Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2006, 126 pagina 9Overig

Erkenning geschillencommissies

Kinderopvang

28 juni 2006

540418106/DTR

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek om erkenning van de Geschillencommissie Kinderopvang van 2 mei 2006, schriftelijk ingediend door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Overwegende dat door de verzoekster is voldaan aan de in artikelen 3 en 4 van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997 (Stcrt. 1996, 248) vermelde erkenningseisen;

Overwegende tevens dat genoemde commissie in voldoende mate zal bijdragen tot het oplossen van geschillen die hun oorsprong vinden in consumentenklachten;

Gelet op artikel 2 van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997;

Besluit:

Artikel 1

De Geschillencommissie Kinderopvang die in stand wordt gehouden door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, wordt erkend als geschillencommissie zoals bedoeld in de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997.

Artikel 2

De Geschillencommissie Kinderopvang dient wijzigingen in de gegevens als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Minister door te geven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juni 2006.
De Minister van Justitie,namens deze,
plv. directeur-generaal Wetgeving,
Rechtspleging en Rechtsbijstand,
G.N. Roes.