Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2005, 249 pagina 36Besluiten van algemene strekking

Wijziging bedragen IOAW en IOAZ

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2005/100535, tot wijziging van bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 januari 2006

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, zesde en zevende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, zesde en zevende lid, en 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 7, vierde en vijfde lid, van het Inkomensbesluit IOAW en artikel 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz;

Besluit:

Artikel I

De bedragen genoemd in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers worden als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onder a, wordt ‘€ 576,98’ vervangen door: € 600,60.

2. In het vierde lid wordt: ‘€ 1.038,57’ vervangen door: € 1.081,08; ‘€ 807,77’ vervangen door: € 840,84; ‘€ 657,33’ vervangen door: € 682,49; en ‘€ 578,75’ vervangen door: € 600,91.

3. In het vijfde lid wordt ‘€ 1.005,66’ vervangen door: € 1.045,30; ‘€ 753,47’ vervangen door: € 783,10 ‘€ 558,70’ vervangen door: € 580,72 en ‘€ 306,51’ vervangen door: € 318,52.

Artikel II

De bedragen genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen worden als volgt gewijzigd:

A

1. In artikel 5, tweede lid, 3° en derde lid, wordt ‘€ 22.288,00’ telkens vervangen door: € 18.633,00.

2. In het vijfde lid wordt ‘€ 576,98’ vervangen door: € 600,60 ‘€ 1.038,57’ vervangen door: € 1.081,08 en ‘€ 807,77’ vervangen door: € 840,84.

B

In artikel 8, tweede lid, wordt ‘€ 112.220,00’ vervangen door: € 113.849,00.

Artikel III

De bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW worden als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘€ 265,90’ vervangen door: € 268,38.

B

In artikel 7, tweede lid, wordt ‘€ 1.976,00’ vervangen door: € 2.054,00; € 21,00 door: € 22,00; en € 735,00 door: € 764,00.

Artikel IV

In artikel 5, eerste lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz wordt ‘€ 101.484,00’ vervangen door: € 105.513,00.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.A.L. van Hoof.

Toelichting

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ vast te stellen grondslagen netto gelijk dienen te zijn. De genoemde bedragen dienen te worden aangepast met ingang van de dag waarop het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon wijzigen. Aangezien per 1 januari 2006 het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon veranderen dienen de in de IOAW en de IOAZ genoemde netto bedragen eveneens te worden aangepast.

Het inkomen bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder 3° en derde lid, onder 2°, van de Ioaz heeft betrekking op het inkomen dat de gewezen zelfstandige naar verwachting duurzaam zal behalen. Bij de vaststelling van de hoogte van dit inkomen dient derhalve rekening te worden gehouden met de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006. In verband hiermee wordt in deze berekening de premie voor een particuliere ziektekostenverzekering vervangen door de (verlaagde) inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet. Deze nieuwe berekeningswijze leidt ertoe dat het bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, onder 3°, en derde lid onder 2°, ten opzichte van 2005 lager zal worden vastgesteld. Het bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, onder 2° (inkomen in de laatste drie boekjaren) wordt per 1 januari 2006 niet aangepast, omdat de invoering van de Zorgverzekeringswet hierop (nog) geen effect heeft.

De bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW en de Regeling vermogenswaardering Ioaz worden gewijzigd aan de hand van de ontwikkeling van het netto minimumloon.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof