Wijziging diverse Regelingen Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot wijziging van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen en de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk

19 december 2005

Nr. HDJZ/I&O/2005-2088

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel I

De Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In randnummer 2.2.43.3 wordt in de lijst van verzamelaanduidingen bij classificatiecode W2, bij UN-nummer 3401 en 3402 ‘AMALGAAN’ vervangen door: AMALGAAM.

2. In randnummer 2.2.7.9.3, onderdeel b, onder i), wordt ‘fluorescerende’ vervangen door: radioluminescente.

3. In randnummer 2.3.6 wordt in het beslissingsschema voor de indeling van metaalorganische stoffen in de klassen 4.2 en 4.3, in de box met de tekst ‘Met water reactieve metaalorganische stof, vloeibaar’ toegevoegd: UN 3398.

4. In randnummer 3.2, wordt in kolom 2 van tabel A bij UN-nummer 2949 ‘NATRIUMWATERSTOFSULFIDE, GEHYDRATEERD’ vervangen door: NATRIUMWATERSTOFSULFIDE.

5. In randnummer 3.2 wordt de alfabetische lijst van Tabel B, eerste kolom, als volgt gewijzigd:

a. ‘AMALGAAN VAN AARDALKALIMETALEN’ wordt vervangen door: AMALGAAM VAN AARDALKALIMETALEN.

b. ‘AMALGAAN VAN ALKALIMETALEN’ wordt vervangen door: AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN.

c. ‘NATRIUMWATERSTOFSULFIDE, GEHYDRATEERD’ wordt vervangen door: NATRIUMWATERSTOFSULFIDE.

6. In randnummer 3.3.1, in bijzondere bepaling 513 wordt ‘UN 3405 bariumperchloraat, oplossing’ vervangen door: UN 3405 bariumchloraat, oplossing.

7. In randnummer 4.1.1.19.5, in de afbeelding 4.1.1.19.2, wordt in de box met de tekst ‘De chemische compatibiliteit’ toegevoegd: beproefd.

8. In randnummer 4.1.4.1 wordt in verpakkingsinstructie P203, onderdeel (5) ‘sterk gekoelde vloeistoffen’ vervangen door: sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen.

9. In randnummer 4.1.6.4 wordt ‘6.2.1.5’ vervangen door: 6.2.1.6.

10. In randnummer 6.2.2 in de tabel wordt in de rij beginnende met EN 14427:2004 in de derde kolom ‘2.1.7’ vervangen door: 6.2.1.7.

11. In randnummer 6.5.4.2.1 wordt ‘6.5.4.3.5’ vervangen door: 6.5.4.3.7.

12. In randnummer 6.5.4.3.3 wordt ‘6.5.4.3.5’ vervangen door: 6.5.4.3.7.

13 In randnummer 6.8.4, onderdeel b, wordt in bijzondere bepalingen TE6 en TE23 ‘verstopping van de tank’ vervangen door: verstopping van de inrichting.

B

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In tabel 1 wordt na de rij

1.8.3.7; 1.8.3.8; 1.8.3.10; 1.8.3.14; 1.8.3.16

SEV

een rij ingevoegd, luidende:

1.9.4

DGTL

2. In de eerste kolom van tabel 1 wordt de rij beginnende met ‘6.2.1.3.3.5.4;’ en eindigend met ‘6.2.5.8.6’ als volgt gewijzigd:

a. ‘6.2.1.5.2;’ wordt vervangen door: 6.2.1.5.3;

b. Na 6.2.5.6.4.11; wordt ingevoegd: 6.2.5.7;.

3. In tabel 1 wordt na de rij

3.3.1, bijzondere bepaling 645

IVW

een rij ingevoegd, luidende:

4.1.1.15

TNO C in overeenstemming met DGTL

4. In tabel 1 wordt in de rij

4.1.4.3 LP902; 4.1.4.4 PR6

LR

in de eerste kolom, na PR6, ingevoegd: ; 4.1.6.2.

5. In kolom 2 van tabel 1 wordt ‘TNO PTC’ telkens vervangen door: TNO C.

6. In tabel 1 vervallen telkens de woorden ‘classificatie van’ en vervalt ‘; 6.8.2.7’.

7. In tabel 1 wordt voor de rij

6.8.3.2.16; 6.8.3.2.26; 6.8.3.4.4

NS/LR

een tweetal rijen ingevoegd, luidende:

6.8.2.4.6

NS, voor zover het betreft de deskundige in de zin van 6.8.2.4.5

6.8.2.7

NS/LR/Klassenbureau

8. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel c komt te luiden:

c. DGTL: Minister, namens deze de Directeur-Generaal Transport en Luchtvaart;.

b. Onderdeel d komt te luiden:

d. IVW: Minister, namens deze de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat;.

c. Onderdeel o komt te luiden:

o. TNO C: TNO Certification B.V. van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek;.

Artikel II

De Regeling vervoer over de land van gevaarlijke stoffen2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In randnummer 1.1.3.6.3 wordt in de tabel bij vervoerscategorie 0, klasse 8 ‘UN 2215’ vervangen door: UN 2215 (MALEÏNEZUURANHYDRIDE, GESMOLTEN).

2. In randnummer 2.2.43.3 wordt in de lijst van verzamelaanduidingen bij classificatiecode W2, bij UN-nummer 3401 en 3402 ‘AMALGAAN’ vervangen door: AMALGAAM.

3. In randnummer 2.2.61.1.3 wordt in de definitie van de LD 50-waarde voor de acute giftigheid bij inslikken ‘statisch afgeleide’ vervangen door: statistisch afgeleide.

4. In randnummer 2.2.7.5, onderdeel a, wordt onder i) ‘en alfastralers van geringe toxiciteit, niet hoger dan 0.4 Bq/cm2’ vervangen door: en alfastralers van geringe toxiciteit, niet hoger dan 4 Bq/cm2.

5. In randnummer 2.2.7.9.3, onderdeel b, wordt onder i) ‘fluorescerende’ vervangen door: radioluminescente.

6. In randnummer 2.2.9.1.10 wordt ‘ADNR’ vervangen door: ADR.

7. In randnummer 2.3.6 wordt in het beslissingsschema voor de indeling van metaalorganische stoffen in de klassen 4.2 en 4.3, in de box met de tekst ‘Met water reactieve metaalorganische stof, vloeibaar’ toegevoegd: UN 3398.

8. Randnummer 3.2 wordt als volgt gewijzigd:

a. Kolom 2 van tabel A wordt als volgt gewijzigd:

1°. Bij UN-nummer 2078 wordt ‘2,4-TOLUEENDIISOCYANAAT’ vervangen door: TOLUEENDIISOCYANAAT.

2°. Bij UN-nummer 2949 wordt ‘NATRIUMWATERSTOFSULFIDE, GEHYDRATEERD’ vervangen door: NATRIUMWATERSTOFSULFIDE.

b. Kolom 1 van tabel B wordt als volgt gewijzigd:

1°. ‘AMALGAAN VAN AARDALKALIMETALEN’ wordt vervangen door: AMALGAAM VAN AARDALKALIMETALEN.

2°. ‘AMALGAAN VAN ALKALIMETALEN’ wordt vervangen door: AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN.

3°. ‘NATRIUMWATERSTOFSULFIDE, GEHYDRATEERD’ wordt vervangen door: NATRIUMWATERSTOFSULFIDE.

4°. ‘2,4-TOLUEENDIISOCYANAAT’ wordt vervangen door: TOLUEENDIISOCYANAAT.

c. In tabel B wordt na de rij

MEDICAMENT, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G

1851

6.1

een nieuwe rij ingevoegd, luidende:

MEDISCH AFVAL, N.E.G.

3291

6.2

9. In randnummer 3.3.1 wordt in bijzondere bepaling 513 ‘UN 3405 bariumperchloraat, oplossing’ vervangen door: UN 3405 bariumchloraat, oplossing.

10. In randnummer 4.1.1.19.5 worden voorbeelden 1 en 2 als volgt gewijzigd:

a. ‘Beide UN-nummers van de bestanddelen en het UN-nummer’ wordt vervangen door: Zowel de UN-nummers van de bestanddelen als het UN-nummer.

b. ‘Beide bestanddelen en het mengsel’ wordt vervangen door: Zowel de bestanddelen als het mengsel.

11. In randnummer 4.1.1.19.6 wordt in de tabel, in UN-nummer 2078 ‘2,4-Tolueendiisocyanaat’ vervangen door: Tolueendiisocyanaat.

12. Randnummer 4.1.4.1 wordt als volgt gewijzigd:

a. In verpakkingsinstructie P200, onderdeel 3, onder d, wordt in de Opmerking de zinsnede ‘Voor drukhouders die gebruik maken van’ vervangen door: Bij drukhouders waarvoor gebruikgemaakt is van.

b. In verpakkingsinstructie P203, onderdeel 5, wordt ‘Sterk gekoelde vloeistoffen’ vervangen door: Sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen.

13. In randnummer 4.1.6.4 wordt ‘6.2.1.5’ vervangen door: 6.2.1.6.

14. In randnummer 4.3.4.1.2. vervalt in de tabel de rij

L4BV

5.1

01

15. In randnummer 4.5.1.1 wordt ‘9.1.2.1.5’ vervangen door: 9.1.3.5.

16. In randnummer 6.2.2, in de tabel, wordt in de rij beginnende met EN 14427:2004 ‘2.1.7’ vervangen door: 6.2.1.7.

17 In de randnummers 6.5.4.2.1 en 6.5.4.3.3 wordt ‘6.5.4.3.5’ vervangen door: 6.5.4.3.7.

18. In randnummer 6.7.2.1 wordt in de definitie van Offshore-transporttank ‘geconstrueerd en gebouwd’ vervangen door: ontworpen en geconstrueerd.

19. In randnummer 6.8.4, onderdeel b, worden de bijzondere bepalingen TE6 en TE23 als volgt gewijzigd:

a. ‘verstopping van de tank’ wordt vervangen door: verstopping van de inrichting.

b. ‘die lekkage en de ontwikkeling van over- of onderdruk in het reservoir verhindert’ wordt vervangen door: dat lekkage en de ontwikkeling van over- of onderdruk in het reservoir wordt verhinderd.

B

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In kolom 2 van tabel 1 wordt ‘DGG’ telkens vervangen door: DGTL.

2. In kolom 2 van tabel 1 wordt ‘TNO PTC’ telkens vervangen door: TNO C.

3. In kolom 2 van tabel 1 wordt ‘TNO DV of Defensie, laatstgenoemde voor zover het betreft classificatie van uitsluitend voor de krijgsmacht bestemde munitie en toelating van de verpakking ervan’ telkens vervangen door: TNO DV of Defensie, laatstgenoemde voor zover het betreft uitsluitend voor de krijgsmacht bestemde munitie.

4. In tabel 1 wordt na de rij

3.3.1, bijzondere bepaling 645

IVW

een rij ingevoegd, luidende:

4.1.1.15

TNO C in overeenstemming met DGTL

5. In tabel 1 wordt in de rij

4.1.4.2 IBC99; 4.1.4.2 IBC520; 4.1.4.2 LP99

TNO DV

‘4.1.4.2 LP99’ vervangen door: 4.1.4.3 LP99

6. Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel e komt te luiden:

e. DGTL: Minister, namens deze de Directeur-Generaal Transport en Luchtvaart;.

b. Onderdeel f komt te luiden:

f. IVW: Minister, namens deze de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat;.

c. Onderdeel h komt te luiden:

h. politie: het Korps landelijke politiediensten dan wel de regiopolitie in de desbetreffende regio;.

d. Onderdeel q komt te luiden:

q. TNO C: TNO Certification B.V. van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek;.

Artikel III

De Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk3 wordt als volgt gewijzigd:

A

1. Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. TNO DV: het kerngebied Defensie en Veiligheid van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek;.

2. In de artikelen 1, onderdeel c, 3, derde lid, en 5, onderdelen b en c, wordt ‘TNO PML’ telkens vervangen door: TNO DV.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Algemeen

Deze regeling voorziet in wijziging van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) en de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk. Ter uitvoering van internationale voorschriften worden in deze regelingen bevoegde autoriteiten aangewezen. Een aantal van deze bevoegde autoriteiten zijn gereorganiseerd, hetgeen noopt tot aanpassing van de regelingen. De gelegenheid wordt daarbij te baat genomen om zowel een aantal redactionele wijzigingen en enkele verbeteringen door te voeren als een aantal omissies in bijlage 1 van de VLG en de VSG te herstellen.

Artikelsgewijs

Artikel I

In onderdelen A en B worden respectievelijk de bijlagen 1 en 3 van de VSG gewijzigd.

De aanwijzing van Defensie is aangepast, omdat in diverse bepalingen van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) de bevoegde autoriteit een rol is toebedeeld die verder gaat dan de classificatie of toelating van verpakking, bijvoorbeeld het vaststellen van vervoervoorwaarden. De essentie van de aanwijzing van Defensie is dat deze de zojuist genoemde exclusieve rol van bevoegde autoriteit krijgt toebedeeld indien het gaat om uitsluitend voor de krijgsmacht bestemde munitie.

Voor een nieuw randnummer wordt de NedTrain Consulting BV als nieuwe bevoegde autoriteit aangewezen.

Door de toevoeging van dit randnummer vervalt het randnummer 6.8.2.7 in de ene rij en komt terug in een nieuwe rij, zodat de volgorde van randnummers blijft kloppen.

Als gevolg van reorganisatie per 1 november 2005 gaan de taken van de bevoegde autoriteit Product Testing & Consultancy B.V. van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO PTC) over naar Certification B.V. van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO C). Daarom is artikel 2, onderdeel c, aangepast.

De overige wijzigingen in artikel I zijn verbeteringen.

Artikel II

Ook de bijlagen 1 en 3 van de VLG worden respectievelijk in de onderdelen A en B gewijzigd.

Evenals in de VSG wordt in de VLG de aanwijzing van Defensie in tabel 1 van bijlage 3 aangepast om dezelfde reden als hierboven beschreven.

Bedoeld was dat TNO C al eerder zou worden opgenomen in deze bijlage bij randnummer 4.1.1.15, maar dat is abusievelijk weggevallen.

Tabel 1 van bijlage 3 bij de VLG is aangepast naar aanleiding van reorganisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG) samengevoegd met Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGL) tot Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (DGTL). Door deze reorganisatie is artikel 2, eerste lid, onderdeel e, aangepast. Tenslotte is in onderdeel h de definitie van politie redactioneel aangepast.

De overige wijzigingen in artikel II zijn verbeteringen.

Artikel III

Het Prins Maurits Laboratorium van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO PML) in de artikelen 1, 3 en 5 van de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk wordt vervangen door het kerngebied Defensie en Veiligheid van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO DV). Deze wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van reorganisatie van TNO, waarbij de taken van TNO PML zijn overgenomen door TNO DV.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 1998, 241; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 13 juni 2005 (Stcrt. 118).

  • 2

    Stcrt. 1998, 241; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 9 maart 2005 (Stcrt. 54).

  • 3

    Stcrt. 2002, 240; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 6 december 2004 (Stcrt. 241).

Naar boven