Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2005, 76 pagina 10Overig

Toekenning vaste beloning voorzitter en leden referendumcommissie

Besluit van 31 maart 2005, nr. 05.001109, houdende toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de overige leden van de referendumcommissie, genoemd in artikel 24 van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 22 maart 2005, 2005-0000036083, CZW;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De voorzitter van de referendumcommissie, genoemd in artikel 24 van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet, ontvangt een vaste beloning van € 15.000.

Artikel 2

De overige leden van de referendumcommissie, genoemd in artikel 24 van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet, ontvangen een vaste beloning van € 10.000.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2005 Beatrix.
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, A. Pechtold.

Toelichting

De referendumcommissie is ingesteld bij de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet. Dit besluit strekt ertoe de voorzitter en de overige leden een vaste beloning toe te kennen voor hun werkzaamheden voor de referendumcommissie.

De vaste beloning is in overeenstemming met artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, dat bepaalt dat de vaste beloning maximaal 50% van de jaarwedde volgens het eerste niveau na schaal 18 bedraagt.

De voorzitter en de leden ontvangen een bedrag ineens. De referendumcommissie is begin februari 2005 begonnen met haar werkzaamheden. Aangezien de referendumcommissie mede tot taak heeft het vaststellen van een verslag van de werkzaamheden, het gevoerde beleid en de doeltreffendheid en de effecten van de door haar verstrekte subsidies, zullen de werkzaamheden van de referendumcommissie naar verwachting pas geruime tijd na het – op 1 juni 2005 te houden – referendum kunnen worden afgerond.

Hoeveel dagen de voorzitter en de leden aan hun werkzaamheden zullen dienen te besteden, is niet exact in te schatten. Vandaar dat is gekozen voor een afgerond bedrag ineens.

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold