Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juli 2006, nr. TRCJZ/2006/1534, houdende regels betreffende eisen, administratie, registratie inzake uitoefening visserij (Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de Lid-Staten (PbEG L 276);

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1381/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1987 inzake uitvoeringsbepalingen met betrekking tot kentekens voor vissersvaartuigen en met betrekking tot documenten aan boord van die vaartuigen (PbEG L 132);

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1382/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1987 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de inspectie van vissersvaartuigen (PbEG L 132);

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 261);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1093/94 van de Raad van de Europese Unie van 6 mei 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vissersvaartuigen van derde landen vangsten rechtstreeks mogen aanlanden en verkopen in de havens van de Gemeenschap (PbEG L 121);

Gelet op de artikelen 4 en 17 van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 358);

Gelet op de artikelen 13 en 15 van Verordening (EG) nr. 423/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden (PbEU L 70);

Gelet op de artikelen 10 en 12 van Verordening (EG) nr. 811/2004 van de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor het noordelijke heekbestand (PbEU L 185);

Gelet op Verordening (EG) nr. 356/2005 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 maart 2005 houdende uitvoeringsbepalingen voor het merken en identificeren van passief vistuig en boomkorren (PbEU L 56);

Gelet op Verordening (EG) nr. 51/2006 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2005 tot vaststelling, voor 2006, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (PbEU L 16);

Gelet op de artikelen 3, 4 en 5 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 6, tweede en derde lid, van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998;

Besluit:

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Definities

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Registratiebesluit: Besluit registratie vissersvaartuigen 1998;

b. vissersvaartuig: vaartuig als bedoeld in het Registratiebesluit;

c. buitenlands vissersvaartuig: vissersvaartuig dat de vlag voert van en geregistreerd is in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland;

d. AID: Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

e. functionaris: functionaris als bedoeld in artikel 1 van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988;

f. divisie Scheepvaart: divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

g. schipper: elke gezagvoerder van een vissersvaartuig, buitenlands vissersvaartuig onderscheidenlijk een vissersvaartuig dat de vlag voert van, dan wel geregistreerd is in een derde land, of degene die de schipper vervangt;

h. ondernemer: degene te wiens naam het vissersvaartuig in het visserijregister, bedoeld in artikel 4 van het Registratiebesluit, is geregistreerd;

i. deelgebied: zeegebied zoals omschreven in bijlage 1 van de Regeling vangstbeperking;

j. sector: zeegebied zoals omschreven in bijlage 1 van de Regeling vangstbeperking;

k. logboek-, tevens vangstopgaveformulier: het in Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de Lid-Staten (PbEG L 276) voorgeschreven formulier overeenkomstig het model dat als bijlage I bij voornoemde verordening is opgenomen;

l. meetbrief: Internationale Meetbrief (1969) dan wel bijzondere meetbrief als bedoeld in artikel 4 van de Meetbrievenwet 1981, die is afgegeven overeenkomstig de bij of krachtens die wet gegeven bepalingen;

m. registratienummer: combinatie van lettertekens en nummers die volgens de regelgeving in de verschillende lidstaten van de Europese Gemeenschap op vissersvaartuigen moet zijn aangebracht;

n. vangstopgavebus: vangstopgavebus zoals aanwezig in iedere aangewezen haven op grond van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988, waarvan de exacte plaats gepubliceerd is op het LNV-loket.

2. In deze regeling wordt voorts verstaan onder:

a. verordening nr. 2807/83: Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de Lid-Staten (PbEG L 276);

b. verordening nr. 1381/87: Verordening (EEG) nr. 1381/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1987 inzake uitvoeringsbepalingen met betrekking tot kentekens voor vissersvaartuigen en met betrekking tot documenten aan boord van die vaartuigen (PbEG L 132);

c. verordening nr. 1382/87: Verordening (EEG) nr. 1382/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1987 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de inspectie van vissersvaartuigen (PbEG L 132);

d. verordening nr. 2847/93: Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 261);

e. verordening nr. 2371/2002: Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 358);

f. verordening nr. 423/2004: Verordening (EG) nr. 423/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden (PbEU L 70);

g. verordening nr. 811/2004: Verordening (EG) Nr. 811/2004 van de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor het noordelijke heekbestand (PbEU L 185);

h. verordening nr. 356/2005: Verordening (EG) nr. 356/2005 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 maart 2005 houdende uitvoeringsbepalingen voor het merken en identificeren van passief vistuig en boomkorren (PbEU L 56);

i. verordening nr. 51/2006: Verordening (EG) nr. 51/2006 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2005 tot vaststelling, voor 2006, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (PbEU L 16).

Artikel 2

Toepassingsbereik

1. Deze regeling is van toepassing op de vissoorten, bedoeld in:

a. bijlage I van Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (PbEG L 365);

b. bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1993 inzake de indiening van de vangsten en de visserijactiviteit van de Lid-Staten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (PbEG L 186) en

c. bijlage 4 van Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten in bepaalde gebieden buiten de Noordatlantische Oceaan (PbEG L 270).

2. Voor de toepassing van het bepaalde in deze regeling vindt het aanlanden plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig, buitenlands vissersvaartuig of het vissersvaartuig dat de vlag voert van, dan wel geregistreerd is in een derde land, direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Artikel 3

Exclusieve 12-mijlszone

1. Er is voor de Nederlandse kust in de Noordzee een exclusieve 12-mijlszone als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van verordening nr. 2371/2002.

2. De in het eerste lid bedoelde zone strekt zich uit tot 12 zeemijlen, gemeten zeewaarts vanaf de basislijn van de territoriale zee van Nederland.

Artikel 4

Toegang tot 12-mijlszone

Het is verboden met een buitenlands vissersvaartuig de visserij uit te oefenen binnen de in artikel 3 bedoelde zone anders dan voortvloeiend uit artikel 17, tweede lid, van verordening nr. 2371/2002.

Artikel 5

Erkenning aanvoergegevensbestanden

Als registratiesysteem of -bestand als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Registratiebesluit worden erkend de aanvoergegevensbestanden van:

a. het Mosselkantoor van het Productschap Vis;

b. de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelcultuur U.A.;

c. de Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond IJsselmeer U.A.

Paragraaf 2

Eisen aan vissersvaartuigen

Artikel 6

Tonnage-meting

Het is verboden te vissen met een vissersvaartuig, indien de brutotonnage van dat vaartuig, zoals aangegeven in de op dat vaartuig betrekking hebbende meetbrief, niet is vastgesteld overeenkomstig artikel 4 van verordening (EEG) nr. 2930/86 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1986 houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (PbEG L 274).

Artikel 7

Documenten visruimen en tanks voor gekoeld zeewater

1. Het is verboden te vissen met een vissersvaartuig of buitenlands vissersvaartuig van meer dan 17 meter lengte in andere wateren dan als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel d, van de Visserijwet 1963, zonder een document als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van verordening nr. 1381/87 aan boord te hebben.

2. De bevoegde instantie tot waarmerking van de documenten, bedoeld in het eerste lid, voor vissersvaartuigen is de divisie Scheepvaart.

Artikel 8

Loodsladders

De schipper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

a. aan boord een loodsladder aanwezig is die schoon is en in goede staat wordt gehouden;

b. de loodsladder te allen tijde voldoet aan het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 6 van bijlage II bij verordening nr. 1382/87;

c. aan boord voorzieningen als bedoeld in de onderdelen 7 tot en met 11 van bijlage II bij verordening nr. 1382/87 worden getroffen om de met controle belaste ambtenaren veilig en gemakkelijk aan en van boord te doen gaan.

Paragraaf 3

Registratienummers

Artikel 9

Eisen aan registratienummers

1. Het is verboden een vissersvaartuig bedrijfsmatig te gebruiken voor de in artikel 3 van de Visserijwet 1963 bedoelde visserij, indien dit niet voorzien is van een registratienummer dat aangebracht is op de wijze, omschreven in artikel 1, eerste lid, eerste en tweede alinea, van verordening nr. 1381/87.

2. Het is verboden in strijd te handelen met artikel 1, derde lid, van verordening nr. 1381/87.

Artikel 10

Vaststelling lettertekens gemeenten

De gemeenten en de lettertekens waarmee de gemeenten worden aangeduid, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Registratiebesluit, zijn vastgesteld in bijlage 1.

Artikel 11

Continuïteit lettertekens

Inschrijving van vissersvaartuigen in het visserijregister vindt niet plaats onder een letterteken als bedoeld in artikel 10, indien gedurende tenminste een jaar geen vissersvaartuig onder dat letterteken in het visserijregister geregistreerd heeft gestaan en vaststaat dat geen vaartuig meer in de desbetreffende gemeente kan havenen.

Artikel 12

Eisen aan registratienummer buitenlands vissersvaartuig

Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op het registratienummer waaronder een buitenlands vissersvaartuig in die andere lidstaat is geregistreerd.

Artikel 13

Kleine vaartuigen

1. Het is verboden kleine vaartuigen aan boord van een vissersvaartuig of buitenlands vissersvaartuig te houden zonder dat deze zijn voorzien van het registratienummer van het vaartuig aan boord waarvan het kleine vaartuig zich bevindt.

2. Het in het eerste lid bedoelde registratienummer:

a. is geplaatst op de romp van het vaartuig aan beide kanten van de boeg;

b. is met wit geschilderd op een contrasterende ondergrond, en

c. is duidelijk leesbaar.

Artikel 14

Merken en identificeren boomkor, passief vistuig en markeerboeien

1. Het is verboden een boomkor als bedoeld in artikel 3 van verordening nr. 356/2005 voor de visserij te gebruiken, indien niet wordt voldaan aan artikel 5 van deze verordening.

2. Het is verboden passieve vistuigen als bedoeld in artikel 3 van verordening nr. 356/2005 voor de visserij te gebruiken, indien niet wordt voldaan aan de artikelen 6 tot en met 8 van deze verordening.

3. Het is verboden een markeerboei die bestemd is om de plaats waar een vistuig zich bevindt aan te geven, in het water uit te zetten of aan boord van een vissersvaartuig of buitenlands vissersvaartuig te houden, indien niet wordt voldaan aan de artikelen 9 tot en met 14 van verordening nr. 356/2005.

4. Het is verboden in strijd te handelen met artikel 2, tweede lid, van verordening nr. 1381/87.

Paragraaf 4

Logboek en opgave zeevis

Artikel 15

Algemene verplichting tot invullen logboek

1. Degene die met een vissersvaartuig de visserij uitoefent is verplicht het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, overeenkomstig het bepaalde inzake het invullen en opnemen van gegevens in verordening nr. 2807/83 alsmede in bijlage 2, bij te houden en in te vullen.

2. In aanvulling op het eerste lid is degene die met een vissersvaartuig met een lengte over alles van minder dan 10 meter de visserij uitoefent, verplicht alle vangsten van elke soort die aan boord worden gehouden in het logboek-, tevens vangstopgaveformulier te vermelden.

3. Degene die met een vissersvaartuig of buitenlands vissersvaartuig de visserij uitoefent, vult dagelijks vóór 24.00 uur en uiterlijk bij aankomst in een haven, alsmede bij controle op zee het logboekgedeelte van het originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier in.

4. Degene die met een vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 10 meter meer dan 50 kg van een bepaalde vissoort aanlandt, vult deze hoeveelheid in op het vangstopgavegedeelte van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier.

Artikel 16

Verplichtingen op visreis van meer dan 15 dagen

Degene die met een vissersvaartuig een visreis maakt van meer dan 15 dagen is verplicht uiterlijk op de vijftiende dag en, voor zolang de visreis duurt, om de 15 dagen, op de wijze als bedoeld in bijlage VIII van verordening nr. 2807/83, de gegevens, bedoeld in die bijlage, te melden aan de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011).

Artikel 17

Opgave logboek overeenkomend met aanmelding aanlanding

Indien meer dan 10 ton haring, makreel, horsmakreel of een combinatie daarvan aan boord wordt gehouden van een vissersvaartuig of buitenlands vissersvaartuig, komt de opgave in het logboekgedeelte van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, van de hoeveelheden aan boord gehouden vis, overeen met de hoeveelheden die zijn opgegeven ingevolge artikel 3, vijfde lid, onderdeel 9°, van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988.

Artikel 18

Tolerantiemarge

In afwijking van artikel 5, tweede lid, van verordening nr. 2807/83, geldt een tolerantiemarge van 8%, indien het betreft visreizen gemaakt door vissersvaartuigen of buitenlandse vissersvaartuigen in de geografische gebieden:

a. bedoeld in onderdeel 1.1.1 van bijlage III van verordening nr. 51/2006, voor zover meer dan 10 ton haring, makreel of horsmakreel aan boord wordt gehouden;

b. bedoeld in artikel 2 van verordening nr. 423/2004, en het vaartuigen betreft met een lengte over alles van van ten minste 10 meter;

c. bedoeld in artikel 1 van verordening nr. 811/2004.

Artikel 19

Indienen logboek vissersvaartuig in Nederlandse haven

1. Degene die met een vissersvaartuig in een Nederlandse haven vis aanlandt, is verplicht:

a. onverwijld, maar uiterlijk een half uur na aanlanding en vóór de lossing, de eerste kopie van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier waarop de in het eerste lid bedoelde gegevens zijn ingevuld, in te dienen, en

b. terstond na verkoop, maar uiterlijk 48 uur na afloop van de lossing, het volledig ingevulde originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, in te dienen.

2. Het indienen van de exemplaren van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door het in de haven van aanlanding:

a. te overhandigen aan een functionaris of aan een ambtenaar van de AID, of

b. te deponeren in een vangstopgavebus.

3. Indien de vis in een andere haven dan de haven van aanlanding wordt verkocht, is in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, en de aanhef van het tweede lid, degene die met een vissersvaartuig vis in een Nederlandse haven heeft aangeland, verplicht terstond na verkoop, maar uiterlijk binnen 48 uur na afloop van de lossing, het volledig ingevulde originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, in de haven van verkoop in te dienen of te doen indienen door een daartoe door hem gemachtigde.

4. De exemplaren van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, bedoeld in het eerste en derde lid:

a. vermelden de vangsthoeveelheden per sector en uitgedrukt in kilogrammen;

b. hebben betrekking op de periode sinds de vorige aanlanding, voor zover doorgebracht op zee, en

c. zijn ondertekend door degene die met een vissersvaartuig in een Nederlandse haven vis aanlandt of, in de situatie, bedoeld in het derde lid, diens gemachtigde.

5. Degene die met een vissersvaartuig vis aanlandt op een andere plaats dan de havens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988, waar geen vangstopgavebus is geplaatst, is verplicht het originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier terstond na verkoop van de vis, maar uiterlijk binnen 48 uur na lossing, in te dienen door middel van toezending aan het dichtstbijzijnde havenkantoor van de AID dan wel aan het havenkantoor van de AID in de plaats waar de vis wordt verkocht.

6. Het eerste tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op degene die:

a. vis heeft overgeladen op een ander vaartuig;

b. met zijn vissersvaartuig de visserij in span uitoefent en geen vis aanlandt.

Artikel 20

Indienen logboek buitenlands vaartuig in Nederlandse haven

1. Degene die met een buitenlands vissersvaartuig vis in een Nederlandse haven heeft aangeland, is verplicht terstond na verkoop, maar uiterlijk binnen 48 uur na afloop van de lossing, een kopie van het volledig ingevulde logboek-, tevens vangstopgaveformulier, in te dienen.

2. Degene die met een buitenlands vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 59 meter in een Nederlandse haven vis, afkomstig uit de wateren van een ander derde land dan Noorwegen of IJsland, aanlandt, is verplicht een kopie van het door dat derde land voorgeschreven logboek binnen 48 uur na afloop van de lossing in te dienen.

3. Artikel 19, tweede, vierde en zesde lid, is van toepassing op buitenlandse vaartuigen, met uitzondering van de verplichting de vangsthoeveelheden in de eenheid kilogrammen te vermelden.

Artikel 21

Eisen invullen logboek vaartuig uit derde land bij aanlanding in lidstaat Europese Gemeenschap

1. De schipper van een vaartuig als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1093/94 van de Raad van de Europese Gemeenschap van 6 mei 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vissersvaartuigen van derde landen rechtstreeks mogen aanlanden en verkopen in de havens van de Gemeenschap (PbEG L 121) dat de vlag voert van, of geregistreerd is, in een andere staat dan een lidstaat van de Europese Gemeenschap is verplicht:

a. aan boord een logboek bij te houden waarin wordt vermeld:

1°. per vissoort de hoeveelheden die aan boord worden gehouden;

2°. de datum waarop de vangsten hebben plaatsgevonden en in welk deelgebied of welke sector;

3°. het gebruikte type vistuig.

b. overeenkomstig artikel 19, vierde lid, binnen 48 uur na afloop van de lossing een aangifte in te dienen waarin per sector en per vissoort wordt vermeld:

1°. de datum en de plaats van de vangsten;

2°. de aangevoerde hoeveelheden;

3°. in geval van overlading het letterteken, nummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is gevangen en waarvan de vis is overgeladen;

4°. de wijze van verkoop.

2. Onverminderd het eerste lid, is de schipper van een in dat lid genoemd vaartuig verplicht in overeenstemming te handelen met artikel 24 van verordening nr. 51/2006.

3. De aangifte, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gesteld in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal.

Artikel 22

Aanlanding vissersvaartuig anders dan in een Nederlandse haven

1. Degene die met een vissersvaartuig vis aanlandt in een haven van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland of die vis heeft overgeladen op een ander vaartuig en die in een haven van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland aanlandt of de visserij in span uitoefent en in een haven van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland aanlandt, is verplicht:

a. binnen 48 uur na afloop van de lossing het roze exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan het bepaalde in artikel 19, vierde lid, af te geven of toe te zenden aan de bevoegde instanties van de lidstaat van aanvoer;

b. binnen 48 uur na afloop van de lossing het originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan het bepaalde in artikel 19, vierde lid, toe te zenden aan de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011), en

c. binnen 8 dagen na het tijdstip van aanlanding hiervan melding te maken door middel van het inleveren van het blauwe exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan het bepaalde in artikel 19, vierde lid, bij de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011).

2. De verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b en c, zijn ook van toepassing op degene die met een vissersvaartuig in een haven van een derde land vis aanlandt of die vis heeft overgeladen op een ander vaartuig en die in een haven van een derde land aanlandt of die de visserij in span uitoefent en die in een haven van een derde land aanlandt, tenzij het betreffende derde land een ander logboek dan het logboek-, tevens vangstopgaveformulier heeft voorgeschreven.

Artikel 23

Logboekverplichtingen in wateren van een derde land

1. Degene die de visserij uitoefent met een vissersvaartuig met een brutotonnage van meer dan 1.200 BT waarmee de pelagische visserij wordt uitgeoefend in de wateren van een derde land, met uitzondering van Noorwegen of IJsland, dat een ander logboek dan het logboek- tevens vangstopgaveformulier voorschrijft, is verplicht:

a. bij het binnenvaren van de wateren van dat derde land:

1°. door middel van datatransmissie met behulp van de satellietvolgapparatuur als bedoeld in artikel 10 van de Regeling technische maatregelen 2000 of door verzending van een faxbericht aan de meldkamer van de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011) voorafgaand aan het binnenvaren van die wateren melding te maken van:

– het registratienummer van het vissersvaartuig;

– de naam van de schipper van het vissersvaartuig;

– de geografische positie van het vissersvaartuig;

– de wateren van welk derde land het vissersvaartuig gaat binnenvaren;

– de datum en het tijdstip waarop het vissersvaartuig vermoedelijk die wateren zal binnenvaren, en

– de vangst aan boord, gespecificeerd naar soort;

2°. het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, volledig in te vullen overeenkomstig artikel 19, vierde lid, waarbij wordt vermeld welke vangsten aan boord zijn en op welke datum en tijdstip de wateren van dat derde land zijn binnengevaren;

b. tijdens de visreis in de wateren van het derde land het aldaar voorgeschreven logboek overeenkomstig de wetgeving van dat land bij te houden;

c. in het geval van aanlanding van vis in een haven, binnen 48 uur na afloop van de lossing het roze exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan artikel 19, vierde lid, en een exemplaar van het in het derde land voorgeschreven logboek af te geven of toe te zenden aan de bevoegde instanties van het land van aanvoer;

d. binnen 48 uur na afloop van lossing van vis in een haven het originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan artikel 19, vierde lid, en een exemplaar van het in het derde land voorgeschreven logboek toe te zenden aan de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011);

e. binnen 8 dagen na het tijdstip van aanlanding in een haven melding te maken van de aanlanding door middel van het inleveren van het blauwe exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan artikel 19, vierde lid, en een ingevuld exemplaar van het in het derde land voorgeschreven logboek te zenden aan deAID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011);

f. in geval van het verlaten van de wateren van het derde land:

1°. voor het verlaten van die wateren door middel van datatransmissie met behulp van de satellietvolgapparatuur als bedoeld in artikel 10 van de Regeling technische maatregelen 2000 of door verzending van een faxbericht aan de meldkamer van de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011) melding te maken van:

– de roepletters van het vissersvaartuig;

– de naam van de schipper van het vissersvaartuig;

– de geografische positie van het vissersvaartuig;

– de wateren van welk derde land het vissersvaartuig gaat verlaten;

– de datum en het tijdstip waarop het vissersvaartuig vermoedelijk die wateren zal verlaten en

– de vangst aan boord, gespecificeerd naar soort;

2°. het in het derde land voorgeschreven logboek volledig in te vullen, waarbij wordt vermeld welke vangsten aan boord zijn en op welke datum en tijdstip de wateren van dat derde land zijn verlaten.

2. Het eerste lid is van toepassing op een vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 24 meter dat in het gebied, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van Verordening (EG) nr. 1936/2001 van de Raad van de Europese Unie van 27 september 2001 tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden (PbEU L 263), vist op soorten genoemd in bijlage I van die verordening.

3. In afwijking van artikel 5, tweede lid, van verordening nr. 2807/83 en in afwijking van artikel 15, vierde lid, vermeldt de kapitein van een in het tweede lid bedoeld vaartuig in het logboek alle vangsten van de soorten, genoemd in bijlagen I en II van de in het tweede lid genoemde verordening, voor zover deze gevangen zijn in het gebied, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van die verordening.

Artikel 24

Bewaarplicht logboek

De ondernemer bewaart een kopie van alle door of namens hem ingevulde logboeken, tevens vangstopgaveformulieren, gedurende een periode van drie jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin een formulier is ingediend.

Paragraaf 5

Eisen aan administraties voor aanvoerders van vis, afnemers en degenen die bemiddeling verlenen bij veilen vis

Artikel 25

Verplichting tot bijhouden administratie

1. De administratie van de overdracht en de opslag van vis wordt:

a. dagelijks bijgehouden door de aanvoerder van vis;

b. dagelijks, maar uiterlijk voordat de vis de plaats van verkoop verlaat, per aanlanding bijgehouden door degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf vis afneemt en degene die zijn bemiddeling verleent bij het veilen van vis.

2. Degene die zijn bemiddeling verleent bij het veilen van vis draagt er zorg voor dat op of bij de veiling aanwezige vis registratienummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is gevangen of aangevoerd, duidelijk zijn vermeld.

3. Degene die vis op de veiling aanwezig heeft, draagt er zorg voor dat op of bij de op de veiling aanwezige vis het registratienummer en nationaliteit van het vaartuig, waarmee deze vis is gevangen of aangevoerd, duidelijk zijn vermeld.

4. Degene die zijn bemiddeling verleent bij het veilen van vis die afkomstig is van vaartuigen die de visserij in span uitoefenen, draagt er zorg voor dat op of bij de op de veiling aanwezige vis registratienummers en nationaliteit van de vaartuigen, waarmee deze vis is gevangen of aangevoerd, duidelijk zijn vermeld.

5. Degene die vis op de veiling aanwezig heeft die afkomstig is van vaartuigen die de visserij in span hebben uitgeoefend, is verplicht op of bij de op de veiling aanwezige vis de registratienummers en nationaliteit van de vaartuigen te vermelden waarmee deze vis is gevangen of aangevoerd.

6. De verplichting, bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in een voor het publiek toegankelijke ruimte uitsluitend aan particulieren vis te koop wordt aangeboden.

Artikel 26

Administratie aanvoerder vis

De aanvoerder van vis vermeldt in zijn administratie, bedoeld in artikel 25, eerste lid, de volgende gegevens:

a. de vissoort;

b. per vissoort de hoeveelheid;

c. per hoeveelheid, registratienummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is gevangen of aangevoerd;

d. de datum van de aanvoer van de vis;

e. het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector;

f. de plaats van opslag, in het geval de vis door hem wordt opgeslagen;

g. de naam van de koper, in het geval de vis zonder bemiddeling van een veiling wordt verkocht;

h. de naam van de bemiddelaar, in het geval de vis via de bemiddeling van een veiling ter verkoop wordt aangeboden.

Artikel 27

Administratie afnemer van vis

1. Degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf vis afneemt, vermeldt in zijn administratie, bedoeld in artikel 25, eerste lid, de volgende gegevens:

a. de vissoort;

b. per vissoort de hoeveelheid;

c. de naam van de aanvoerders en de registratienummers en nationaliteit van de vaartuigen waarmee de vis is gevangen of aangevoerd;

d. de datum van de aanvoer van de vis;

e. het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in een voor het publiek toegankelijke ruimte uitsluitend aan particulieren vis te koop wordt aangeboden.

Artikel 28

Administratie bemiddelaar veilen vis

Degene die zijn bemiddeling bij het veilen van vis verleent, vermeldt in zijn administratie, bedoeld in artikel 25, eerste lid, de volgende gegevens:

a. de vissoort;

b. per vissoort de hoeveelheid;

c. de naam van de aanvoerders en de registratienummers en nationaliteit van de vaartuigen waarmee de vis is gevangen of aangevoerd;

d. de datum van de aanvoer van de vis;

e. indien het vangstgebied door de aanvoerder bij het aanbieden van vis op de veiling is vermeld, het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector.

Artikel 29

Controle op de vangsten door middel van documenten

1. Indien de op Nederlands grondgebied aangevoerde vis voor de eerste keer via bemiddeling van een visafslag op de markt wordt gebracht, is de betreffende visafslag verplicht binnen 48 uur na de verkoop een elektronisch verkoopdocument aan te leveren aan de AID, overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 3.

2. Het is verboden de op Nederlands grondgebied aangevoerde vis, die voor de eerste keer anders dan via bemiddeling van een visafslag op de markt wordt gebracht, in ontvangst te nemen en te vervoeren voordat de koper, in het geval dat de vis is verkocht, of de houder in de overige gevallen, heeft overhandigd aan een ambtenaar van de AID of heeft gedeponeerd in een vangstopgavebus, hetzij:

a. een verkoopdocument, wanneer de vis is verkocht op de plaats van aanlanding;

b. een kopie van de in artikel 30 genoemde documenten, wanneer de vis te koop wordt aangeboden op een andere plaats dan de plaats van aanlanding, alsmede na de verkoop een verkoopdocument, of

c. een overnameverklaring als bedoeld in het vijfde lid, wanneer de vis niet te koop wordt aangeboden of bestemd is om later te koop te worden aangeboden.

3. De in het tweede lid bedoelde documenten worden binnen 48 uur na het voor het eerst op de markt brengen of de aanlanding overhandigd aan een ambtenaar van de AID of worden gedeponeerd in een vangstopgavebus, door:

a. de koper, indien het verkoopdocumenten betreft, of

b. de houder, indien het een van de andere in het tweede lid bedoelde documenten betreft.

4. Het verkoopdocument, bedoeld in het eerste en tweede lid, bevat de gegevens, bedoeld in artikel 9, derde en vierde lid, van verordening nr. 2847/93.

5. De door de eigenaar van de aangevoerde vis of diens gemachtigde opgestelde overnameverklaring, bedoeld in het tweede lid, bevat ten minste de gegevens, bedoeld in artikel 9, lid vier ter, van verordening nr. 2847/93.

6. Indien vis die overeenkomstig het eerste of tweede lid als verkocht is opgegeven, naar een andere plaats dan de plaats van aanlanding of van invoer wordt vervoerd, is de vervoerder verplicht op elk moment, op verzoek van een met controle belaste ambtenaar, te bewijzen dat die vis daadwerkelijk is verkocht.

7. Indien voor een bepaalde vissoort een minimumvismaat is vastgesteld op grond van artikel 4 van verordening nr. 2371/2002, is elke ondernemer die verantwoordelijk is voor de verkoop, de opslag of het vervoer van partijen vis van een ondermaatse vissoort,verplicht op elk moment, op verzoek van een met controle belaste ambtenaar, het geografische oorspronggebied of de herkomst uit aquacultuur te bewijzen.

8. De visafslag, respectievelijk de koper of houder, is in het geval, bedoeld in het eerste lid, respectievelijk het tweede lid, en voor zover het vis betreft als bedoeld in artikel 33, verplicht een document als bedoeld in onderdeel 1.9.1 van bijlage III van de in artikel 33, eerste lid, genoemde verordening, binnen 48 uur na weging van de vis te overleggen aan een ambtenaar van de AID.

Artikel 30

Documenten vereist indien verkoop plaatsvindt op andere plaats dan aanvoer

Alle niet verwerkte of aan boord verwerkte vis die op Nederlands grondgebied wordt aan- of ingevoerd en die naar een andere plaats dan de plaats van aan- of invoer wordt vervoerd, moet totdat de eerste verkoop heeft plaatsgevonden, worden vergezeld door:

a. een door de vervoerder opgesteld vervoersdocument dat de gegevens bevat, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van verordening nr. 2847/93;

b. een kopie van het volledig en naar waarheid ingevulde logboek-, tevens vangstopgaveformulier, bedoeld in artikel 15, of

c. een kopie van het volledig en naar waarheid ingevulde document T 2 M, bedoeld in artikel 13, vierde lid, van verordening nr. 2847/93.

Artikel 31

Vervoersdocument aanlanding andere lidstaat dan Nederland

Indien vis, die in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland wordt aangeland, voor het eerst op de markt wordt gebracht op Nederlands grondgebied, overhandigt de vervoerder van de vis binnen 48 uur na het tijdstip van aanlanding een kopie van het vervoersdocument aan een ambtenaar van de AID of deponeert de vervoerder deze in een vangstopgavebus.

Artikel 32

Documenten herstelplannen

In afwijking van artikel 31 wordt elke hoeveelheid kabeljauw die is gevangen in de gebieden, bedoeld in artikel 2 van verordening nr. 423/2004, en elke hoeveelheid van meer dan 50 kg heek die is gevangen in de gebieden, bedoeld in artikel 1 van verordening nr. 811/2004, die wordt vervoerd naar een andere plaats dan de plaats van aanlanding of invoer, vergezeld van de documenten, genoemd in artikel 29, tweede lid, onderdeel a, en artikel 30, onderdeel a.

Artikel 33

Weegprocedure haring, makreel en horsmakreel

1. De koper van verse vis weegt alle door hem ontvangen hoeveelheden haring, makreel en horsmakreel die zijn gevangen in de gebieden, bedoeld in onderdeel 1.1.1 van bijlage III van verordening nr. 51/2006, overeenkomstig onderdeel 1.6 van die bijlage.

2. De koper of houder van bevroren haring, makreel of horsmakreel, die zijn gevangen in de in het eerste lid bedoelde gebieden, weegt de van die vissoorten aangevoerde hoeveelheden overeenkomstig onderdeel 1.8.1 van bijlage III van verordening nr. 51/2006.

3. In afwijking van het tweede lid kan het gewicht van verpakte bevroren haring, makreel of horsmakreel worden bepaald overeenkomstig onderdeel 1.8.2 van bijlage III van verordening nr. 51/2006.

4. Onder representatief monster als bedoeld in onderdeel 1.8.2 van bijlage III van verordening nr. 51/2006 wordt verstaan een overeenkomstig bijlage 4 bij deze regeling genomen en gewogen monster.

5. Het wegen van vis als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt gedaan met apparatuur die ten genoegen van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is goedgekeurd, gekalibreerd en verzegeld, als bedoeld in onderdeel 1.10.2 van bijlage III van verordening nr. 51/2006.

6. Degene die de weging uitvoert houdt een logboek bij als bedoeld in onderdeel 1.10.2 van bijlage III van verordening nr. 51/2006.

Artikel 34

Bewaarplicht administratie

1. Alle desbetreffende aantekeningen en bescheiden, zoals nota’s, brieven, boeken, registers, andere bewijsstukken, of andere hulpmiddelen waarin de gegevens als bedoeld in de artikelen 29, 30, 32 en 33, zesde lid, zijn vastgelegd, dienen vanaf het tijdstip van hun opstelling of verkrijging tot het tijdstip waarop drie kalenderjaren zijn verlopen te worden bewaard.

2. Op eerste vordering van een bevoegde ambtenaar van de AID dienen de aantekeningen en bescheiden als bedoeld in het eerste lid te worden overgelegd.

Paragraaf 6

Controle

Artikel 35

Inschrijvingsbewijs visserijregister

Het bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van het Registratiebesluit, is aanwezig aan boord van het desbetreffende vissersvaartuig en wordt op eerste vordering van de met controle belaste ambtenaren getoond.

Artikel 36

Controle

De schipper is op eerste vordering van een ambtenaar van de AID verplicht te voldoen aan artikel 3, eerste en derde lid, van verordening nr. 1382/87.

Artikel 37

Documenten volledig en naar waarheid invullen

De exemplaren van de documenten, bedoeld in de artikelen 19, eerste en derde lid, 20, eerste lid, 21, eerste lid, onderdeel b, 22, eerste lid, 23, eerste lid, onderdeel c, d en e, 29, vierde en vijfde lid, en artikel 30, zijn volledig en naar waarheid ingevuld.

Paragraaf 7

Slotbepalingen

Artikel 38

Wijziging Regeling technische maatregelen 2000

De Regeling technische maatregelen 20001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7a wordt ‘de Regeling instelling 12-mijlszone’ vervangen door: artikel 2 van de Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij.

B

In artikel 12, vierde lid, onderdeel a, onder 1°, wordt ‘artikel 2, eerste, vijfde, zesde en achtste lid, van de Regeling logboek en opgave zeevis’ vervangen door artikel 15, derde lid, artikel 19, vierde lid en zesde lid, en artikel 20, tweede lid, van de Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij.

Artikel 39

Wijziging Beschikking visserij visserijzone, zeegebied en kustwateren

In artikel 4, onderdeel b, van de Beschikking visserij visserijzone, zeegebied en kustwateren2 wordt ‘bedoeld in artikel 1 van de Regeling instelling 12-mijlszone’ vervangen door: bedoeld in artikel 2 van de Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij.

Artikel 40

Intrekken regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling documenten visruimen en tanks voor gekoeld zeewater;

b. Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis;

c. Regeling instelling 12-mijlszone;

d. Regeling logboek en opgave zeevis 1987;

e. Regeling loodsladders;

f. Regeling plaatsing opgavebussen;

g. Regeling registratienummers op kleine vaartuigen een markeerboeien;

h. Regeling tonnage-meting vissersvaartuigen;

i. Registratieregeling vissersvaartuigen 1998;

j. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 juli 1998, Nr. J. 983764 (Stcrt. 140);

k. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 december 2001, Nr. TRCJZ/2001/16697 (Stcrt. 241).

Artikel 41

Overgangsbepalingen

1. Bescheiden die ingevolge de regelingen, bedoeld in artikel 40, zijn verzameld, ingevuld, bewaard en bijgehouden, worden aangemerkt als bescheiden op grond van deze regeling.

2. Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in artikel 40 plaats.

3. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in artikel 40, blijven in stand.

Artikel 42

Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling, met uitzondering van artikel 14, treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

2. Artikel 14 treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

3. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2006.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.P. Veerman.

Bijlage 1, bedoeld in artikel 10

Lettertekens gemeente

Gemeente

Lettertekens

AMSTERDAM (Ransdorp)

RD

BERGEN OP ZOOM

BZ

BROEK IN WATERLAND

BIW

BUNSCHOTEN

BU

DE MARNE (Lauwersoog)

LO

DE MARNE (Zoutkamp)

ZK

DELFZIJL

DZ

DELFZIJL (Termunten)

TM

DEN HELDER

HD

DIEMEN

DM

DONGERADEEL (Westdongeradeel)

WL

DRIMMELEN (Hoge en Lage Zwaluwe)

ZL

EDAM (Volendam)

VD

EEMSMOND (Usquert)

UQ

ENKHUIZEN

EH

GENEMUIDEN

GM

GOEDEREEDE

GO

GOEDEREEDE (Ouddorp)

OD

GOEDEREEDE (Stellendam)

SL

GOES

GOE

HARDERWIJK

HK

HARLINGEN

HA

HEMELUMER OLDEFERD

HL

HINDELOOPEN

HI

HONTENISSE

HON

HOORN

HN

KATWIJK

KW

KLUNDERT

KL

LEMSTERLAND (Lemmer)

LE

MEDEMBLIK

ME

MIDDELBURG (Arnemuiden)

ARM

NIEUW-BEIJERLAND

NB

NOORD-BEVELAND (Kortgene)

KG

OOSTDONGERADEEL

OL

REIDERLAND (Finsterwolde)

FL

REIMERSWAAL (Yerseke)

YE

SCHOUWEN-DUIVELAND (Bruinisse)

BRU

SCHOUWEN-DUIVELAND (Midden-Schouwen)

MS

SCHOUWEN-DUIVELAND (Westerschouwen)

WSW

SCHOUWEN-DUIVELAND (Zierikzee)

ZZ

’S-GRAVENHAGE (Scheveningen)

SCH

SLOTEN (Fr.)

SLO

SLUIS (Breskens–Oostburg)

BR

STAVEREN

ST

TERNEUZEN

NZ

TERSCHELLING

TS

TEXEL

TX

THOLEN

TH

URK

UK

VELSEN (IJmuiden)

IJM

VLAARDINGEN

VL

VLIELAND

VLL

VLISSINGEN

VLI

WATERLAND (Monnickendam)

MO

WIERINGEN

WR

WORKUM

WK

WUNSERADIEL (Wonseradeel)

WON

ZEEVANG (Oosthuizen)

OH

Bijlage 2, bedoeld in artikel 15, eerste lid

Omrekeningsfactoren van aanvoergewicht naar levendgewicht

Vissoort

Code

Aanbiedingsvorm

Omrekeningsfactor

Aal

ELE

gestript

1.04

Aal

ELE

heel/dicht

1.00

Aal

ELE

onbekend

1.04

Ansjovis

ANE

heel/dicht

1.00

Ansjovis

ANE

onbekend

1.00

Blauwe leng

BLI

gestript

1.15

Blauwe leng

BLI

heel/dicht

1.01

Blauwe leng

BLI

onbekend

1.15

Blauwe wijting

WHB

heel/dicht

1.00

Blauwe wijting

WHB

onbekend

1.00

Blauwvintonijn

BFT

heel/dicht

1,10

Blauwvintonijn

BFT

onbekend

1.10

Bot

FLE

gestript

1.11

Bot

FLE

heel/dicht

1.01

Bot

FLE

onbekend

1.11

Doornhaai

DGS

heel/dicht

1.00

Doornhaai

DGS

gestript

1.33

Doornhaai

DGS

onbekend

1.33

Garnaal

CSH

heel/dicht

1.18

Garnaal

CSH

onbekend

1.18

Penaeus garnaal

PEN

heel/dicht

1.00

Penaeus garnaal

PEN

onbekend

1.00

Noorse garnaal

PRA

heel/dicht

1.01

Noorse garnaal

PRA

onbekend

1.01

Geep

GAR

heel/dicht

1.00

Geep

GAR

onbekend

1.00

Grenadiervis

RNG

gestript

1.13

Grenadiervis

RNG

heel/dicht

1.01

Grenadiervis

RNG

onbekend

1.13

Griet

BLL

gestript

1.11

Griet

BLL

heel/dicht

1.01

Griet

BLL

onbekend

1.11

Harder

MUL

heel/dicht

1.01

Harder

MUL

onbekend

1.01

Haring

HER

gefileerd

2.03

Haring

HER

gekaakt

1.08

Haring

HER

gekaakt en gezouten

1.20

Haring

HER

gezouten

1.12

Haring

HER

heel/dicht

1.00

Haring

HER

onbekend

1.01

Heek

HKE

gestript

1.17

Heek

HKE

heel/dicht

1.01

Heek

HKE

onbekend

1.17

Heilbot

HAL

gestript

1.11

Heilbot

HAL

heel/dicht

1.01

Heilbot

HAL

onbekend

1.11

Zwarte heilbot

GHL

gestript

1.11

Zwarte heilbot

GHL

heel/dicht

1.01

Zwarte heilbot

GHL

onbekend

1.11

Horsmakreel

JAX

heel/dicht

1.00

Horsmakreel

JAX

onbekend

1.00

Inktvis

SQU

heel/dicht

1.00

Inktvis

SQU

onbekend

1.00

St. Jacobsschelp

SCE

heel/dicht

1.00

St. Jacobsschelp

SCE

onbekend

1.00

Kabeljauw

COD

gefileerd

2.48

Kabeljauw

COD

gestript

1.15

Kabeljauw

COD

heel/dicht

1.01

Kabeljauw

COD

onbekend

1.15

Arctische kabeljauw

POC

gefileerd

2.48

Arctische kabeljauw

POC

gestript

1.15

Arctische kabeljauw

POC

heel/dicht

1.01

Arctische kabeljauw

POC

onbekend

1.15

Kever

NOP

heel/dicht

1.00

Kever

NOP

onbekend

1.00

Kommeraal

COE

heel/dicht

1.01

Kommeraal

COE

onbekend

1.01

Witte koolvis, pollak of

POL

gestript

1.22

vlaswijting

POL

heel/dicht

1.01

Idem

POL

onbekend

1.22

Zwarte koolvis

POK

gestript

1.22

Zwarte koolvis

POK

heel/dicht

1.01

Zwarte koolvis

POK

onbekend

1.22

Krab

CRE

heel/dicht

1.01

Krab

CRE

onbekend

1.01

Kreeft

LBE

heel/dicht

1.00

Kreeft

LBE

onbekend

1.00

Langoestine

NEP

heel/dicht

1.00

Langoestine

NEP

onbekend

1.00

Leng

LIN

gestript

1.17

Leng

LIN

heel/dicht

1.01

Leng

LIN

onbekend

1.17

Lodde

CAP

heel/dicht

1.00

Lodde

CAP

onbekend

1.00

Lom

USK

gestript

1.18

Lom

USK

heel/dicht

1.01

Lom

USK

onbekend

1.18

Makreel

MAC

gefileerd

1.92

Makreel

MAC

gestript

1.11

Makreel

MAC

heel/dicht

1.00

Makreel

MAC

onbekend

1.00

Rode Mul

MUR

heel/dicht

1.01

Rode Mul

MUR

onbekend

1.01

Engelse poon

GUR

heel/dicht

1.00

Engelse poon

GUR

gestript

1.24

Engelse poon

GUR

onbekend

1.24

Grauwe poon

GUG

heel/dicht

1.00

Grauwe poon

GUG

gestript

1.24

Grauwe poon

GUG

onbekend

1.24

Rode poon

GUU

heel/dicht

1.00

Rode poon

GUU

gestript

1.24

Rode poon

GUU

onbekend

1.24

Puitaal

ELP

gestript

1.01

Puitaal

ELP

heel/dicht

1.00

Puitaal

ELP

onbekend

1.01

Roggen

SRX

gestript

1.14

Roggen

SRX

heel/dicht

1.01

Roggen

SRX

onbekend

1.14

Roodbaars

RED

gestript

1.16

Roodbaars

RED

heel/dicht

1.01

Roodbaars

RED

onbekend

1.16

Sardine/Pelser

PIL

gestript

1.00

Sardine/Pelser

PIL

heel/dicht

1.00

Sardine/Pelser

PIL

onbekend

1.00

Schelvis

HAD

gestript

1.17

Schelvis

HAD

heel/dicht

1.01

Schelvis

HAD

onbekend

1.17

Schartong

LEZ

gestript

1.11

Schartong

LEZ

heel/dicht

1.01

Schartong

LEZ

onbekend

1.11

Schar

DAB

gestript

1.13

Schar

DAB

heel/dicht

1.01

Schar

DAB

onbekend

1.13

Schol

PLE

gefileerd

2.38

Schol

PLE

gestript

1.05

Schol

PLE

heel/dicht

1.01

Schol

PLE

onbekend

1.05

Amerikaanse schol

PLA

gestript

1.11

Amerikaanse schol

PLA

heel/dicht

1.01

Amerikaanse schol

PLA

onbekend

1.11

Snotdolf

LUM

heel/dicht

1.00

Snotdolf

LUM

gestript

1.13

Snotdolf

LUM

onbekend

1.13

Spiering

SME

heel/dicht

1.00

Spiering

SME

onbekend

1.00

Sprot

SPR

heel/dicht

1.00

Sprot

SPR

onbekend

1.00

Steenbolk

BIB

gestript

1.30

Steenbolk

BIB

heel/dicht

1.01

Steenbolk

BIB

onbekend

1.30

Tarbot

TUR

gestript

1.11

Tarbot

TUR

heel/dicht

1.01

Tarbot

TUR

onbekend

1.11

Tong

SOL

gestript

1.04

Tong

SOL

heel/dicht

1.01

Tong

SOL

onbekend

1.04

Tong

SOX

gestript

1.04

Tong

SOX

heel/dicht

1.01

Tong

SOX

onbekend

1.04

Tongschar

LEM

gestript

1.11

Tongschar

LEM

heel/dicht

1.01

Tongschar

LEM

onbekend

1.11

Tonijn

BFT

heel/dicht

1.00

Tonijn

BFT

gestript/ontkopt

1.28

Tonijn

BFT

gestript/gevroren

1.10

Wijting

WHG

gestript

1.14

Wijting

WHG

heel/dicht

1.01

Wijting

WHG

onbekend

1.14

Witje

WIT

gestript

1.11

Witje

WIT

heel/dicht

1.01

Witje

WIT

onbekend

1.11

Wulk

WHE

heel/dicht

1.00

Wulk

WHE

onbekend

1.00

Zalm

SAL

gestript

1.22

Zalm

SAL

heel/dicht

1.01

Zalm

SAL

onbekend

1.22

Zandspiering

SAN

heel/dicht

1.00

Zandspiering

SAN

onbekend

1.00

Zeebaars

BSS

heel/dicht

1.01

Zeebaars

BSS

onbekend

1.01

Zeebrasem

SBR

heel/dicht

1.01

Zeebrasem

SBR

onbekend

1.01

Zeewolf

CAT

gestript

1.30

Zeewolf

CAT

heel/dicht

1.01

Zeewolf

CAT

onbekend

1.30

Zeeduivel

ANF

gestript

1.22

Zeeduivel

ANF

gestript/ontkopt

3.00

Zeeduivel

ANF

heel/dicht

1.00

Zeeduivel

ANF

onbekend

3.00

Zilvervis

ARG

gefileerd

2.70

Zilvervis

ARG

heel/dicht

1.00

Zilvervis

ARG

onbekend

1.00

Zonnevis

JOD

heel/dicht

1.00

Zonnevis

JOD

gestript

1.13

Zonnevis

JOD

onbekend

1.13

Zwaardvis

SWO

heel/dicht

1.15

Zwaardvis

SWO

onbekend

1.15

Bijlage 3, bedoeld in artikel 29, eerste lid

Recordstructuur door afslag aan te leveren verkoopdocumenten

Veld

Posities

Vanaf t/m

Soort veld

Voorlooprecord

   

Recordsoort

1

001–001

0

Afslagcode

3

02–04

Alfanumeriek

Vanaf Datum (dd/mm/jjjj)

10

05–14

Datum (dd/mm/jjjj)

T/m Datum (dd/mm/jjjj)

10

15–24

Datum (dd/mm/jjjj)

    

Vaartuigrecord

   

Recordsoort

1

001–001

1

Vaartuig_a

3

002–004

Alfanumeriek

Vaartuig_n

4

005–008

Numeriek

Naam aanvoerder

30

009–038

Alfanumeriek

Adres aanvoerder

30

039–068

Alfanumeriek

Postcode aanvoerder

7

069–075

Alfanumeriek

Plaats aanvoerder

25

076–100

Alfanumeriek

Nationaliteit aanvoerder (CBS-code)

3

101–103

Numeriek

Groepscode

2

104–105

Numeriek

Uitbetalingsstaatnummer

6

106–111

Numeriek

    

Transaktierecord

   

Recordsoort

1

01–01

2

Vissoort

3

02–04

Alfanumeriek

Grootteklasse

1

05–05

Numeriek

Aanbiedingsvorm

3

06–08

Alfanumeriek

Gewicht in onzen

9

09–17

Numeriek

Prijs per kg in centen

6

18–23

Numeriek

Aanvoerhaven

3

24–26

Alfanumeriek

Datum (dd/mm/jjjj) aanlanding

10

27–36

Datum (dd/mm/jjjj)

Datum (dd/mm/jjjj) veiling

10

37–46

Datum (dd/mm/jjjj)

Naam koper

30

47–76

Alfanumeriek

Uitbetalingsstaatnummer

6

77–82

Numeriek

    

Sluitrecord

   

Recordsoort

1

01–01

9

Totaal aantal 1-records

6

02–07

Numeriek

Totaal aantal 2-records

6

08–13

Numeriek

Totaal gewicht

12

14–25

Numeriek

Bijlage 4, bedoeld in artikel 33, vierde lid

Bemonstering en weging verpakte bevroren haring, makreel of horsmakreel

1. Er wordt een monster genomen van elke in de lading aanwezige vissoort.

2. Tijdens het lossen worden afhankelijk van de hoeveelheid dozen die de lading omvat het aantal pallets geselecteerd zoals vermeld in de onderstaande tabel. De geselecteerde pallets worden overgebracht naar een koelhuis waar de pallets worden gewogen.

Tabel

Aantal dozen (per vissoort)

Aantal pallets (bevat 52 dozen)

5.000 of minder

3

5.001–10.000

4

10.001–15.000

5

15.001–20.000

6

20.001–30.000

7

30.001–50.000

8

Meer dan 50.000

9

3. Uit de geselecteerde pallets worden per vissoort vijf dozen in het monsterlokaal uitgepakt en wordt de inhoud ontdooid tot 10 °C. De ontdooide vis wordt gewogen, evenals de verpakking.

4. Per hoeveelheid vis worden negen lege pallets gewogen teneinde het tarragewicht van de pallets vast te stellen.

Toelichting

Het kabinet streeft naar een verlaging van de administratieve lasten en een beperking van de regeldruk.1 Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit levert een actieve bijdrage aan dit streven. In de zogenaamde ‘pakketbrief’2 is dit concreet verwoord.

De bestaande regelgeving wordt aan de hand van een aantal punten doorgelicht: vermindering van regelgeving, vereenvoudiging van regelgeving, vermindering van administratieve lasten, schrappen van nationale bepalingen, die niet op grond van Europese regelgeving verplicht zijn en zoveel mogelijk aansluiting vinden bij de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Tevens wordt kabinetsbreed het Project Vereenvoudiging Vergunningen uitgevoerd.3 Alle vergunningstelsels op centraal en decentraal niveau worden getoetst op nut en noodzaak. Op basis daarvan wordt besloten of, en zo ja in welke vorm, een vergunningstelsel blijft bestaan.

Aldus wordt ook de gehele visserijregelgeving in het kader van bovengenoemde kabinetsacties doorgelicht. Een van de onderdelen is de doorlichting van de op de Visserijwet 1963 gebaseerde ministeriële regelingen. De regelingen zullen, naast de doorlichting aan de hand van bovengenoemde parameters, wetgevingstechnisch worden aangepast. Onder andere wordt een moderne techniek gehanteerd ter uitvoering van Europese verordeningen. Aldus wordt voorzien in overzichtelijke, toegankelijke en moderne regelgeving, waarop in de toekomst kan worden voortgebouwd.

De regelingen zullen in drie modulen geclusterd worden. Deze regelingen zullen betrekking hebben op:

1. bepalingen inzake te voeren administratie, registratie en overige eisen;

2. bepalingen inzake controlevoorschriften en technische maatregelen;

3. bepalingen inzake contingentering en de instandhouding van visbestanden.

Onderhavige regeling betreft de eerste module. De herschikking leidt tot een vervanging en heropstelling van de volgende regelingen:

1. Regeling documenten visruimen en tanks voor gekoeld zeewater;4

2. Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis;5

3. Regeling instelling 12-mijlszone;6

4. Regeling logboek en opgave zeevis 1987;7

5. Regeling loodsladders;8

6. Regeling plaatsing opgavebussen;9

7. Regeling registratienummers op kleine vaartuigen en markeerboeien;10

8. Regeling tonnage-meting vissersvaartuigen;11

9. Registratieregeling vissersvaartuigen 1998;12

10. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 juli 1998, Nr. J. 983764 (Stcrt. 140);

11. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 december 2001, Nr. TRCJZ/2001/16697 (Stcrt. 241).

Door het samenvoegen van deze regelingen is meer overzicht gecreëerd en wordt de toegankelijkheid van de regelgeving bevorderd. De regeling is in overzichtelijke paragrafen verdeeld en elk artikel heeft een opschrift. Zo is snel te zien op welk onderwerp een artikel betrekking heeft. Er is naar gestreefd de bepalingen te beperken tot de uit hoofde van Europese regelgeving absoluut noodzakelijke verplichtingen.

Hieronder wordt per paragraaf kort de inhoud en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de ingetrokken regelingen weergegeven. Om de herkomst van de artikelen gemakkelijker te kunnen achterhalen, is in een bijlage bij de toelichting voorts een concordantietabel opgenomen.

Ten opzichte van de ingetrokken regelingen zijn een aantal strafbaarstellingen versterkt door niet alleen het begaan van het strafbare feit met een Nederlands vissersvaartuig strafbaar te stellen, maar ook indien het feit met een buitenlands vissersvaartuig is begaan. Indien de Algemene Inspectiedienst (AID) een overtreding constateert binnen het territoir waarop zij bevoegd is tot opsporing kan ook tegen deze vaartuigen worden opgetreden. Dit geldt slechts voor verplichtingen die op grond van Europese regelgeving gelden. Immers, deze verplichtingen gelden voor alle Europese lidstaten. Zie bijvoorbeeld de artikelen 7 en 17 van onderhavige regeling.

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

In artikel 1 zijn definitiebepalingen opgenomen. Vrijwel alle definities zijn gebaseerd op de ingetrokken regelingen. Een nieuwe definitie is opgenomen voor de zogenoemde vangstopgavebus. Hierin dienen vissers onder andere hun logboek te deponeren. Voorheen was in de Regeling plaatsing opgavebussen gedetailleerd opgenomen waar de vangstopgavebussen geplaatst waren. Deze plaatsen zijn niet langer in regelgeving neergelegd, maar zullen te raadplegen zijn via het LNV-loket. Daartoe is in artikel 1, onderdeel n, een definitie opgenomen.

Op grond van artikel 17, tweede lid, van verordening nr. 2371/2002 worden de lidstaten gemachtigd om in de 12-mijlszone de visserij te beperken tot vissersvaartuigen van bepaalde lidstaten. In de artikelen 3 en 4 is aan deze bevoegdheid uitvoering gegeven.

Artikel 5 is een uitwerking van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998. Eigenaren van vissersvaartuigen die in het visserijregister zijn ingeschreven, moeten op basis van dit besluit jaarlijks aantonen dat de vaartuigen bedrijfsmatig zijn gebruikt. In twee situaties vervalt deze verplichting. Indien vangsten in het door de minister van LNV gehouden vangstregistratiesysteem zijn geregistreerd, hoeft de bedrijfsmatigheid niet te worden aangetoond. Voorts kan de minister op grond van het voornoemde besluit registratiesystemen of -bestanden erkennen. Indien in deze bestanden of systemen vangsten zijn geregistreerd hoeft de bedrijfsmatigheid eveneens niet te worden aangetoond. In artikel 5 zijn de drie erkende aanvoergegevensbestanden opgesomd.

Paragraaf 2. Eisen aan vissersvaartuigen

Overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 2930/86 dient de brutotonnage van een vissersvaartuig op een voorgeschreven manier gemeten te worden. Artikel 6 dient ter uitvoering van deze verplichting.

Op grond van artikel 3, tweede lid, van verordening nr. 1381/87 moeten bepaalde vissersvaartuigen bijgewerkte tekeningen of beschrijvingen van de visruimen aan boord hebben, met vermelding van de capaciteit van die visruimen. Tevens moeten vaartuigen met tanks voor gekoeld zeewater een document aan boord hebben met een aanduiding van de capaciteit van de tanks. De divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is de bevoegde instantie om deze documenten te waarmerken. Artikel 7 strekt ter uitvoering van het voornoemde.

Artikel 8 dient ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van verordening nr. 1382/87. In dit artikel en bijlage II bij voornoemde verordening zijn bepalingen opgenomen omtrent zogenoemde loodsladders. De verplichting een loodsladder aan boord te hebben dient ertoe het overstappen door een inspecteur vanaf een inspectievaartuig op het te inspecteren vaartuig te vergemakkelijken. In bijlage II bij deze verordening zijn de specifieke eisen opgenomen waaraan een loodsladder moet voldoen.

Paragraaf 3. Registratienummers

In deze paragraaf wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 1 en 2 van verordening nr. 1381/87. In deze verordening worden uitvoeringsbepalingen gegeven met betrekking tot registratienummers voor vissersvaartuigen (artikel 9). Ook wordt in deze verordening bepaald op welke wijze kleine vaartuigen aan boord van vissersvaartuigen moeten zijn voorzien van een registratienummer (artikel 13).

In bijlage 1 bij de onderhavige regeling zijn de lettertekens per gemeente vastgesteld die op de vaartuigen moeten zijn aangebracht (artikel 10). Dit artikel strekt ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998.

Artikel 14 strekt ter uitvoering van verordening nr. 356/2005 op het punt van het merken van passief vistuig en boomkorren. Dit betreft een nieuwe verplichting. Deze verordening is namelijk nog niet eerder ten uitvoer gelegd in nationale regelgeving.

Paragraaf 4. Logboek en opgave zeevis

Deze paragraaf bevat de verplichtingen die betrekking hebben op het invullen en indienen van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier. De meeste bepalingen strekken tot uitvoering van verordening nr. 2087/83.

Voorts wordt in deze paragraaf uitvoering gegeven aan bepalingen aangaande de logboekverplichting uit verordening nr. 423/2004 (herstelplan voor kabeljauw) (artikelen 17 en 18, onderdeel b), verordening nr. 811/2004 (herstelplan voor noordelijke heek) (artikel 18, onderdeel c) en verordening nr. 51/2006 (verordening waarbij Tac’s en quota voor 2006 zijn vastgesteld) (artikel 18, onderdeel a, en artikel 21, tweede lid).

In artikel 21, eerste lid, wordt uitvoering gegeven aan verordening nr. 1093/94, waarin voorwaarden worden gesteld waaronder vissersvaartuigen van landen die de vlag voeren van een derde land rechtstreeks mogen aanlanden en verkopen in de havens van de gemeenschap.

Overigens heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Europese verordening van de Raad om de visserijactiviteiten elektronisch te registreren. Deze verordening zal naar verwachting in 2007 inwerking treden. De invoering van een ‘elektronisch logboek’ zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een vermindering van de administratieve lasten.

Paragraaf 5. Eisen aan administraties voor aanvoerders van vis, afnemers en degenen die bemiddeling verlenen bij veilen vis

Door eisen te stellen aan de administratie van verschillende schakels in de visserijketen, is het mogelijk door middel van controle van deze administraties de naleving van vangstbeperkende maatregelen te controleren.

Ter uitvoering van de artikelen 9 en 13 van verordening nr. 2847/93 zijn in de artikelen 29 tot en met 31 bepalingen opgenomen over verkoop-, vervoersdocumenten en overnameverklaringen. Dergelijke documenten moeten aanwezig zijn bij de vis, om op deugdelijke manier controle op bijvoorbeeld de herkomst van de vis mogelijk te maken.

Artikel 29, eerste lid, bevat de verplichting voor een visafslag verkoopdocumenten aan de AID aan te leveren. De visafslagen verstuurden deze documenten in de praktijk al op elektronische wijze aan de AID. Deze praktijk is nu in regelgeving neergelegd.

In artikel 32 is opgenomen dat een verkoop- of vervoersdocument verplicht is in het kader van verordening nr. 811/2004 (herstelplan voor noordelijke heek) en verordening nr. 423/2004 (herstelplan voor kabeljauw).

In artikel 33 is de weegprocedure voor haring, makreel en horsmakreel geregeld. Deze procedure vloeit voort uit verordening nr. 51/2006, waarin de Tac’s en quota zijn vastgelegd.

Paragraaf 6. Controle

Deze paragraaf bevat specifieke maatregelen omtrent controle die samenhangen met bepalingen van deze regeling. Zo is in artikel 35 bepaald dat het bewijs van inschrijving in het visserijregister aan boord moet zijn van het vissersvaartuig. Dit is ter uitvoering van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998. In artikel 36 is ter uitvoering van verordening nr. 1382/87 opgenomen dat een schipper verplicht is om controle van zijn vaartuig door de AID mogelijk te maken. In artikel 37 zijn alle documenten uit onderhavige regeling opgesomd die volledig en naar waarheid moeten zijn ingevuld.

Onderhavige regeling is afgestemd met het bedrijfsleven en het Productschap Vis.

Administratieve lasten

Er zijn geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de visserijsector, omdat er geen nieuwe informatieverplichtingen voortvloeien uit onderhavige regeling. Tevens is er geen vermeerdering van de lasten voor uitvoering en handhaving.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage bij de toelichting

Concordantietabel

Nieuwe regeling

Ingetrokken regelingen

Artikel 1

Definitiebepalingen van de ingetrokken regelingen

Artikel 2, eerste lid

Artikel 1, derde lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 2, tweede lid

Artikel 1, tweede lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 3

Artikelen 1 en 2 Regeling instelling 12-mijlszone

Artikel 4

Artikel 3 Regeling instelling 12-mijlszone

Artikel 5

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 juli 1998, Nr. J. 983764 (Stcrt. 140) en Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 december 2001, Nr. TRCJZ/2001/16697 (Stcrt. 241)

Artikel 6

Artikel 2 Regeling tonnage-meting vissersvaartuigen

Artikel 7

Artikelen 2 en 3 Regeling documenten visruimen en tanks voor gekoeld zeewater

Artikel 8

Artikel 2 Regeling loodsladders

Artikel 9

Vergelijk artikelen 4 en 5 Registratieregeling vissersvaartuigen 1998

Artikel 10

Artikel 2 Registratieregeling vissersvaartuigen 1998

Artikel 11

Artikel 3 Registratieregeling vissersvaartuigen 1998

Artikel 12

Artikel 6 Registratieregeling vissersvaartuigen 1998

Artikel 13

Artikel 2 Regeling registratienummers op kleine vaartuigen en markeerboeien

Artikel 14, eerste, tweede en derde lid

Artikel 14, vierde lid

Vergelijk artikel 3 Regeling registratienummers op kleine vaartuigen en markeerboeien

Artikel 15, eerste lid

Artikel 4, eerste lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 15, tweede lid

Artikel 4, tweede lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 15, derde lid

Artikel 2, eerste lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 15, vierde lid

Artikel 4, vijfde lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 16

Artikel 4, derde lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 17

Artikel 4, zesde lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 18

Artikel 4, zevende lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 19, eerste lid

Artikel 2, tweede lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 19, tweede lid

Artikel 2, derde lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 19, derde lid

Artikel 2, vierde lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 19, vierde lid

Artikel 2, vijfde lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 19, vijfde lid

Artikel 2, negende lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 19, zesde lid

Artikel 2, zesde lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 20, eerste lid

Artikel 2, zevende lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 20, tweede lid

Artikel 2, achtste lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 20, derde lid

Artikel 2, tiende lid, Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 21

Artikel 2a Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 22

Artikel 3 Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 23

Artikel 4a Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 24

Artikel 6 Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Artikel 25

Vergelijk artikel 1 Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

Artikel 26

Artikel 2 Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

Artikel 27

Artikel 3 Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

Artikel 28

Artikel 4 Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

Artikel 29

Artikel 4a Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

Artikel 30

Artikel 4b Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

Artikel 31

Artikel 4c Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

Artikel 32

Artikel 4d Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

Artikel 33

Artikel 1a Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

Artikel 34

Vergelijk artikel 5 Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

Artikel 35

Artikel 7 Registratieregeling vissersvaartuigen 1998

Artikel 36

Artikel 3 Regeling loodsladders

Artikel 37

Samenvoeging van diverse artikelen uit ingetrokken regelingen

Artikel 38–42

  

Bijlage 1

Artikel 2 Registratieregeling vissersvaartuigen 1998

Bijlage 2

Bijlage 3 bij Regeling logboek en opgave zeevis 1987

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 2 bij Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis

  • 1

    Stcrt. 1999, 252; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 26 januari 2006 (Stcrt. 21).

  • 2

    Stcrt. 1977, 255; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 14 april 2006 (Stcrt. 79).

Naar boven