Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2005, 40 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 februari 2005, nr. VGP/VL 2559570, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen in verband met richtlijn nr. 2004/95/EG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op:

– richtlijn nr. 2004/95/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 september 2004 (PbEU L 301) tot wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen van bifenthrin en famoxadone betreft; en

– artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

Bijlage II van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

a. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in de bijlage bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

b. Aan het slot van het onderdeel Motief wordt een regel toegevoegd, luidende:

11. Aanpassing aan richtlijn 2004/95/EG van 24 september 2004 (PbEU L 301).

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de 26 maart 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/95/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 september 2004 (PbEU L 301) houdende wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad ten aanzien van de vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bifenthrin en famoxadone betreft, verder te noemen richtlijn 2004/95/EG.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRL’s) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen.

Richtlijn 2004/95/EG stelt voor de bestrijdingsmiddelen bifenthrin en famoxadone MRL’s voor producten van plantaardige oorsprong vast.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijn zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven of burgers.

In onderstaande transponeringstabel is het verband weergegeven tussen de richtlijn 2004/95/EG en deze regeling.

Richtlijn

Regeling Residuen van bestrijdingsmiddelen

2004/95/EG

 

artikel 1

Bijlage II

artikel 2, 3 en 4

geen omzetting vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voet-

noot

Motief

bifenthrin

geen

bifenthrin

citrusvruchten

0,1

  
   

pitvruchten

0,3

  
   

steenvruchten

0,2

  
   

tafel- en wijndruiven

0,2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

bramen

0,3

 

11

   

frambozen

0,3

 

11

   

bananen

0,1

  
   

Solanaceae

0,2

 

11

   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,1

  
   

bloemkoolachtigen

0,2

  
   

sluitkoolachtigen

1

  
   

sla en dergelijke

2

  
   

bonen (met peul)

0,5

  
   

erwten (met peul)

0,1

  
   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

5

  
   

hop

10

  
   

tarwe, gerst, haver en triticale

0,5

  
   

rundvet

0,1

  
   

overig vlees

0,05*

1)

 
   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,01*

  
   

overige

0,05*

  
       

famoxadone

geen

famoxadone

tafel- en wijndruiven

2

  
   

tomaten

1

 

11

   

aubergines

0,2

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,2

 

11

   

meloenen

0,3

  
   

oliehoudende zaden

0,05*

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

0,05*

  
   

gerst

0,2

  
   

boekweit, gierst, haver, rogge, sorghum, triticale en tarwe

0,1

  
   

vlees

0,05*

  
   

melk

0,05*

  
   

eieren

0,05*

  
   

overige

0,02*

  
       
  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 30 september 2004 (Stcrt. 194).