Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2006, 103 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing RandstadRail als locaalspoorweg

23 mei 2006

Nr. HDJZ/S&W/2006-745

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Locaalspoor- en Tramwegwet (Stb. 1900,118);

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 5 juni 2006 wordt de spoorweg Den Haag Centraal - Den Haag Laan van NOI - Zoetermeer, met de zijtak Leidschendam - Rotterdam, beschouwd als locaalspoorweg als bedoeld in artikel 1 van de Locaalspoor- en Tramwegwet, met uitzondering van het gedeelte Den Haag Centraal - Den Haag Laan van NOI dat met ingang van 15 juli 2006 wordt beschouwd als locaalspoorweg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,K.M.H. Peijs.

Toelichting

Met dit besluit wordt de spoorweg Den Haag Centraal - Den Haag Laan van NOI - Zoetermeer, met de zijtak Leidschendam - Rotterdam, voorheen bekend als Zoetermeerlijn respectievelijk Hofpleinlijn, aangewezen als locaalspoorweg. Door de aanwijzing als locaalspoorweg komen deze spoorwegen onder het toepassingsbereik van de de Locaalspoor- en Tramwegwet en het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen. Deze aanwijzing is een uitvloeisel van de Overeenkomst inzake het beheer van RandstadRail (Beheerovereenkomst) die in december 2002 is gesloten tussen de minister van Verkeer en Waterstaat, het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam. Onder de naam Randstadrail hebben de betrokken overheden een concept ontwikkeld voor een stelsel van lightrailverbindingen tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer dat fysiek wordt gekoppeld aan de in Rotterdam en Den Haag aanwezige metro- en tramnetwerken. In deze overeenkomst is afgesproken dat RandstadRail wordt aangewezen als locaalspoorweg en de regio’s van deze spoorweg de beheerder zijn.

De aanwijzing van RandstadRail als locaalspoorweg geschiedt in twee fasen. In de eerste fase, die ingaat op 5 juni 2006, wordt het gedeelte Den Haag Laan van NOI tot aan Zoetermeer, met de zijtak Leidschendam - Rotterdam aangewezen. In de tweede fase, die ingaat op 15 juli 2006, wordt ook het gedeelte Den Haag Centraal - Den Haag Laan van NOI als locaalspoorweg aangewezen. De tweede fase gaat in op het moment dat de RandstadRailsporen tussen Laan van NOI en Den Haag Centraal volledig ontkoppeld zijn van de hoofdspoorweg Amsterdam Centraal - Haarlem - Leiden - Den Haag HS, met de daarvan aftakkende verbindingsboog Laan van NOI - Den Haag CS, en de nieuwe infrastructuur, zijnde een vrije kruising voor RandstadRail onder het treinverkeer op het hoofdspoor door, gereed is.

Uit het bovenstaande volgt dat op het moment dat RandstadRail is aangewezen als locaalspoorweg, tussen Den Haag Laan van NOI en Den Haag Centraal parallel zowel een hoofdspoorweg is aangewezen als een locaalspoorweg. Deze spoorwegen zijn echter onderling niet verbonden; RandstadRail en het hoofdspoor zijn gescheiden systemen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.