Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met toezicht als bedoeld in de artikelen 311b van het Wetboek van Koophandel, 10a van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting en 21 van de Zeebrievenwet (Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen)

6 juli 2006

Nr. HDJZ/SCH/2006-980

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 311b, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, 10a, eerste lid, van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting en 21, eerste lid, van de Zeebrievenwet;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaren van de toezichteenheid Zeevaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

a. de artikelen 311 en 311a van het Wetboek van Koophandel;

b. de artikelen 3 en 8 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting;

c. de Zeebrievenwet.

Artikel 2

Het Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets zeeschepen en registratie zeeschepen1 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 5 juli 2006, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele andere wetten in verband met het Europese recht op vrije vestiging in werking treedt.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen.

Mededeling

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie Juridische Zaken, sector ABJZ, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

– naam en adres van de indiener;

– de dagtekening;

– vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

– een opgave van de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Zeebrievenwet bepaalde is geregeld in artikel 21 van die wet. Ingevolge het eerste lid van dat artikel zijn dat de door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Dit besluit bevat die aanwijzing. Daarbij is er voor gekozen om de aanwijzing van de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat die belast zijn met het toezicht inzake de voorwaarden voor het mogen voeren van de Nederlandse vlag op een zeeschip in één besluit te regelen. Omwille van de leesbaarheid is daartoe een nieuw besluit vastgesteld en is het Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen ingetrokken.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 1999, 181; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 november 2004, Stcrt. 227.

Naar boven