Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2005, 250 pagina 19Interne regelingen

Instellingsbesluit baten-lastendienst GBO

Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën van 22 november 2005, tot instelling van de baten-lastendienst Dienst GBO

De Minister van Justitie en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1

1. Aan de Dienst Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (verder afgekort als GBO) te Zoetermeer wordt de status van baten-lastendienst als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet, verleend.

2. De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst GBO.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst GBO.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 november 2005.
De Minister van Justitie, J.P. H. Donner.Den Haag, 22 november 2005.
De Minister van Financiën, G. Zalm.

Toelichting

Met dit besluit vindt de instelling per 1 januari 2006 plaats van de Dienst GBO als baten-lastendienst. De GBO beheert een aantal informatiesystemen van Justitie. Als uitvoerende dienst van Justitie, zorgt de GBO, naast het reguliere dagelijkse ICT-beheer van in productie genomen systemen, voor de voorbereiding op en de organisatie van het ICT-beheer. Ook advisering over het beheer en de techniek van de applicaties in bredere zin behoort tot het werkgebied.

De baten-lastenstatus brengt geen verandering teweeg in de politieke verantwoordelijkheid. De bevoegdheden van de minister van Justitie ten aanzien van de GBO blijven volledig intact.

Het eigenaarschap van de dienst is belegd bij de plaatsvervangend Secretaris-Generaal en de beleidsdirecties zijn opdrachtgever(s). De aansturing van de GBO vindt plaats door eigenaar en opdrachtgevers door middel van managementafspraken die zijn vastgelegd in convenanten.

De instelling als baten-lastendienst past bij de aard van de werkzaamheden van de dienst en de wijze waarop de bekostiging plaatsvindt.