Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2005, 36 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling inburgering oudkomers

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 16 februari 2005, nr. DDS 5332123, tot wijziging van de Regeling inburgering oudkomers

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Besluit:

Artikel I

De Regeling inburgering oudkomers (Staatscourant 12 september 2002, nr. 175), laatstelijk gewijzigd op 30 november 2004, wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3b, derde lid, wordt ‘uiterlijk 1 oktober 2004 over de periode januari 2004 tot en met juni 2004, uiterlijk 1 april 2005 over de periode juli 2004 tot en met december 2004, uiterlijk 1 oktober 2005 over de periode januari 2005 tot en met juni 2005 en uiterlijk 1 april 2006 over de periode juli 2005 tot en met december 2005.’ vervangen door: uiterlijk 1 april 2005 over de periode januari 2004 tot en met december 2004 en uiterlijk 1 april 2006 over de periode januari 2005 tot en met december 2005.

B

Aan artikel 3b wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. De op grond van het derde lid verstrekte informatie en bescheiden over de gegevens, die in de monitor over de periode januari 2005 tot en met december 2005 worden gevraagd, zijn voorzien van een accountantsverklaring.

C

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

1. De minister verleent het gemeentebestuur de bijdrage als bedoeld in artikel 3, eerste lid, bij wijze van een voorschot.

D

In artikel 10, eerste lid, wordt ‘uiterlijk 1 april 2006 over de periode januari 2005 tot en met december 2005’ vervangen door: uiterlijk 1 oktober 2005 over de periode januari 2005 tot en met juni 2005.

E

Artikel 10, derde lid, komt te luiden:

3. De op grond van het eerste lid en tweede lid verstrekte informatie en bescheiden over de gegevens, die in de monitor over de periode januari 2005 tot en met juni 2005 worden gevraagd, zijn voorzien van een accountantsverklaring

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Ministervoor Vreemdelingenzaken en Integratie, M.C.F. Verdonk.

Toelichting

Aan de onderhavige wijziging van de Regeling inburgering oudkomers liggen de volgende redenen ten grondslag.

Artikel I, A

Bij wijziging van 30 november 2004, nr. DDS 5315727 is verzuimd het gestelde in artikel 3b, derde lid aan te passen aan het gestelde in artikel 10, eerste lid. De Tweede Kamer heeft bij afschaffing van de groot projectstatus van het project inburgering oudkomers (Kamerstuk 2003–2004, 27 083, nr. 43) besloten de voortgangsinformatie terug te laten keren in de VBTB-cyclus. De wijziging van artikel 3b bewerkstelligt derhalve dat gemeenten deze gegevens één maal per jaar aanleveren.

Artikel I, B

Gelijk aan het gestelde in artikel 10, derde lid, dient ook de door de gemeente geleverde informatie op grond van artikel 3b, derde lid voorzien te zijn van een accountantsverklaring. Uitsluitend de laatste informatievoorziening behoeft voorzien te worden van een accountantsverklaring, aangezien dit de financiële verantwoording betreft. Op dit punt wordt tevens artikel 10, derde lid, aangepast

Artikel I, C

In het artikel 4, eerste lid, wordt uitsluitend verwezen naar een eerste lid. Het desbetreffende artikel 3 wordt er nu alsnog aan toegevoegd.

Artikel I, D

De wijziging van artikel 10, eerste lid, bewerkstelligt dat gemeenten na afloop van de regeling per 1 juli 2005, de gegevens voor de eindverantwoording via de monitor vóór 1 oktober 2005 aanleveren in plaats van uiterlijk 1 april 2006 zoals nu is vermeld.

Artikel I, E

Teneinde de administratieve last voor de gemeenten te verminderen heeft de Tweede Kamer in het kader van het groot project inburgering oudkomers met betrekking tot de informatievoorziening besloten (Kamerstuk 2002–2003, 27 083, nr. 33) dat deze niet meer van een accountantsverklaring behoeft te worden voorzien.

Uitsluitend de allerlaatste informatievoorziening wordt van een accountantsverklaring voorzien aangezien dit tevens de financiële verantwoording is.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk