Intrekking goedkeuringsbesluit regeling eenheidsdiploma EHBO

10 mei 2005

Nr. CZ-EZ 2584780

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Het besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 20 juli 1992/ZZT/AFEJZ 922760, houdende goedkeuring van de op 24 februari 1992 door het bestuur van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp Bij Ongelukken `Het Oranje Kruis' vastgestelde Regeling betreffende het eenheidsdiploma, de getuigschriften Jeugd EHBO en de daarop aansluitende aantekeningen, wordt ingetrokken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,namens deze,
de directeur Curatieve Zorg,
M.J. Boereboom.

Toelichting

Bij beschikking van 20 juli 1992 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de Regeling betreffende het eenheidsdiploma's voor eerste hulp bij ongelukken van `het Oranje Kruis' goedgekeurd. Dat besluit is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 1992, nr. 141). Voor een zodanige goedkeuring bestaat echter geen enkele publiekrechtelijke bevoegdheid, zodat een zodanig `besluit' geen rechtsgevolg heeft en derhalve geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Om hierover geen onduidelijkheid te laten bestaan, is besloten het betrokken `besluit' in te trekken. Dit `intrekkingsbesluit' wordt gepubliceerd in de Staatscourant, omdat ook het ingetrokken `goedkeuringsbesluit' in de Staatscourant was gepubliceerd.

De intrekking van het `goedkeuringsbesluit' betekent overigens niet dat ik geen grote waardering heb voor het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis heeft in Nederland een unieke positie ingenomen in de kwaliteit en inhoud van diploma's (en examens) op het gebied van de eerste hulpverlening.

Ik hecht grote waarde aan goede EHBO-opleidingen. Ik ga er van uit dat het Oranje Kruis, gelet op de samenstelling en werkwijze, goed in staat is om gezamenlijk met alle partijen de kaders te bepalen voor goed EHBO-onderwijs, nu en in de toekomst.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

namens deze,

de directeur Curatieve Zorg,

M.J. Boereboom.

Naar boven