Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2005, 253 pagina 19Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2005, nr. VGP/P&L 2644575, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen in verband met richtlijn nr. 2005/46/EG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op richtlijn nr. 2005/46/EG van 8 juli 2005 (PbEU L 177) van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot wijziging van de richtlijnen nr. 86/362/EEG, 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van amitraz en op richtlijn nr. 2005/48/EG van 23 augustus 2005 (PbEU L 219) van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot wijziging van de richtlijnen nr. 86/362/EEG, 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat de daarin vastgestelde maximum-gehalten voor bepaalde residuen van bestrijdingsmiddelen betreft;

Alsmede gelet op artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

De Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

In Bijlage II worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In de kolom Motief komen de cijfers te vervallen.

b. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage A bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage ogenomen specificaties.

c. De in Bijlage B genoemd bestrijdingsmiddelen worden met de in de kolommen opgenomen tekst op alfabetische wijze ingevoegd.

d. Het motief komt als volgt te luiden:

Motief:

1. Aanpassing aan richtlijn 2005/46/EG van 8 juli 2005 (PbEU L 177).

2. De maximumgehalten voor pitvruchten, tomaten en aubergines zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

3. Aanpassing aan richtlijn 2005/48/EG van 23 augustus 2005 (PbEU L 219).

4. De maximumgehalten voor blauwe bosbessen, aalbessen en kruisbessen zijn opgenomen in Ander klein fruit en besvruchten (voorzover niet wild).

5. Het maximumgehalte voor meloenen is opgenomen in Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil).

6. De maximumgehalten voor bananen, kroten en koolrabi zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

7. Het maximumgehalte voor tafel- en wijndruiven is verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van:

a. 10 januari 2007 ten aanzien van amitraz;

b. 24 februari 2007 ten aanzien van de overige bestrijdingsmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Bijlage A

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

 

Voetnoot

Motief

amitraz

alle metabolieten die de 2,4-dimethylaniline groep bevatten

som van amitraz en alle metabolieten die de 2,4-dimethylanilinegroep bevatten, uitgedrukt als amitraz

katoenzaad

1

  

thee

0,1*

  

hop

0,1*

 

1

   

overige plantaardige producten

0,05*

 

2

   

varkensvlees, rundvlees, schapenvlees

 

19)

 
   

pluimveevlees

0,05*

  
   

melk

 

19)

 
   

eieren en eiproducten

0,01*

 

1

flufenacet

N-fluorofenyl-N-isopropyl bevattende verbindingen

som van alle verbindingen die de N-fluorofenyl-N-isopropyl-groep bevatten, uitgedrukt als flufenacet

aardappelen

0,1

  

overige plantaardige producten

0,05*

 

3

iprodion

geen

iprodion

citroenen

5

  
   

mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

1

 

3

   

hazelnoten

0,2

  
   

pitvruchten

5

 

3

   

steenvruchten

3

 

3

   

tafel- en wijndruiven

10

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

15

 

3

   

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

10

 

3

   

Ander klein fruit en besvruchten (voorzover niet wild)

10

 

3,4

   

kiwi’s

5

  
   

wortelen

0,3

  
   

knolselderij

0,3

 

3

   

mierikswortel

0,1

  
   

pastinaken

0,3

 

3

   

radijs

0,3

  
   

knoflook

0,2

 

3

   

uien

0,2

 

3

   

sjalotten

0,2

 

3

   

bosuien

3

  
   

Solanaceae

5

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

2

  
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

1

 

3,5

   

bloemkoolachtigen

0,1

 

3

   

spruitjes

0,5

  
   

sluitkool

5

  
   

Chinese kool

5

  
   

sla en dergelijke

10

  
   

witlof

0,2

 

3

   

kruiden

10

  
   

bonen (met peul)

5

  
   

erwten (met peul)

2

 

3

   

erwten (zonder peul)

0,3

 

3

   

rabarber

0,2

  
   

peulvruchten

0,2

  
   

lijnzaad

0,5

 

3

   

zonnebloempitten

0,5

 

3

   

kool- en raapzaad

0,5

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

karwij

2

  
   

tarwe, haver en gerst

0,5

 

3

   

rijst

3

  
   

vlees

0,05*

6)

 
   

melk

0,05*

6)

 
   

eieren

0,05*

6)

 
   

overige

0,02*

 

6

picostrobine

geen

picostrobine

thee

0,1*

 

3

   

hop

0,1*

 

3

   

gerst en haver

0,2

 

3

   

overige plantaardige producten

0,05*

 

3

   

vlees

0,05*

1)

3

   

melk en melkproducten

0,02*

 

3

   

eieren en eiproducten

0,05*

 

3

propiconazool

geen

propiconazool

abrikozen

0,2

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen

0,2

  
   

bananen

   
   

prei

0,1

 

3

   

pinda’s

0,2

 

3

   

overige oliehoudende zaden

0,1*

 

3

   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

gerst en haver

0,2

 

3

   

overige plantaardige producten

0,05*

 

3,7

   

lever van herkauwers

0,1

2)

 
   

overig vlees

0,01*

 

3

   

melk en melkproducten

0,01*

 

3

   

eieren en eiproducten

0,01*

 

3

Bijlage B

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

fosthiazaat

geen

fosthiazaat

bananen

0,05

 

3

   

oliehoudende zaden

0,05*

 

3

   

thee

0,05*

 

3

   

hop

0,05*

 

3

   

overige plantaardige producten

0,02*

 

3

iodosulfuron-methyl-natrium

iodosulfuron-methyl

iodosulfuron-methyl, inclusief zouten, uitgedrukt als iodosulfuron-methyl

thee

0,05*

 

3

   

hop

0,05*

 

3

   

overige plantaardige producten

0,02*

 

3

mesotrione

MNBA (4-methyl-sulfonyl-2-nitro-benzoëzuur)

som van mesotrione en 4-methyl-sulfonyl-2-nitro-benzoëzuur, uitgedrukt als mesotrione

thee

0,1*

 

3

   

hop

0,1*

 

3

   

overige plantaardige producten

0,05*

 

3

molinaat

geen

molinaat

thee

0,1*

 

3

   

hop

0,1*

 

3

   

overige plantaardige producten

0,05*

 

3

silthiofam

geen

silthiofam

thee

0,1*

 

3

   

hop

0,1*

 

3

   

overige plantaardige producten

0,05*

 

3

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van richtlijn nr. 2005/46/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 juli 2005 (PbEU L 177) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van amitraz, verder te noemen richtlijn 2005/46/EG; en tot uitvoering van richtlijn nr. 2005/48/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 augustus 2005 (PbEU L 219) houdende wijziging van de richtlijnen nr. 86/362/EEG en nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad ten aanzien van de vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen, verder te noemen richtlijn 2005/48/EG.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, en granen worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRL’s) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen.

Richtlijn 2005/46/EG stelt voor het middel amitraz MRL’s voor in en op granen en voor bepaalde producten van dierlijke en plantaardige oorsprong vast. De MRL’s worden van kracht op 10 januari 2007.

Richtlijn 2005/48/EG stelt voor verschillende bestrijdingsmiddelen MRL’s voor in en op granen en voor bepaalde producten van dierlijke en plantaardige oorsprong vast. Het zijn voorlopige MRL’s die van kracht worden op 24 februari 2007 en behoudens wijzigingen worden zij definitief met ingang van 13 september 2009.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijn zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor voedselketen en diergezondheid.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

In onderstaande transponeringstabel wordt het verband weergegeven tussen de richtlijnen 2005/46/EG en 2005/48/EG en deze regeling.

Richtlijn bestrijdingsmiddelen

Regeling

Residuen

van

2005/46/EG

   

artikel 1 en 2

Bijlage II

  

artikel 3, 4, 5 en 6

geen omzetting vereist

  
    

2005/48/EG

   

artikel 1, 2 en 3

Bijlage II

  

artikel 4, 5 en 6

geen omzetting vereist

  

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 2 december 2005 (Stcrt. 235).