Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2006, 130 pagina 20Besluiten van algemene strekking

Wijziging diverse ministeriële regelingen in verband met wijziging in benaming inspectiefunctie Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Regeling van 3 juli 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-216, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen 4.49, eerste lid, 7.4a, zesde lid, en 7.20, negende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, 27, eerste lid, 28, eerste lid, 29, vierde lid, en 30, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, 2.4:3, tweede lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, 8:1, derde lid, van de Arbeidstijdenwet, 15, eerste lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor luchtvarenden, 34, vierde lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg, 3, eerste lid, van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, 7 van het Besluit ongeregeld luchtvervoer, 5, tweede lid en 12 van de Examenregeling voor luchtvarenden 2001, 73, eerste lid, onderdeel a, en 77, derde lid, onderdeel b, laatste volzin, van de Luchtvaartwet, 40, 44a, eerste lid, 49, eerste lid, en 61 van het Luchtverkeersreglement, 102, eerste lid, 116 en 159, eerste lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart, 2.01, eerste lid, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, 10, 13, vierde lid, en 69, eerste lid, van de Spoorwegwet, 5, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, 18 van de Wet belasting zware motorrijtuigen, 34, eerste lid, van de Wet kabelbaaninstallaties, 3.25, 6.55, zesde lid, en 11.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Luchtvaart, 11, eerste lid, 18, eerste lid, 41, eerste lid, en 45, eerste lid, van de Wet vervoer binnenvaart, 9, eerste lid, en 34, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluiten:

Artikel I

Artikel 1 van de Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Arbeidstijden vervoer1 komt te luiden:

Artikel 1

1. De ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat belast met toezicht en de ambtenaren, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Politiewet 1993 worden mede aangewezen als ambtenaren aan wie het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 8:1, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, met betrekking tot arbeid als bedoeld in hoofdstuk 2 (wegvervoer), hoofdstuk 4 (luchtvaart) en hoofdstuk 5 (binnenvaart) van het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt opgedragen.

2. De ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden aangewezen als ambtenaren aan wie het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 8:1 van de Arbeidstijdenwet, met betrekking tot arbeid als bedoeld in hoofdstuk 6 (zeevaart) van het Arbeidstijdenbesluit vervoer wordt opgedragen.

Artikel II

In artikel 1 van de Aanwijzingsregeling ambtenaar kwijtschelding betalingsverplichting geluidsheffing burgerluchtvaart2 wordt ‘De Directeur-Hoofdinspecteur van de Divisie Luchtvaart’ vervangen door: De inspecteur-generaal.

Artikel III

De Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving3 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 3 komt te luiden:

§ 3

De Inspectie Verkeer en Waterstaat

Aanwijzing toezichthouders

Artikel 3.1

De ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, aangewezen op grond van artikel 71 van de Luchtvaartwet en bedoeld in artikel 102 van de Regeling Toezicht Luchtvaart, zijn mede belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998, met betrekking tot arbeid verricht aan boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht en aan boord van een stilstaand luchtvaartuig, voor zover het betreft de arbeid van boordpersoneel in verband met de vlucht.

Artikel 3.2

1. De ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat belast met toezicht zijn mede belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998, met betrekking tot arbeid verricht in een voertuig op een openbare weg bestemd voor het vervoer van goederen of personen en voor welk vervoer op grond van de Wet goederenvervoer over de weg onderscheidenlijk de Wet personenvervoer 2000 een vergunning is vereist.

2. De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, zijn mede belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

a. de Arbeidsomstandighedenwet 1998 voorzover het betreft arbeid verricht in bedrijven of inrichtingen die rechtstreeks betrekking heeft op de arbeid, bedoeld in het eerste lid;

b. de Arbeidstijdenwet voorzover het betreft arbeid in bedrijven of inrichtingen die rechtstreeks betrekking heeft op arbeid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.3

De ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie verkeer en Waterstaat, bedoeld in artikel 10 van de Schepenwet, zijn mede belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998, met betrekking tot arbeid verricht in, respectievelijk op een zeeschip, met uitzondering van aanbouw, verbouwing, herstelling of sloping dan wel onderhouds- of reinigingswerkzaamheden en hiermee verband houdende andere werkzaamheden aan deze schepen, alsmede met uitzondering van laden en lossen, tenzij deze arbeid wordt verricht door een werknemer die behoort tot de bemanning van een zeeschip.

Aanwijzing ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken

Artikel 3.4

1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 3.1, worden voor de in dat artikel bedoelde arbeid aangewezen als de ambtenaar, bedoeld in:

a. de Arbeidsomstandighedenwet 1998: de artikelen 9, eerste lid, 27, eerste lid, 28, eerste lid, en 29, vierde lid;

b. het Arbeidsomstandighedenbesluit: de artikelen 7.4a, zesde lid, en 7.20, negende lid, 7.27, eerste lid, en 7.29, tiende lid.

2. De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt voor de in artikel 3.1 bedoelde arbeid aangewezen als de ambtenaar, bedoeld in:

a. de Arbeidsomstandighedenwet 1998: artikel 30, tweede lid;

b. het Arbeidsomstandighedenbesluit: artikel 4.49, eerste lid.

Artikel 3.5

1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 3.2, worden voor de in dat artikel bedoelde arbeid aangewezen als de ambtenaar, bedoeld in:

a. de Arbeidsomstandighedenwet 1998: de artikelen 27, eerste lid, 28, eerste lid, en 29, vierde lid;

b. het Arbeidsomstandighedenbesluit: de artikelen 7.4a, zesde lid, en 7.20, negende lid.

2. De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt voor de in artikel 3.2, eerste lid, bedoelde arbeid aangewezen als de ambtenaar, bedoeld in:

a. de Arbeidsomstandighedenwet 1998: artikel 30, tweede lid;

b. het Arbeidsomstandighedenbesluit: artikel 4.49, eerste lid.

Artikel 3.6

1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 3.3, worden voor de in dat artikel bedoelde arbeid aangewezen als de ambtenaar, bedoeld in:

a. de Arbeidsomstandighedenwet 1998: de artikelen 9, eerste lid, 27, eerste lid, 28, eerste lid, en 29, vierde lid;

b. het Arbeidsomstandighedenbesluit: de artikelen 4.7, vijfde lid, 7.4a, zesde lid, 7.20, negende lid, 7.27, eerste lid, en 7.29, tiende lid.

2. De directeur-hoofdinspecteur van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en waterstaat, bedoeld in artikel 10 van de Schepenwet, wordt voor de in artikel 3.1 bedoelde arbeid aangewezen als de ambtenaar, bedoeld in:

a. de Arbeidsomstandighedenwet 1998: artikel 30, tweede lid;

b. het Arbeidsomstandighedenbesluit: artikel 4.49, eerste lid.

B

De paragrafen 5 en 6 vervallen.

Artikel IV

In artikel 1, onderdeel e, van de Beleidsregels incident management Rijkswaterstaat4 vervalt ‘de divisie Vervoer van’.

Artikel V

De Beschikking ABC-vluchten5 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel C, komt te luiden:

C. de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

B

In de artikelen 8, 9 en 11, vijfde lid, wordt ‘directeur-hoofdinspecteur’ telkens vervangen door: inspecteur-generaal.

Artikel VI

De Beschikking vervoer besloten groepen6 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel C, komt te luiden: de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

B

In artikel 8, derde lid, wordt ‘directeur-hoofdinspecteur’ telkens vervangen door: inspecteur-generaal.

Artikel VII

Artikel 1 van het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet 18757 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt ‘van de divisie Rail’.

2. In het tweede lid wordt ‘De directeur-hoofdinspecteur van de divisie Rail’ vervangen door: De inspecteur-generaal.

Artikel VIII

In artikel 1 van het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet kabelbaaninstallaties8 vervalt ‘de Divisie Rail van’.

Artikel IX

De artikelen 1 en 2 van het Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart9 komen te luiden:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving bedoeld in artikel 73, eerste lid, onderdeel a, van de Luchtvaartwet en artikel 11.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Luchtvaart worden aangewezen:

a. de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

b. de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, die zijn belast met toezicht;

c. de ambtenaren van de Dienst Luchtvaartpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten.

Artikel 2

Als personen belast met het toezicht op de naleving bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart, worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, die zijn belast met toezicht.

Artikel X

In artikel 1, eerste lid, van het Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen10 vervalt ‘de divisie Rail van’.

Artikel XI

In artikel 1 van het Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen11 vervalt ‘van de divisie Vervoer’.

Artikel XII

De Herziene beleidsregel ontheffingen vervoer van vuurwerk met zeeschepen12 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4 vervalt ‘Divisie Vervoer, Afdeling Gevaarlijke Stoffen en Advies’.

B

In Bijlage 2 vervalt ‘Divisie Vervoer, Sector Marktordening, afdeling Gevaarlijke Stoffen en Advies (GS&A)’.

Artikel XIII

In artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van de Regeling burgerluchtvaartinlichtingen13 vervalt ‘divisie Luchtvaart van’.

Artikel XIV

In artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Regeling Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart14 wordt ‘het hoofd van de afdeling Binnenvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Vervoer’ vervangen door: de hoofdinspecteur Toezichtseenheid Binnenvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel XV

In artikel 1, eerste lid, van de Regeling dienstrooster15 vervalt ‘het Hoofd van de Sector Marktordening van de divisie Vervoer van’.

Artikel XVI

De Regeling erkenningen luchtwaardigheid16 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, onderdeel a, van Bijlage A, vervalt ‘de Divisie Luchtvaart van’.

B

In Bijlage 1 vervallen ‘Divisie Luchtvaart Civil Aviation Authority Netherlands’, ‘de Directeur-Hoofdinspecteur van de Divisie Luchtvaart, namens deze’ en ‘the Managing Director Chief Inspector of the Civil Aviation Authority Netherlands.’

Artikel XVII

De Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht17 wordt als volgt gewijzigd:

A

De titel van de bijlage komt te luiden: Bijlage als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

B

In de bijlage, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht vervalt: De Hoofdinspecteur-directeur divisie Vervoer DIRECTOR CHIEF INSPECTOR Transport division, Inspectorate Transport, Public Works and Watermanagement, on behalf, Hoofd afdeling Gevaarlijke stoffen en advies HEAD DIVISION DANGEROUS GOODS AND COUNSEL.

Artikel XVIII

In de artikelen 1, onderdeel d, 2, en 7 van de Regeling gegevensverstrekking binnenvaart18 vervalt ‘van de divisie Vervoer’.

Artikel XIX

In artikel 10, tweede lid, van de Regeling Gelijkstelling buitenlandse bewijzen van bevoegdheid19 vervalt ‘de divisie Luchtvaart van’.

Artikel XX

In artikel 5, onderdeel b, van de Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 juni 1988 inzake personen aan boord van luchtvaartuigen tijdens vluchten voor overheidstoezicht (Stcrt. 127)20 vervalt ‘de divisie Luchtvaart’.

Artikel XXI

In artikel 13, eerste lid, van de Regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties21 vervalt ‘de hoofdinspecteur-directeur van de Divisie Luchtvaart van’.

Artikel XXII

In artikel 4, eerste lid, van de Regeling ontvallen betrouwbaarheid22 wordt ‘De directeur-hoofdinspecteur van de divisie Vervoer’ vervangen door: De inspecteur-generaal.

Artikel XXIII

Artikel 18 van de Regeling tarieven divisie Luchtvaart IVW23 komt te luiden:

Artikel 18

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven luchtvaart IVW.

Artikel XXIV

In artikel 13 van de Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 199524 vervalt ‘divisie Vervoer van de’.

Artikel XXV

In artikel 18 van de Regeling vluchtuitvoering ballonnen25 vervalt ‘de divisie Luchtvaart van’.

Artikel XXVI

In artikel 3b van de Uitvoeringsregeling belasting zware motorrijtuigen26 vervalt ‘van de divisie Vervoer’.

Artikel XXVII

In artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de Vaststellingsregeling wijze van verlenging geldigheidsduur van vliegbewijzen en bewijzen van bevoegdheid27 vervalt ‘van de divisie Luchtvaart’.

Artikel XXVIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. de Geus.

Toelichting

De onderhavige wijzigingsregeling bevat een technische aanpassing van 27 regelingen ten gevolge van een organisatieontwikkeling die heeft plaatsgevonden bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat waarbij de divisiebenamingen zijn verdwenen. Op een groot aantal plaatsen in de regelgeving kwamen de divisiebenamingen voor. Ingevolge de onderhavige regeling zijn de verwijzingen naar de verschillende divisies vervangen door verwijzingen naar de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Hierdoor zal bij eventuele toekomstige veranderingen binnen de organisatie van de inspectie geen aanpassing van de regelgeving nodig zijn.

De onderhavige wijziging ziet niet op de divisie Scheepvaart, aangezien voor deze afdeling een wetsvoorstel en een algemene maatregel van bestuur in procedure zijn, die de divisiebenaming laten vervallen. Het wordt niet wenselijk geacht hierop vooruit te lopen. De verschillende ministeriële regelingen zijn om die reden nog niet aangepast voor wat betreft de term ‘divisie Scheepvaart’. Aangezien de reorganisatie bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat reeds heeft plaatsgevonden, is het wenselijk de benodigde aanpassingen van de regelgeving nu op korte termijn te realiseren. Dit is dan ook de reden dat in de onderhavige regeling aanpassingen plaatsvinden voor wat betreft de ‘divisie Vervoer’, de ‘divisie Luchtvaart’ en de ‘divisie Rail’.

De onderhavige wijziging heeft geen gevolgen voor de administratieve lastendruk.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

 • 1

  Stcrt. 1998, 227; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 16 november 2004 (Stcrt. 227).

 • 2

  Stcrt. 2001, 194.

 • 3

  Stcrt. 2000, 244; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 16 december 2005 (Stcrt. 249).

 • 4

  Stcrt. 1999, 89; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 16 september 2004 (Stcrt. 177).

 • 5

  Stcrt, 1979, 131; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 13 juni 2001 (Stcrt. 120).

 • 6

  Stcrt. 1975, 150; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 13 juni 2001 (Stcrt. 120).

 • 7

  Stcrt. 2002, 247; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 8 april 2005 (Stcrt. 73).

 • 8

  Stcrt. 2004, 203.

 • 9

  Stcrt. 2002, 54; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 15 oktober 2003 (Stcrt. 198).

 • 10

  Stcrt. 2005, 93.

 • 11

  Stcrt. 1996, 209; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 16 november 2004 (Stcrt. 227).

 • 12

  Stcrt. 2002, 144; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 3 december 2004 (Stcrt. 233).

 • 13

  Stcrt. 1998, 246; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 6 januari 2005 (Stcrt. 20).

 • 14

  Stcrt. 1998, 193; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 16 november 2004 (Stcrt. 227).

 • 15

  Stcrt. 1998, 226; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 juni 2002 (Stcrt. 121).

 • 16

  Stcrt. 2001, 198; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 26 april 2005 (Stcrt. 85).

 • 17

  Stcrt. 2003, 52.

 • 18

  Strct. 1994, 141; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 28 juni 2002 (Stcrt. 121).

 • 19

  Stcrt. 1993, 142; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 13 juni 2001 (Stcrt. 120).

 • 20

  laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 13 juni 2001 (Stcrt. 120).

 • 21

  Stcrt. 2001, 111; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 5 juni 2003 (Stcrt. 108).

 • 22

  Stcrt. 1992, 99; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 juni 2002 (Stcrt. 121).

 • 23

  Stcrt. 1997, 249; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 13 juni 2001 (Stcrt. 120).

 • 24

  Stcrt. 1995, 92; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 juni 2002 (Stcrt. 121).

 • 25

  Stcrt. 1997, 161; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 24 september 2004 (Stcrt. 187).

 • 26

  Stcrt. 1995, 563; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 15 juli 2002 (Stcrt. 137).

 • 27

  Stcrt. 1998, 60; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 13 juni 2001 (Stcrt. 120).