Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2005, 67 pagina 14Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 met betrekking tot het snelvaargebied ‘Afgedamde Maas’

4 april 2005

Nr. HDJZ/SCH/2005-886

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In de hoedanigheid van bevoegde autoriteit voor artikel 8.06, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement;

Gelet op artikel 8.06, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

Artikel I

De Regeling snelle motorboten Rijkswateren 19951 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1, eerste lid, onderdeel am, vervalt.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, maar gezonden worden aan het Hoofd van de sector Scheepvaart van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Toelichting

Door middel van de onderhavige wijziging verliest de Afgedamde Maas formeel de status van snelvaargebied. Deze status is thans een lege huls. Het is waterscooters reeds door middel van een verkeersmaatregel verboden er te varen en aan de overige snelle motorboten is op dezelfde wijze een snelheidsbeperking opgelegd van 9 km/h. De regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 wordt zo met de feitelijke situatie in overeenstemming gebracht.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 1995, 85; laatstelijk gewijzigd bij regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 18 november 2004, nr. HDJZ/SCH/2004-2682 (Stcrt. 2004, 230).