Regeling samenloop fiscale wetten 2006

12 december 2005

Nr. DDB 2005/0065 M

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel XXXIV van het Belastingplan 2006;

Besluit:

Artikel I

In het Belastingplan 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel I, onderdeel D, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid wordt ‘onderdeel g’ vervangen door: onderdeel f.

2. In het tweede lid wordt ‘onderdeel h’ vervangen door: onderdeel g.

3. In het derde lid wordt ‘i’ vervangen door: h.

B

In artikel I, onderdeel Za, wordt ‘onder vernummering van het vierde tot en met het achtste lid tot vijfde tot en met negende lid’ vervangen door: onder vernummering van het vierde tot en met negende lid tot vijfde tot en met tiende lid.

C

In artikel I, onderdeel Zb, wordt ‘artikel 9.2, achtste lid’ vervangen door ‘artikel 9.2, negende lid’. Voorts wordt ‘bedoeld in het negende lid’ vervangen door: bedoeld in het tiende lid.

D

In artikel V, onderdeel D, wordt ‘3.13, eerste lid, onderdelen a, h en i’ vervangen door: 3.13, eerste lid, onderdelen a, g en h.

Artikel II

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vindt toepassing voordat de wijzigingen worden aangebracht die voortvloeien het Belastingplan 2006.

2. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling samenloop fiscale wetten 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, J.G. Wijn.

Toelichting

Algemeen

Deze regeling vindt haar wettelijke grondslag in artikel XXXIV van het Belastingplan 2006. Artikel XXXIV bepaalt dat indien de samenloop van wetten die in 2005 in het Staatsblad zijn gepubliceerd waarbij de fiscaliteit wordt gewijzigd, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke, herstel kan plaatsvinden bij een ministeriële regeling. De in deze regeling opgenomen bepalingen strekken daartoe.

Opmerkingen

I. Ingevolge artikel XXVII, onderdeel B, van het Belastingplan 2006 wordt met ingang van 31 december 2005 in artikel 19b van de Wet op de loonbelasting 1964 een nieuw vijfde lid ingevoegd onder vernummering van het huidige vijfde, zesde en zevende lid tot zesde, zevende en achtste lid. Dit betekent dat de verwijzing in artikel 30i van de Algemene wet inzake rijksbelastingen naar artikel 19b, eerste lid, tweede lid, eerste volzin of zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 aangepast dient te worden aan de vernummering van het zevende lid tot achtste lid. Deze wijziging kan niet in het kader van deze ministeriële regeling worden meegenomen, omdat de delegatiebevoegdheid ziet op onjuistheden ontstaan door samenloop. Daarvan is hier geen sprake, er is immers vergeten een verwijzing aan te passen. De verwijzing in artikel 30i van de Algemene wet inzake rijksbelastingen naar de correcte leden van artikel 19b van de Wet op de loonbelasting 1964 zal daarom worden aangebracht bij een fiscale herstelwet.

II. Ingevolge artikel XIV, onderdeel A, van de Wet van 12 december 2002, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003, deel 1) vervalt per 1 januari 2006 in artikel 3, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen ‘De afdrachtvermindering lage lonen,’. Voorts wordt ‘de afdrachtvermindering scholing’, vervangen door: De afdrachtvermindering scholing. Deze laatstgenoemde wijziging kan echter niet worden aangebracht, omdat de afdrachtvermindering scholing is vervallen bij artikel IX van de Wet van 18 december 2003, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004). De eerste volzin van het tweede lid van artikel 3 van de Wet vermindering afdracht zal moeten komen te luiden: De S&O-afdrachtvermindering komt in mindering op de af te dragen loonbelasting. Deze correctie zal eveneens worden aangebracht bij een fiscale herstelwet.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Dit onderdeel heeft betrekking op artikel 3.13, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Artikel I, onderdeel D, van het Belastingplan 2006 is nog niet afgestemd op de wijzigingen die worden aangebracht in genoemd artikel 3.13 bij de Wet van 6 oktober 2005, Stb. 525, (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet), welke wet inwerking is getreden ingevolge het KB van 9 december 2005, Stb. 649. Ingevolgde de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet vervalt met ingang van 1 januari 2006 in artikel 3.13, eerste lid, onderdeel e onder verlettering van de andere onderdelen. Bij de formulering van de wijziging in het Belastingplan 2006 is met het vervallen van onderdeel e en de verlettering van de andere onderdelen nog geen rekening gehouden.

Artikel I, onderdelen B en C

Deze onderdelen hebben betrekking op artikel 9.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Bij de formulering van de wijzigingsopdrachten in artikel I, onderdelen Za en Zb, van het Belastingplan 2006 is er nog geen rekening mee gehouden dat aan genoemd artikel 9.2 ingevolge het inwerkingstredingsbesluit van 28 juni 2005, Stb. 2005, 331, per 1 juli 2005 een negende lid is toegevoegd.

Artikel I, onderdeel D

Dit onderdeel heeft betrekking op artikel 8, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. In genoemd artikel 8 wordt verwezen naar onderdelen van artikel 3.13, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Bij het Belastingplan 2006 wordt de verwijzing naar artikel 3.13 aangepast. Bij deze aanpassing is er nog geen rekening mee gehouden dat – zoals hiervoor is uiteengezet – ingevolgde de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet met ingang van 1 januari 2006 in artikel 3.13, eerste lid, het onderdeel e vervalt onder verlettering van de andere onderdelen.

Artikel II

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. De wijzigingen ingevolge deze beschikking moeten eerst in het Belastingplan 2006 worden aangebracht alvorens die wet de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wijzigt.

De Staatssecretaris van Financiën,

J.G. Wijn

Naar boven