Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2005, 92 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing vervoersdiensten voor concessieverlening personenvervoer per trein Groningen en Friesland

Besluit tot aanwijzing vervoersdiensten waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

6 mei 2005

Nr. HDJZ/S&W/2005-1045

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

1. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân is bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Leeuwarden–Buitenpost, van de treindienst Leeuwarden–Groningen

Leeuwarden, Leeuwarden Camminghaburen, Hurdegaryp, Veenwoude, Zwaagwesteinde, Buitenpost

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 10 december 2005.

Artikel 2

1. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

Vervoersdienst:

Stations:

Buitenpost–Groningen, van de treindienst Leeuwarden–Groningen

Buitenpost, Grijpskerk, Zuidhorn, Groningen

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 10 december 2005.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van de Hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX te Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Toelichting

Artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 bepaalt dat decentrale overheden het bevoegde gezag kunnen zijn ten aanzien van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein, voor de bij algemene maatregel van bestuur dan wel in overeenstemming met het betrokken bestuur aangewezen vervoersdiensten.

De provincies Groningen en Fryslân hebben gezamenlijk de treindiensten in de twee provincies aanbesteed. Over de vervoersdienst Groningen–Leeuwarden hebben de provincies afspraken gemaakt. Deze afspraak is voor wat betreft de bevoegdheid tot het verlenen van een concessie voor regionaal vervoer per trein in dit besluit opgenomen. Het station Buitenpost is in deze het grensstation. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zullen gezamenlijk een concessie voor openbaar per trein verlenen voor de vervoersdienst Groningen–Leeuwarden verlenen.

Tot en met 10 december 2005 wordt het openbaar vervoer verricht op basis van een concessie door de minister van Verkeer en Waterstaat. De provincies kunnen een concessie verlenen voor het openbaar vervoer per trein met ingang van 11 december 2005. Op grond van het onderhavige besluit kunnen de provincies de voorbereidende handelingen op basis van de Wet personenvervoer 2000 verrichten.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs