Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2005, 50 pagina 10Centraal Stembureau

Registratie en afwijzing registratie aanduiding politieke groepering

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in zijn vergadering van 3 maart 2005 op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende politieke groepering in te schrijven onder het volgende nummer: 138. Politieke Partij Pinto

2. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in zijn vergadering van 3 maart 2005 besloten het verzoek tot opneming van de aanduiding 'Hart voor Nederland' in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal af te wijzen op de grond dat de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers in de zin van artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet. Daartoe heeft het centraal stembureau in aanmerking genomen dat de aanduiding grotendeels overeenstemt met de naam van een bekend televisieprogramma met de naam `Hart van Nederland'. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat er een relatie bestaat tussen dit televisieprogramma en de betrokken groepering, terwijl dit niet het geval is.

3. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de besluiten van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, aanhef en sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

's-Gravenhage, 3 maart 2005.
H.R.B.M. Kummeling, voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.