Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2006, 125 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën 2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 juni 2006, nr. GMT/MVG 2688000, houdende Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën 2006

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelend in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste lid van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van het managementteam Belastingdienst/Douane Noord, alsmede de door hem daartoe aangewezen ambtenaren van die dienst, zijn gemachtigd om namens Onze Minister:

a. te beslissen op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën;

b. het binnen of buiten het grondgebied van de Gemeenschap brengen van stoffen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, te verbieden.

Artikel 2

De Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën 2006.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot de datum van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Stb. 2006, nr. 68).

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.