Vaststellingsbesluit Nationaal Frequentieplan 2005

Besluit houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 2005

4 februari 2005

Nr. WJZ 5004374

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

Het Nationaal Frequentieplan 2005 wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Het Nationaal Frequentieplan 20021 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Economische Zaken, maar gezonden worden aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener

b. de dagtekening

c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in het informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, vestiging Prinses Beatrixlaan 5–7, Den Haag en in de infotheek van het Agentschap Telecom, Emmasingel 1, Groningen.

Den Haag, 4 februari 2005.
De Minister van Economische Zaken, L.J. Brinkhorst.

  • 1

    Stcrt. 2002, nr. 115.

Naar boven