Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2006, 136 pagina 33Besluiten van algemene strekking

Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving

Besluit houdende aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving (Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving)

3 juli 2006

Nr. HDJZ/AWW/2006-217

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op de artikelen 43, onderdeel c, van de Wet goederenvervoer over de weg, artikel 3, eerste lid, van het Besluit van 7 april 1995 houdende aanwijzingen van ambtenaren belast met opsporing als bedoeld in artikel 159, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 60, eerste lid, onderdeel c, van de Wet vervoer binnenvaart, artikel 7, onderdeel c, van de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, artikel 87, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000, en artikel 34, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat belast met toezicht worden aangewezen als de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bedoeld in:

a. artikel 43, onderdeel c, van de Wet goederenvervoer over de weg,

b. artikel 3, eerste lid, van het Besluit van 7 april 1995 houdende aanwijzing van ambtenaren belast met opsporing als bedoeld in artikel 159, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 247),

c. artikel 60, eerste lid, onderdeel c, van de Wet vervoer binnenvaart,

d. artikel 7, onderdeel c, van de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot,

e. artikel 11, eerste lid, van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart,

f. artikel 87, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000, met uitzondering van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 12 tot en met 14 en hoofdstuk II van de Wet personenvervoer 2000 voorzover dit betrekking heeft op concessies door de Minister van Verkeer en Waterstaat verleend voor openbaar vervoer per trein.

Artikel 2

Het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft een reorganisatie plaatsgevonden waarbij de divisiebenamingen zijn verdwenen en zogenaamde Toezichtseenheden zijn ingesteld. Op meerdere plaatsen in de regelgeving kwamen de divisiebenamingen voor, zo ook in het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002. Het onderhavige besluit voorziet in de vervanging van dat aanwijzingsbesluit.

In het nieuwe besluit is ervoor gekozen de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan te wijzen zonder verwijzing naar het betreffende dienstonderdeel. Hiermee zal bij eventuele toekomstige veranderingen binnen de organisatie van de inspectie wijziging van dit besluit niet nodig zijn.

Het onderhavige besluit heeft geen gevolgen voor de administratieve lastendruk.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs