Wijziging Regeling tarief afgifte expedities en afschriften

Regeling van de Minister van Justitie van 15 april 2005, nr. 5344890/05/DTR, houdende wijziging van het tarief voor afgifte van expedities of uittreksels van de tot het register van de gerechtsdeurwaarder behorende stukken

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 18, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet;

Besluit:

Artikel I

In artikel 1 van de Regeling tarief afgifte expedities en afschriften wordt ‘€ 6,29’ vervangen door: € 6,43.

Artikel II

Deze regeling treedt met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst inwerking.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 april 2005.
De Minister van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaalWetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, P.H. Holthuis.

Toelichting

Ingevolge artikel 18, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet, is de gerechtsdeurwaarder verplicht in de daaromschreven gevallen tegen betaling van de bij ministeriële regeling vast te stellen kosten expedities of uittreksels af te geven van de tot zijn register behorende stukken. Die kosten zijn door de Minister van Justitie in artikel 1 van de Regeling tarief afgifte expedities en afschriften (29 oktober 2002, nr. 5191527/802, Stc. 2002,226) vastgesteld op € 5,82. De indexeringsfactor voor het jaar 2005 is op basis van de indexeringsformule van artikel 14, eerste lid, van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001 (Stb. 2001, 325) vastgesteld op 2,18%.

Deze regeling voorziet in de indexering en wijzigt met ingang van 1 januari 2005 het bedrag van € 6,29 in € 6,43.

Naar boven