Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2005, 74 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 april 2005, nr.VGP/VL 2.575.662, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

In Bijlage II van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage A bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

b. Het middel codlemon en de in de kolommen bijbehorende tekst vervallen.

c. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage B bij deze regeling, worden met de in die bijlage opgenomen specificaties op alfabetische wijze ingevoegd.

d. Aan het slot van het onderdeel Voetnoten wordt een regel toegevoegd, luidende: 23) waarvan maximaal 1 mg/kg afkomstig van triadimenol.

e. Aan het slot van het onderdeel Motief worden de volgende regels toegevoegd:

Motief:

12. Aanpassing maximumgehalte in aardappelen.

13. Toekenning importtolerantie.

14. Uitbreiding toelating veterinair.

15. Uitbreiding toelating, op pepers en komkommers.

16. Verlenging toelating op pitvruchten.

17. Uitbreiding toelating op pruimen.

18. Correctie, gerelateerd aan de verleende toelatingen.

19. Voorlopige toelating in het kader van richtlijn 91/414/EG.

20. Verlaging ondergrens van de bepaling.

21. Uitbreiding toelating op spruitjes en sluitkool.

22. Aanpassing voorwaarde maximumgehalte triadimefon en triadimenol in ananassen.

23. Uitbreiding toelating op tomaten.

24. Nieuw toegelaten middel.

25. Aanpassing aan Europees gebruik.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Deze regeling strekt tot aanpassing van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRL’s) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen. Hetzelfde geldt voor producten van dierlijke oorsprong.

Deze aanpassing betreft uitbreiding, c.q. beëindiging van nationale toelatingen voor diverse bestrijdingsmiddelen en uitbreiding van het aantal bestrijdingsmiddelen waarvoor maximaal toegelaten residuen door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen zijn vastgesteld.

Bovendien is voor een aantal stoffen, dat niet gebruikt mag worden, een maximumgehalte aan residuen vastgesteld die op de ondergrens van de desbetreffende detectiemethode ligt. Eén en ander geschiedt met het oog op een effectieve controle van deze stoffen in voedingsmiddelen.

De ontwerpregeling is op 28 september 2004 (nr. 2004/0386) gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees parlement en de Raad 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 204). Zij is op 29 december 2004 tevens gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan punt 5 van Bijlage B van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen (Trb. 1994, 235).

Deze notificaties zijn noodzakelijk, aangezien de ontwerpregeling technische voorschriften bevat.

Naar aanleiding van deze notificaties heeft Spanje over de ontwerpregeling zorgen geuit met betrekking tot mogelijke handelsbelemmeringen. Spanje had echter voornamelijk bezwaar tegen reeds in de Nederlandse Regeling residuen opgenomen MRL’s, waartegen ingevolge de onderhavige procedure geen bezwaren kunnen worden ingebracht. In enkele gevallen zijn de zorgen van Spanje weggenomen door aanpassing van de betreffende ontwerp-MRL’s aan de Spaanse wensen. Dit betreft de ontwerp-MRL’s voor fenoxycarb in pitvruchten en pruimen, die beide verhoogd zijn van 0,2 mg/kg naar 1,00 mg/kg, en van quinoxyfen in druiven, die verhoogd is van 0,5 mg/kg naar 1,00 mg/kg. Hiertoe kon worden overgegaan omdat de Nederlandse autoriteiten hebben vastgesteld dat deze hogere MRL’s geen nadelige gevolgen hebben voor de toelaatbare inname van genoemde stoffen door de consument.

Ten aanzien van het middel codlemon wordt nog opgemerkt dat carvon van nature in plantaardig materiaal voorkomt en over het al dan niet opnemen in de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen wordt Europese besluitvorming afgewacht.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven of burgers.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage A

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

chloorprofam

      

a) in aardappelen

geen

chloorprofam

aardappelen

10

 

12

b) in overige

3-chlooraniline

3-chlooraniline

zie 3-chlooraniline

   

cyprodinil

geen

cyprodinil

tafel- en wijndruiven

3

 

13

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

2

 

13

   

overige

0,05*

  

epoxiconazool

geen

epoxiconazool

granen

0,1

  
   

vlees (uitgezonderd vet, nieren en lever)

0,01

 

14

   

lever

1,0

  
   

nieren

0,2

 

14

   

melk

0,02

 

14

   

overige

0,05*

 

14

fenhexamide

geen

fenhexamide

kersen

5

  
   

pruimen

2

  
   

tafel- en wijndruiven

5

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

5

  
   

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

10

  
   

blauwe bosbessen

5

  
   

aalbessen (rood, zwart en wit)

5

  
   

kruisbessen

(Cynorrhodom)

5

  
   

kiwi’s

10

  
   

tomaten

1

  
   

pepers (paprika’s)

2

 

15

   

komkommers

1

 

15

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige

0,05*

  

fenoxycarb

geen

fenoxycarb

pitvruchten

1

 

16

   

pruimen

1

 

17

   

overige

0,05*

  

fludioxonil

geen

fludioxonil

tafel- en wijndruiven

2

 

13

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

2

 

13

   

overige

0,05*

  

fosforwaterstof

geen

fosforwaterstof

alle

0,1*

 

18

imidacloprid

alle 6-chloor-nicotinezuur opleverende metabolieten

imidacloprid

citrusvruchten

1

 

13

   

noten

0,05

 

13

   

pitvruchten

0,2

  
   

tafel- en wijndruiven

1

 

13

   

bananen

0,05

 

13

   

mango’s

0,2

 

13

   

Solanaceae (behalve tomaten)

0,5

  
   

tomaten

0,3

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,5

  
   

overige

0,05*

  

pyrimethanil

geen

pyrimethanil

tafel- en wijndruiven

5

 

13

   

pitvruchten

2

  
   

bananen

0,1

 

13

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

5

  
   

tomaten

1

  
   

overige

0,05*

  

quinoxyfen

geen

quinoxyfen

tafel- en wijndruiven

1

 

25

   

vlees van slachtdieren

0,5

 

19

   

pluimveevlees

0,05

 

19

   

melk

0,02

 

19

   

overige producten van dierlijke oorsprong

0,02*

 

19

   

overige

0,01*

 

20

tebuconazool

geen

tebuconazool

tafel- en wijndruiven

2

 

13

   

spruitjes

0,5

 

21

   

sluitkool

1

 

21

   

prei

1

  
   

overige

0,05*

  

triadimefon

triadimenol

som van triadimefon en triadimenol

noten

0,2*

  
   

appelen

0,2

  
   

tafel- en wijndruiven

2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

bananen

0,2

  
   

ananassen

3

23)

22

   

uien

0,5

  
   

bosuien

1

  
   

tomaten

0,3

  
   

pepers (paprika’s )

0,5

  
   

artisjokken

1

  
   

oliehoudende zaden

0,2*

  
   

thee

0,2*

  
   

hop

10

  
   

gerst, haver, rogge, tarwe en triticale

0,2

  
   

vlees

0,1*

1)

 
   

overige

0,1*

  

triflumizool

geen

triflumizool

tomaten

1

 

23

   

komkommers

0,2

  
   

overige

0,05*

  

Bijlage B

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

boscalid

geen

boscalid

Cucurbitacea (met eetbare schil)

0,2

 

19

   

Cucurbitacea (met niet-eetbare schil)

0,1

 

19

   

overige

0,05*

 

19

carfentrazone-ethyl

geen

carfentrazone-ethyl

alle

0,01*

 

19

cyazofamid

geen

cyazofamid

alle

0,01*

 

19

dimethenamid-P

dimethenamid

som van dimethenamid-P en dimethenamid uitgedrukt als dimethenamid

alle

0,01*

 

19

fenpropidin

geen

fenpropidin

gerst

0,2

 

24

   

tarwe

0,1

 

24

   

vlees (behalve lever)

0,01*

 

24

   

lever

0,02

 

24

   

melk

0,005*

 

24

   

overige

0,02*

 

24

flufenacet

N-(4-(fluorofenyl)-N-isopropyl afgeleide metabolieten

som van flufenacet en N-(4-(fluorofenyl)-N-isopropyl afgeleide metabolieten

aardappelen

0,1

 

19

   

overige

0,05*

 

19

pyraclostrobine

geen

pyraclostrobine

tarwe, rogge en triticale

0,1

 

19

   

gerst en haver

0,2

 

19

   

melk

0,01*

 

19

   

overige dierlijke producten

0,05*

 

19

   

overige

0,02*

 

19

spirodiclofen

geen

spirodiclofen

pitvruchten

0,1

 

19

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

2

 

19

   

rundvlees

0,01*

 

19

   

rundvet

0,01*

 

19

   

lever en nier van runderen

0,05*

 

19

   

melk

0,004*

 

19

   

overige

0,02*

 

19

tepraloxydim

all metabolieten met de fracties 3-(tetrahydroxy-hydropyran-4-yl)-glutaar zuur

en

3-hydroxy (tetrahydroxy-hydropyran-4-yl)-glutaar zuur

som van tepraloxydim

en

3-(tetrahydroxy-hydropyran-4-yl)-glutaar zuur

en

3-hydroxy (tetrahydroxy-hydropyran-4-yl)-glutaar zuur

lijnzaad

1

 

24

   

overige

0,05*

 

24

thiacloprid

geen

thiacloprid

pitvruchten

0,3

 

19

   

abrikozen

0,3

 

19

   

kersen

0,3

 

19

   

perziken

0,3

 

19

   

tomaten

0,5

 

19

   

pepers (paprika’s)

1

 

19

   

aubergines

0,5

 

19

   

Cucurbitacea (met eetbare schil)

0,3

 

19

   

Cucurbitacea (met niet-eetbare schil)

0,3

 

19

   

vlees (behalve kip)

0,05*

 

19

   

melk

0,01*

 

19

   

overige

0,02*

 

19

trifloxystrobine

geen

trifloxystrobine

pitvruchten

0,5

 

19

   

gerst

0,2

 

19

   

tarwe

0,05

 

19

   

overige

0,02*

 

19

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 18 februari 2005 (Stcrt. 40).