Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2005, 88 pagina 37Verzekeringswezen

Overgang van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering ingevolge Hoofdstuk VI van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

1. Levob Levensverzekering N.V., statutair gevestigd te Amersfoort, met adres: 3833 LB Leusden, Storkstraat 12 maakt hiermee aan polishouders bekend dat zij voornemens is in het kader van een juridische fusie in de zin van artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tussen haar als verdwijnende rechtspersoon en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, met adres te 7311 NB Apeldoorn, Prins Willem-Alexanderlaan 651, als verkrijgende rechtspersoon, de rechten en verplichtingen uit na te noemen overeenkomsten van levensverzekering over te doen gaan naar Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., in het kader van uitoefening van het levensverzekeringbedrijf vanuit een vestiging in Nederland.

2. De Nederlandsche Bank N.V. heeft op 28 april 2005 vastgesteld dat zij tegen de voorgenomen juridische fusie in de zin van artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek aanvankelijk geen bedenkingen heeft.

3. De in alinea 1 bedoelde overgang heeft betrekking op alle overeenkomsten van levensverzekering die behoren of behoord hebben tot de portefeuille van Levob Levensverzekering N.V. De voorgenomen overgang van levensverzekeringactiviteiten brengt geen enkele wijziging in de voorwaarden waaronder de overeenkomsten van levensverzekering zijn aangegaan. De polissen blijven dus onverminderd van kracht (met dien verstande dat voorzover (rechts)personen specifieke rechten jegens Levob Levensverzekering N.V. hebben, als bedoeld in artikel 2:320 Burgerlijk Wetboek, aan hen gelijkwaardige rechten jegens Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. worden toegekend).

4. Polishouders kunnen zich schriftelijk verzetten tegen de overgang. Dit moet gebeuren binnen 28 dagen na dagtekening van deze Staatscourant, bij De Nederlandsche Bank N.V., Postbus 929, 7301 BD Apeldoorn, onder vermelding van polisnummer(s) en de betreffende vennootschap. Als polishouders, die één vierde of meer van het betrokken verzekerd bedrag van een der vennootschappen vertegenwoordigen, zich binnen de gestelde termijn tegen de overgang hebben verzet, zal de overgang niet volgen. Dat geldt dan ook voor hen die zich niet tegen de overgang hebben verzet.

5. De Nederlandsche Bank N.V. verleent schriftelijke toestemming tot overgang als zich niet binnen de gestelde termijn polishouders, die één vierde of meer van het betrokken verzekerd bedrag vertegenwoordigen, hebben verzet. Verder mogen er bij De Nederlandsche Bank N.V. geen bedenkingen tegen de overgang bestaan of moet aan deze bedenkingen tegemoet gekomen zijn. De overgang zal dan volgen en is van kracht voor alle belanghebbenden.

6. Onder verzekerd bedrag wordt verstaan het verzekerd kapitaal per betrokken vennootschap, vermeerderd met tienmaal de verzekerde jaarlijkse rente.

Onder polishouders worden verstaan de verzekeringnemer of zijn rechtsopvolger. Als echter een uitkering opeisbaar is, wordt onder de polishouder de tot uitkering gerechtigde verstaan. Als de verzekeringnemer ontbreekt bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel b, of artikel 9 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, wordt onder polishouder verstaan degene die, wegens het ontbreken van de band met de onderneming, van zijn werkgever een premievrije aanspraak op uitkeringen heeft verkregen.