Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Planbureau (CPB)Staatscourant 2005, 45 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal Planbureau 2004

De directeur van het Centraal Planbureau,

Gelet op artikel 20 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004;

Besluit:

Artikel I

Artikel 6, eerste lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal Planbureau 2004 komt te luiden:

1. Aan de adjunct directiesecretaris wordt volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, waaronder het aangaan van financiële verplichtingen tot een bedrag van € 15 000 per verplichting en het doen van betalingen, ten laste van de hem toegewezen budgetten.

Artikel II

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel Economische Zaken, de directeur Personeel en Organisatie, de directeur van de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en aan degenen, aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 februari 2005.
F.J.H. Don, directeur van het Centraal Planbureau.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, ALP L/1410, Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage.