Besluit Beleidsregels SVB ter uitvoering van de mandaatbesluiten inzake de WWB

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 10 mei 2006, houdende de vaststelling en bekendmaking van beleidsregels inzake het opleggen van maatregelen en terugvordering WWB (Besluit Beleidsregels SVB ter uitvoering van de mandaatbesluiten inzake de WWB)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Wet werk en bijstand en daarop gebaseerde mandaatbesluiten;

Besluit:

Artikel 1

1. Bij de uitvoering van de op artikel 7, vierde lid, van de Wet werk en bijstand gebaseerde mandaatbesluiten, past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in Bijlage I bij dit besluit. Deze bijlage bevat de SVB Beleidsregels inzake het opleggen van een maatregel ingevolge de Wet werk en bijstand.

2. De Sociale verzekeringsbank past deze beleidsregels alleen toe indien de maatregelverordening, bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet werk en bijstand deze beleidsregels van toepassing heeft verklaard op de uitkeringsgerechtigden die op grond van een mandaatbesluit een bijstandsuitkering van de Sociale verzekeringsbank ontvangen of hebben ontvangen.

Artikel 2

Bij de uitvoering van de op artikel 7, vierde lid, van de Wet werk en bijstand gebaseerde mandaatbesluiten, past de SVB het beleid toe dat is neergelegd in Bijlage II bij dit besluit. Deze bijlage bevat de SVB Beleidsregels inzake terugvordering ingevolge de Wet werk en bijstand.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Indien een mandaatbesluit op een eerdere datum in werking is getreden werkt artikel 3 van dit besluit terug tot en met de datum van inwerkingtreding van dat mandaatbesluit.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB ter uitvoering van de mandaatbesluiten inzake de WWB.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage I en II worden ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 10 mei 2006.
De voorzitter Raad van bestuurSVB, E.F. Stoové.

Toelichting

Met ingang van 1 april 2006 voert de Sociale verzekeringsbank (SVB) de Wet werk en bijstand (WWB) uit in opdracht van de gemeenten Cuijk en Noordoostpolder. De colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten hebben de SVB daartoe een mandaat verleend. Met ingang van 1 mei 2006 heeft ook het college van de gemeente Winterswijk de uitvoering van de WWB aan de SVB gemandateerd. Deze mandaten zijn beperkt tot de aanvullende bijstand voor de uitkeringsgerechtigden van 65 jaar en ouder en de leden van hun gezin als bedoeld in artikel 4, sub c, van de WWB. In de mandaatbesluiten is de Raad van bestuur van de SVB bevoegd verklaard om beleidsregels op te stellen. De Raad van bestuur van de SVB maakt van deze bevoegdheid gebruik en heeft op 10 mei 2006 de volgende beleidsregels vastgesteld: ‘SVB Beleidsregels inzake het opleggen van een maatregel ingevolge de WWB’ en ‘SVB Beleidsregels inzake terugvordering ingevolge de WWB’. Voor de exacte inhoud van deze beleidsregels wordt verwezen naar de website van de SVB: www.svb.nl.

Naar verwachting zullen in de loop van 2006 en 2007 meer gemeenten aan de SVB een mandaat verlenen om de WWB uit te voeren. De beleidsregels die bij dit besluit zijn vastgesteld zullen ook worden toegepast bij de uitvoering van deze mandaatbesluiten.

Over de ‘SVB Beleidsregels inzake het opleggen van een maatregel ingevolge de WWB’ wordt nog het volgende opgemerkt. De gemeenteraad is op grond van artikel 8, eerste lid, onder b en artikel 18 van de WWB bevoegd om een maatregelverordening (ook wel afstemmingsverordening genoemd) op te stellen. De SVB heeft de gemeenten die de uitvoering van de WWB aan de SVB hebben gemandateerd, verzocht om in de maatregelverordeningen te bepalen dat voor de 65-plussers de ‘SVB Beleidsregels inzake het opleggen van een maatregel ingevolge de WWB’ gelden. De SVB heeft dit verzocht enerzijds om een efficiënte uitvoering te garanderen en anderzijds om met de bijzondere positie van de bijstandsgerechtigde 65-plussers beter rekening te kunnen houden. De afstemmingsverordeningen zijn op 10 mei 2006, de dag waarop de SVB beleidsregels zijn vastgesteld, nog niet aangepast. In artikel 1 van dit besluit is daarom bepaald dat de SVB deze beleidsregels alleen zal toepassen indien de maatregelverordening is aangepast.

Voor de exacte inhoud van de bijlagen bij dit besluit wordt verwezen naar teksten die op de vestigingskantoren en het hoofdkantoor ter inzage liggen en op het internet zijn in te zien of te downloaden.

De voorzitter Raad van bestuurSVB,

E.F. Stoové

Naar boven