Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2005, 92 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing vervoersdiensten voor concessieverlening personenvervoer per trein regio Twente

Besluit tot aanwijzing vervoersdiensten waarvoor het dagelijks bestuur van Regio Twente bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

6 mei 2005

Nr. HDJZ/S&W/2005-648

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met het dagelijks bestuur van Regio Twente;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het dagelijks bestuur van Regio Twente is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdiensten, die de daarbij aangegeven stations verbinden:

Vervoersdienst:

Stations:

Almelo–Mariënberg

Almelo, Vriezenveen, Daarlerveen, Vroomshoop, Geerdijk, Mariënberg.

  

Oldenzaal–Lochem, als onderdeel van de treindienst Oldenzaal– Zutphen

Oldenzaal, Hengelo Oost, Hengelo, Delden, Goor en Lochem.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van de Hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX te Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Toelichting

Artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 bepaalt dat decentrale overheden het bevoegde gezag kunnen zijn ten aanzien van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein, voor de bij algemene maatregel van bestuur dan wel in overeenstemming met het betrokken bestuur aangewezen vervoersdiensten. Het dagelijks bestuur van Regio Twente is voor de vervoersdienst Almelo–Mariënberg al vanaf juni 1998 het bevoegd gezag en is voor het gedeelte tussen Oldenzaal en Lochem van de vervoersdienst Zutphen–Oldenzaal vanaf december 2003 het bevoegd gezag.

In het onderhavige besluit worden de vervoersdiensten aangewezen die de daarbij aangegeven stations verbinden, waarvoor het dagelijks bestuur van Regio Twente het concessieverlenende bestuursorgaan is. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het dagelijks bestuur van Regio Twente voor de vermelde vervoersdiensten bevoegd bestuursorgaan blijft.

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland is bevoegd een concessie te verlenen voor regionaal openbaar vervoer per trein voor het gedeelte tussen Zutphen–Lochem van de vervoersdienst Zutphen–Oldenzaal. Voor de vervoersdienst Zutphen–Oldenzaal dragen het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en het dagelijks bestuur van Regio Twente zorg voor een goede afstemming, omdat de vervoersdienst over het grondgebied van zowel de provincie Gelderland als Regio Twente loopt, en omdat de provincie Gelderland en Regio Twente beide concessieverlenende bevoegdheid hebben voor een gedeelte van de totale vervoersdienst Zutphen–Oldenzaal.

Voor de vervoersdienst Almelo–Mariënberg is het dagelijks bestuur van Regio Twente bevoegd om een concessie te verlenen. De vervoersdienst loopt over het grondgebied van zowel de provincie Overijssel als Regio Twente. Het dagelijks bestuur van Regio Twente dient bij het verlenen van een concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein te zorgen voor een goede afstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs