Wijziging diverse ministeriële regelingen inzake Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Wijziging van een aantal ministeriële regelingen inzake de Wet vervoer gevaarlijke stoffen houdende de aanwijzing van de instelling verantwoordelijk voor de opleiding en het examen veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen

7 juni 2006

Nr. HDJZ/I&O/2006-309

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 96/35/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 1996 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (PbEG L 145) en artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel I

De Regeling veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, onderdeel d, wordt ‘de stoffen die zijn opgenomen in bijlage A van bijlage 1’ vervangen door: de stoffen die zijn opgenomen in bijlage 1.

B

In artikel 6, eerste lid, aanhef, wordt ‘Stichting exameninstituut veiligheidsadviseur’ vervangen door: Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

C

In het opschrift van bijlage 2 wordt ‘artikel 7, tweede lid’ vervangen door: artikel 7, vierde lid.

Artikel II

Bijlage 4 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen2 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de rechterkolom van tabel 1 wordt ‘SEV’ vervangen door: CBR.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel j vervalt.

2. De onderdelen k tot en met n worden geletterd j tot en met m.

Artikel III

Bijlage 3 bij de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen3 wordt als volgt gewijzigd:

A

De rechterkolom van tabel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘SEV’ wordt vervangen door: CBR.

2. ‘CCV’ wordt telkens vervangen door: CBR.

B

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:

c. CBR: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

2. Onderdeel n vervalt.

3. De onderdelen o tot en met s worden geletterd n tot en met r.

C

In artikel 3 wordt ‘de CCV’ telkens vervangen door: het CBR.

D

Tabel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘CCV’ vervangen door: CBR.

2. In kolom 2 wordt ‘de CCV’ vervangen door: het CBR.

E

In artikel 4, wordt ‘de CCV’ telkens vervangen door: het CBR.

Artikel IV

Bijlage 3 bij de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

In de rechterkolom van tabel 1 wordt ‘SEV’ vervangen door: CBR.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel l vervalt.

2. Er wordt, onder verlettering van de onderdelen b tot en met k tot c tot en met l, een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. CBR: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Deze regeling wijzigt een viertal regelingen onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en voorziet in de aanwijzing van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) als het opleidings- en exameninstituut voor de functie van veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. De opleiding en het examen veiligheidsadviseur werden voorheen gezamenlijk georganiseerd door het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOFS) en de Stichting exameninstituut veiligheidsadviseur (SEV). Per 1 juli 2005 is het KOFS opgeheven en de taken van dat fonds zijn overgegaan naar het CBR. Naar aanleiding hiervan heeft de SEV te kennen gegeven haar taken ook over te willen dragen aan het CBR. De algemeen directeur van het CBR heeft met deze overdracht ingestemd. De SEV wordt binnenkort opgeheven. De feitelijke werkzaamheden worden binnen het CBR uitgevoerd door de divisie CCV (Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid).

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de onderdelen A en C van artikel I redactionele verbeteringen aan te brengen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 1999, 43; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 mei 2004 (Stcrt. 98).

  • 2

    Stcrt. 1998, 247; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 24 november 2005 (Stcrt. 234).

  • 3

    Stcrt. 1998, 241; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 19 december 2005 (Stcrt. 250).

Naar boven