 

21

   

hop

0,05*

 

21

   

overige plantaardige producten

0,02*

 

21, 24

   

dierlijke producten

0,1*

  
       

diazinon

geen

diazinon

grapefruits

1

  
   

sinaasappelen

1

  
   

pomelo’s

1

  
   

noten

0,05*

  
   

appelen

0,3

  
   

peren

0,3

  
   

kersen

0,3

  
   

pruimen

0,1

  
   

blauwe bosbessen

0,2

  
   

aalbessen

(rood, zwart en wit)

0,2

  
   

kruisbessen

(Cynorrhodom)

0,2

  
   

kiwi’s

0,2

  
   

wortelen

0,2

  
   

Solanaceae

0,5

  
   

oliehoudende zaden

0,05*

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

0,05*

  
   

vlees

0,05*

 

25

   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,05*

  
   

overige

0,02*

  
       

diquat

geen

diquat

peulvruchten

0,2

 

22

   

lijnzaad

5

  
   

zonnebloempitten

1

 

22

   

kool- en raapzaad

2

 

22

   

sojabonen

0,2

 

22

   

mosterdzaad

0,5

 

22

   

hennepzaad

0,5

 

22

   

overige oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

 

22

   

hop

0,1*

 

22

   

gerst

10

  
   

maïs en gierst

1

  
   

haver

2

  
   

overige plantaardige producten

0,05*

  
   

dierlijke producten

0,05*

  
       

tebuconazool

geen

tebuconazool

tafel- en wijndruiven

2

 

26

   

spruitjes

0,5

  
   

sluitkool

1

  
   

prei

0,5

  
   

overige

0,05*

  
       

thiofanaat-methyl

     

a. plantaardige producten

geen

thiofanaat-methyl

noten

0,2

 

23

   

pitvruchten

0,5

 

23

   

abrikozen

2

 

23

   

kersen

0,3

 

23

   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen

2

 

23

   

pruimen

0,3

 

23

   

wijndruiven

3

 

23

   

tomaten

2

 

23

   

aubergines

2

 

23

   

okra

1

 

23

   

Cucurbitaceae

(met niet-eetbare schil)

0,3

 

23

   

spruitjes

1

 

23

   

sojabonen

0,3

 

23

   

gerst en haver

0,3

 

23

   

rogge, triticale en tarwe

0,05

 

23

   

overige granen

0,01*

 

23

   

overige plantaardige producten

0,1*

 

23

b. dierlijke producten

zie carbendazim

    

23

       

tolylfluanide

dimethyl-aminosulfo- toluïdide

dimethyl-aminosulfo- toluïdide

pitvruchten

2

  
   

kersen

1

  
   

pruimen

0,3

  
   

tafel-en wijndruiven

5

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

10

  
   

bramen

10

  
   

frambozen

10

  
   

ander klein fruit en besvruchten

10

  
   

Solanaceae

5

  
   

Cucurbitaceae

(met eetbare schil)

5

  
   

Cucurbitaceae

(met niet-eetbare schil)

5

  
   

koolrabi

0,1

  
   

sla

20

  
   

andijvie

1

  
   

prei

5

 

27

   

overige

0,1*

  
  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 24 april 2006 (Stcrt. 86).