Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Sanering ZiekenhuisvoorzieningenStaatscourant 2006, 122 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Beleidsregels College sanering zorginstellingen

Met ingang van 1 januari 2006 is de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) in werking getreden. In verband hiermee heeft het College sanering in zijn vergadering van 1 februari 2006 het volgende besloten:

Het College stemt in met het voortzetten van het tot nu toe gevoerde beleid zoals verwoord in een aantal regels:

- regels inkomstenderving vrijgevestigde medische specialisten

- nadere regels subsidie

- besluit tijdelijke sanering ambulancevervoer

- nadere regels gegevens negatief vermogen

- beleidslijn inzake vervreemding onroerende zaken op basis van een (gedeeltelijke) sluitingsbeslissing

- besluitvorming omtrent openbaar dan wel besloten vergaderen, alsmede besluitvorming omtrent

- openbaarmaking op de website van besluiten

- beleid inzake loonsuppleties

- beleid inzake ‘moeder-dochter’relaties

- normering en standaardisering onroerende zaken

- beleid inzake faillissement

- beleid inzake gemeenschappelijke regeling bij ambulancevervoer

- beleid inzake subsidieverlening aan centrale posten voor het ambulancevervoer

- beleid inzake de wijze waarop het College sanering invulling geeft aan artikel 7, eerste lid, van het Besluit sanering (aanvraag subsidie)

- beleid zoals neergelegd in de circulaire wijzigen eigendomsverhoudingen en afstoten onroerende zaken d.d. 28 juni 2004

- beleid genoemd in de punten 1 tot en met 17 van diverse mogelijkheden van afstoten van onroerende zaken (vastgesteld in de vergadering van het College van maart en april 2005).