Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2006, 103 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit mandaat en machtiging ProRail Spoorwegwet

23 mei 2006

Nr. HDJZ/ABJZ/2006-747

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1 van het Besluit mandaat en machtiging ProRail Spoorwegwet1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel d komt te luiden:

d. tot verlening en intrekking van ontheffingen krachtens artikel 39 van de Spoorwegwet 1875, met uitzondering van ontheffingen die betrekking hebben op de locaalspoorweg Den Haag Centraal–Den Haag Laan van NOI–Zoetermeer, met de zijtak Leidschendam–Rotterdam;

2. Onderdeel e komt te luiden:

e. tot verlening, wijziging en intrekking van vergunningen krachtens artikel 15 van het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen, met uitzondering van vergunningen die betrekking hebben op de locaalspoorweg Den Haag Centraal–Den Haag Laan van NOI–Zoetermeer, met de zijtak Leidschendam–Rotterdam.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 juni 2006.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van de Hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verstuurd aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail B.V.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Op 5 juni 2006 wordt in het kader van RandstadRail de status hoofdspoorweg ontnomen aan de spoorweg Rotterdam Hofplein–Den Haag Centraal, met de zijtak Leidschendam–Voorburg Aansluiting–Zoetermeer Stadslijn. Deze spoorweg zal worden aangewezen als locaalspoorweg ingevolge artikel 1 van de Locaalspoor- en Tramwegwet. Deze aanwijzing zal in werking treden per 5 juni 2006, met uitzondering van het gedeelte Den Haag Centraal–Den Haag Laan van NOI dat in werking treedt op 15 juli 2006.

Het beheer van deze locaalspoorweg wordt opgedragen aan de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden. Dit is in 2002 vastgelegd in de Overeenkomst inzake het beheer van RandstadRail. In het verlengde van deze beheertaak ligt dat de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden mandaat krijgen om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te kunnen nemen op grond van artikel 39 Spoorwegwet 1875 en artikel 15 Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen. Dit wordt geregeld in het Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail.

Het gevolg hiervan is dat het mandaat aan ProRail B.V. wordt ingeperkt. ProRail zal niet langer bevoegd zijn in mandaat besluiten te nemen op grond van artikel 39 Spoorwegwet 1875 en artikel 15 Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen voor wat betreft de locaalspoorweg Den Haag Centraal–Den Haag Laan van NOI–Zoetermeer, met de zijtak Leidschendam–Rotterdam.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 2005, 6.