Wijziging mandaatbesluiten ProRail B.V.

Besluit tot wijziging van het besluit van 20 november 1996, nr. DGV/WJZ/V-625004 (Stcrt. 229)1 , het besluit van 5 december 1997, nr. DGP/WJZ/V-724384 (Stcrt. 239)2 en het Besluit mandaat projectuitvoering Betuweroute en HSL-Zuid3

23 december 2004

Nr. HDJZ/S&W/2004-3028

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail, als bedoeld in artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bij brief van 9 december 2004 (kenmerk RvB/BK-JN/20449210);

Besluit:

Artikel I

In de artikelen 1, 2 en 3 van het besluit van 20 november 1996, nr. DGV/WJZ/V-625004 (Stcrt. 229) wordt ‘projectmanager Betuweroute van NS Railinfrabeheer B.V.’ vervangen door: directeur realisatie Betuweroute van ProRail B.V.

Artikel II

Het besluit van 5 december 1997, nr. DGP/WJZ/V-724384 (Stcrt. 239) wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, 3 en 4 wordt ‘algemeen directeur van NS Railinfrabeheer B.V.’ vervangen door: Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail B.V.

B

In artikel 2 wordt ‘projectmanager Betuweroute van NS Railinfrabeheer B.V.’ vervangen door: directeur realisatie Betuweroute van ProRail B.V.

C

In de bijlage ‘Algemene instructies uitoefening mandaat’ wordt:

a. in onderdeel 1 ‘de algemeen directeur NS Railinfrabeheer B.V.’ vervangen door: de Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail B.V.

b. in onderdeel 3, onder a en d, ‘Railinfrabeheer B.V., tevens handelend onder de naam ProRail’ vervangen door: ProRail B.V.

Artikel III

In de artikelen 1 en 5 en de bijlage van het Besluit mandaat projectuitvoering Betuweroute en HSL-Zuid wordt ‘NS Railinfrabeheer B.V’ vervangen door: ProRail B.V.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Mededeling

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van de Hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail B.V.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Per 1 januari 2005 worden de drie taakorganisaties, Railinfrabeheer B.V., Railverkeersleiding B.V. en Railned B.V. gefuseerd tot een nieuwe organisatie: ProRail B.V.

Dit besluit wijzigt drie mandaatbesluiten: mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute, Besluit mandaat bezwaarschriften nadeelcompensatie Betuweroute en het Besluit mandaat projectuitvoering Betuweroute en HSL-Zuid opdat mandaat wordt verleend aan functionarissen bij de nieuwe organisatie: ProRail B.V. ProRail B.V. is de rechtsopvolger van Railinfrabeheer B.V. In deze regeling worden de benamingen derhalve aangepast aan de situatie zoals die geldt per 1 januari 2005.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 1996, 229.

  • 2

    Stcrt. 1997, 239; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 juni 2004 (Stcrt. 142).

  • 3

    Stcrt. 2000, 225.

Naar boven