Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2005, 246 pagina 38Besluiten van algemene strekking

Wijziging aantal regelingen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2005, Directie SV, nr. SV/F&W/05/98871 tot aanpassing van een aantal ministeriële regelingen in verband met de invoering van een aantal wetten en de gewijzigde dagloonsystematiek, alsmede in verband met aanpassing van de financiering

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën, de Minister van Defensie en de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, de artikelen 10, vierde lid, en 48, eerste en zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 21 van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen, artikel 21 van het Besluit bijzondere militaire pensioenen, de artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies, de artikelen 8a, tweede lid, en 8h, tweede lid, van de Remigratiewet, de artikelen 28, tweede lid, 121, tweede lid, en 122 van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 80a, eerste en vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Besluit:

Hoofdstuk 1

Wijziging van Ministeriële Regelingen

§ 1

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel I

Wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 23 april 1985, nr. SZ/SV/VV/85/914, houdende spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW (Stcrt. 1985, 87)

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 23 april 1985, nr. SZ/SV/VV/85/914, houdende spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW (Strct. 1985, 87) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘de artikelen 20 en 21 in samenhang met de artikelen 14, 15 en 16 van de Wet financiering volksverzekeringen’ vervangen door: artikel 65, eerste en derde lid, in samenhang met de artikelen 58 en 60, eerste en tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste zin komt te luiden:

Na ontvangst van de in artikel 1 bedoelde opgave berekent de Sociale verzekeringsbank per gemoedsbezwaarde het bedrag, dat van deze ingevolge artikel 65, eerste en derde lid, in samenhang met de artikelen 58 en 60, eerste en tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen aan verhoogde belasting is geheven.

2. In de derde zin wordt ‘een vrijstelling als bedoeld in artikel 47, van de Algemene Ouderdomswet’ vervangen door: een ontheffing als bedoeld in artikel 64 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Indien van een echtpaar aan een van de echtgenoten ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 64 van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt de echtgenoot, die geen inkomen heeft genoten, indien en voorzover deze recht heeft op een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet en wegens gemoedsbezwaren geen aanspraak maakt op deze uitkering, aangewezen als degene, van wie geacht wordt op grond van artikel 65, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen belasting te zijn geheven. Het saldo van de spaarrekening van de echtgenoot aan wie ontheffing is verleend wordt overgeboekt op een voor beide echtgenoten gezamenlijk aan te leggen spaarrekening.

2. Het tweede lid, eerste zin, komt te luiden:

Indien van het in het eerste lid bedoelde echtpaar degene aan wie ontheffing is verleend, is overleden, wordt de overlevende echtgenoot, die geen inkomen heeft genoten, indien en voorzover deze recht heeft op een uitkering krachtens de Algemene Ouderdomswet en wegens gemoedsbezwaren geen aanspraak maakt op deze uitkering, aangewezen als degene, van wie geacht wordt op grond van artikel 65, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen belasting te zijn geheven.

3. In het derde lid wordt ‘artikel 20 van de Wet financiering volksverzekeringen’ vervangen door: artikel 65, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Artikel II

Wijziging van het Inkomensbesluit AOW 1996

Het Inkomensbesluit AOW 1996 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel b, wordt na ‘de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering’ ingevoegd: , de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

B

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

1. Onder opbrengst van arbeid, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt, voorzover deze arbeid door een werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt verricht, verstaan het loon in de zin van die wet.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering’ vervangen door: door een werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 4 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering’ vervangen door: artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

D

Artikel 7, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt na ‘artikel 22 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,’ ingevoegd: de artikelen 53 of 63 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen,.

2. In onderdeel f wordt ‘wiens arbeidsverhouding niet als dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, wordt beschouwd’ vervangen door: die niet als werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt beschouwd.

Artikel III

Wijziging van de Regeling inkomen kinderbijslag 1997

In artikel 1, derde lid, van de Regeling inkomen kinderbijslag 1997 wordt ‘artikel 8 van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen’ vervangen door: artikel 13 van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel IV

Wijziging van de Regeling instroomcijfers WAO

In artikel 2, eerste lid, van de Regeling instroomcijfers WAO wordt ‘artikel 97k van de Werkloosheidswet’ vervangen door: artikel 95 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Artikel V

Wijziging van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

De Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, derde lid, wordt ‘Wet financiering volksverzekeringen’ vervangen door: Wet financiering sociale verzekeringen.

B

In artikel 6d, derde lid, wordt ‘Wet financiering volksverzekeringen’ vervangen door: Wet financiering sociale verzekeringen.

C

Artikel 21 komt te luiden:

Artikel 21

Wijziging wettelijke grondslag

Deze regeling berust mede op artikel 121, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Artikel VI

Wijziging van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000

De Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, onderdeel i, 4, eerste lid, 5 en 6, derde lid, wordt ‘kalenderkwartaal’ vervangen door: kwartaal.

B

Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

k. valutadag: de op de rekening-courantafschriften aangegeven dag van betaling;

l. overige posten met betrekking tot de uitvoering van deze regeling: de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de interesten en diversen.

C

Artikel 4, derde lid, onderdeel a, vervalt, onder verlettering van de onderdelen b en c tot a en b.

D

Artikel 8, tweede lid, komt te luiden:

2. De artikelen 35, zesde lid, 38, tweede lid, 46, 47, 48, 49 en hoofdstuk 9 van de Wet SUWI en artikel 121 van de Wet financiering sociale verzekeringen zijn van overeenkomstige toepassing bij de uitvoering van deze regeling.

E

Paragraaf 4 komt te luiden:

§ 4

De financiering

Artikel 10

Algemene bepalingen

1. In de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling wordt voorzien door het Rijk.

2. De SVB beheert en administreert afzonderlijk de middelen, bedoeld in het eerste lid.

3. Met inachtneming van artikel 10a, eerste lid, brengt de SVB:

a. de uitgaven voor de tegemoetkomingen en de uitvoeringskosten van de SVB, met uitzondering van de kosten verbonden aan het advies, bedoeld in artikel 7, in rekening bij Onze Minister, en

b. de kosten verbonden aan het advies, bedoeld in artikel 7, in rekening bij de Minister van VWS.

Artikel 10a

Raming en opgave uitgaven

1. Uiterlijk op de tiende dag van de maand voorafgaande aan het begin van een kwartaal verstrekt de SVB aan Onze Minister onderscheidenlijk de Minister van VWS:

a. een raming van de totale uitgaven verbonden aan de uitvoering van deze regeling voor het komende kwartaal, en

b. een opgave van de gerealiseerde uitgaven verbonden aan de uitvoering van deze regeling in het vorige kwartaal.

2. Indien de dag, bedoeld in het eerste lid, een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is, vindt de verstrekking plaats op de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Artikel 10b

Afdracht

1. Met als valutadag de eerste dag van elk kwartaal storten Onze Minister respectievelijk de Minister van VWS het bedrag van de geraamde uitgaven verbonden aan de uitvoering van deze regeling in dat kwartaal op de rekening-courant ten name van de SVB bij de Minister van Financiën. Onze Minister en de Minister van VWS kunnen, na overleg met de SVB, van het geraamde bedrag afwijken.

2. Met als valutadag de eerste dag van elk kwartaal verrekenen Onze Minister respectievelijk de Minister van VWS het verschil tussen de gerealiseerde uitgaven en de geraamde uitgaven verbonden aan de uitvoering van deze regeling over het kwartaal gelegen twee kwartalen voor dat kwartaal met het bedrag, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10c

Specificatie raming

1. In de raming, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel a, wordt afzonderlijk vermeld:

a. het totaalbedrag aan geraamde tegemoetkomingen;

b. het totaalbedrag aan geraamde kosten, verbonden aan het advies, bedoeld in artikel 7, en

c. het totaalbedrag aan geraamde overige kosten met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

2. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt nader gespecificeerd in een bedrag dat betrekking heeft op het komende kwartaal en op bedragen die betrekking hebben op daaraan voorafgaande kwartalen. Deze specificatie wordt voorzien van de bij de bedragen behorende aantallen tegemoetkomingen.

Artikel 10d

Specificatie opgave gerealiseerde uitgaven

1. In de opgave van de gerealiseerde uitgaven, bedoel in artikel 10a, eerste lid, onderdeel b, wordt afzonderlijk vermeld:

a. het totaalbedrag aan uitbetaalde tegemoetkomingen;

b. het totaalbedrag aan gerealiseerde uitgaven, verbonden aan het advies, bedoeld in artikel 7, en

c. het totaalbedrag aan gerealiseerde overige kosten met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

2. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt nader gespecificeerd in een bedrag dat betrekking heeft op het vorige kwartaal en in bedragen die betrekking hebben op daaraan voorafgaande kwartalen. Deze specificatie wordt voorzien van de bij de bedragen behorende aantallen tegemoetkomingen.

Artikel 10e

Afrekening

1. Uiterlijk op 1 juli dient de SVB de afrekening over het afgelopen kalenderjaar bij Onze Minister en de Minister van VWS in.

2. In de afrekening wordt, op basis van de jaarrekening, bedoeld in artikel 49 van de Wet SUWI, de kasstroom inzichtelijk gemaakt en wordt deze afzonderlijk vermeld voor de uitgaven en overige posten met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

3. Op grond van de afrekening vindt voor 15 augustus een betaling plaats ten gunste of ten laste van de SVB.

Artikel 10f

Vaststelling Rijksbijdrage

Onze Minister stelt jaarlijks voor 31 oktober de omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van deze regeling over het afgelopen kalenderjaar vast.

Artikel 10g

Accountantsverklaring

Artikel 16, eerste lid, van de Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing op verstrekking van tegemoetkomingen krachtens deze regeling.

F

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

Wijziging wettelijke grondslag

Deze regeling berust mede op de artikelen 121, tweede lid, en 122 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Artikel VII

Wijziging van de Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming AOW-ers 2005

Aan artikel 7 van de Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming AOW-ers 2005 wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. Artikel 16, eerste lid, van de Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing op verstrekking van tegemoetkomingen krachtens deze regeling.

Artikel VIII

Wijziging van de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten

De Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, zesde lid, wordt ‘86a’ vervangen door: 86b.

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘artikel 51, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen’ vervangen door: artikel 120, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2. In het derde lid wordt ‘De artikelen 49 en 51, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen’ vervangen door: Artikel 49 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 120, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

3. Het twaalfde lid komt te luiden:

12. Artikel 16, eerste lid, van de Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing op verstrekking van tegemoetkomingen krachtens deze regeling.

C

Aan hoofdstuk 4 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 10

Wijziging wettelijke grondslag

Deze regeling berust mede op artikel 77 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 122 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Artikel IX

Wijziging van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers

Aan artikel 6 van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. Artikel 16, eerste lid, van de Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing op verstrekking van tegemoetkomingen krachtens deze regeling.

§ 2

Justitie

Artikel X

Wijziging van de Regeling uitvoering en informatieverstrekking Sociale Verzekeringsbank

In artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling uitvoering en informatieverstrekking Sociale Verzekeringsbank wordt ‘artikel 95 van de Werkloosheidswet’ vervangen door: artikel 102 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

§ 3

Defensie

Artikel XI

Wijziging van de Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers

De Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Bij de vaststelling van het overige inkomen van de betrokkene zijn de Regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen REA, zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag waarop de regeling vervalt als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of paragraaf 2 van de Reïntegratieregeling, voorzover daarvan in het navolgende niet wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing.

2. In het vierde lid wordt ‘het maximumdagloon, bedoeld in de artikelen 9, eerste lid en 9a, vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering’ vervangen door: het bedrag, bedoeld in de artikelen 17, eerste lid, en 18, vierde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

3. In het vijfde lid wordt ‘het maximumdagloon, bedoeld in de artikelen 9, eerste lid en 9a, vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering’ vervangen door: het bedrag, bedoeld in de artikelen 17, eerste lid, en 18, vierde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

B

In artikel 20a, eerste lid, onderdelen b en c, wordt na ‘Regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen REA,’ ingevoegd: zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag waarop de regeling vervalt als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of paragraaf 2 van de Reïntegratieregeling,.

Hoofdstuk 2

Slotbepalingen

Artikel XII

Intrekking

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 1982, nr. 52738, houdende nadere regelen herziening dagloonberekening arbeidsongeschikte WSW-ers (Stcrt. 1982, 80) wordt ingetrokken.

Artikel XIII

Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met uitzondering van de artikelen II, onderdeel A en onderdeel D, onder 1, en XI, onderdeel A, onder 1, en onderdeel B.

2. De artikelen II, onderdeel A en onderdeel D, onder 1, en XI, onderdeel A, onder 1, en onderdeel B, treden in werking met ingang van 29 december 2005.

3. De artikelen VI, onderdeel E, voor wat betreft artikel 10g, VII, VIII, onderdeel B, onder 3 en IX werken terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2005.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. de Geus.

Toelichting

Algemeen

Deze regeling (hierna: Aanpassingsregeling Wfsv) voorziet onder andere in de noodzakelijke technische aanpassingen van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv) en de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Invoeringswet Wfsv). In de Invoeringswet Wfsv worden enkele wetten ingetrokken, waaronder de Wet financiering volksverzekeringen en de Coördinatiewet Sociale Verzekering (hierna: CSV). Door het intrekken van deze wetten dienen verwijzingen naar deze wetten in verschillende ministeriële regelingen te vervallen of te worden vervangen door verwijzingen naar de Wfsv.

Tevens is in de Invoeringswet Wfsv een aantal wetten gewijzigd, waaronder:

– de Werkloosheidswet;

– de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

– de Algemene Ouderdomswet;

– de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Als gevolg van deze wijzigingen zijn in deze Aanpassingsregeling Wfsv verwijzingen in verschillende ministeriële regelingen vervangen door verwijzingen naar de Wfsv.

Daarnaast zijn een aantal ministeriële regelingen aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Verder wordt de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 (hierna: TOG-regeling) aangepast. Deze regeling was als sinds enige tijd verouderd en diende zowel technisch als inhoudelijk te worden aangepast. Hiermee is echter gewacht omdat het de bedoeling is dat deze tijdelijke regeling uiteindelijk in een formele wet wordt vastgelegd, de noodzakelijke wijzigingen zouden dan in dat traject worden meegenomen. Aangezien de verwachting is dat dit echter niet voor 2007 zal gebeuren, is besloten de TOG-regeling alsnog aan te passen. De wijzigingen betreffen met name de bepalingen over de financiering, waarvoor de grondslag wordt opgenomen in de Wfsv.

Ten slotte is in deze Aanpassingsregeling Wfsv één ministeriële regeling ingetrokken die regels stelde met betrekking tot de vaststelling van het dagloon. Deze ministeriële regeling is ingetrokken omdat de dagloonsystematiek gewijzigd is door de inwerkingtreding van de artikelen IV, onderdeel A, V, onderdeel A, en VI, onderdeel B, van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten met ingang van 1 januari 2006. Door de inwerkingtreding van deze artikelen is een uniforme grondslag gecreëerd in de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen voor de vaststelling van dagloon. Alle regels voor de vaststelling van het dagloon zijn opgenomen in het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen. Dit besluit stelt nadere regels voor de vaststelling van het dagloon voor zowel de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Daarmee komen de ministeriële regelingen die regels stelden met betrekking tot de vaststelling van het dagloon te vervallen.

Artikelsgewijs

Artikel II, onderdelen B, C en D, onder 2

In deze regeling werd nog verwezen naar een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3a van de CSV. In de Wfsv komen echter geen bepalingen omtrent dienstbetrekkingen meer voor. In plaats van naar dienstbetrekkingen te verwijzen is ervoor gekozen om naar het begrip werknemer in de zin van de Wfsv te verwijzen. Deze werknemers zijn werkzaam op een dienstbetrekking als bedoeld in o.a. de Ziektewet. Dit zijn ook de dienstbetrekkingen die in artikel 3a van de CSV werden bedoeld.

Artikel VI

Onderdeel C

In het derde lid van artikel 4 worden een aantal situaties opgesomd waarin een persoon geen recht heeft op een tegemoetkoming op grond van de TOG-regeling. Onderdeel a van het derde lid kan vervallen omdat de daarin bedoelde toelage niet meer bestaat en er ook geen toelage van dezelfde hoogte met dezelfde doelstelling voor in de plaats is gekomen.

Onderdeel E

Het financieringsgedeelte van de TOG-regeling is aangepast aan de manier waarop onder andere de financiering van het Algemeen Kinderbijslagfonds in de Regeling Wfsv is vormgegeven. Dit om qua terminologie en opbouw beter aan te sluiten bij de regelgeving van andere begrotingsgefinancierde regelingen en wetten.

Artikelen VI, onderdeel E, voor wat betreft artikel 10g, VII, VIII, onderdeel B, onder 3 en IX

In deze artikelen is geregeld dat artikel 16, eerste lid, van de Algemene Regeling SZW-subsidies niet van toepassing is op de verstrekking van tegemoetkomingen krachtens enkele regelingen. Dit houdt in dat aanvragen om verstrekking van tegemoetkomingen (op grond van deze regelingen), groter dan 50.000 euro, niet voorzien hoeven te zijn van een accountantsverklaring. De reden hiervoor is dat de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hun jaarrekeningen reeds van een accountantsverklaring voorzien. Daarnaast verricht de Inspectie Werk en Inkomen nader onderzoek in het kader van de vaststelling van de Rijksbijdrage. Hierdoor is het overbodig geworden om een accountantsverklaring toe te voegen.

Artikel XI

Onderdeel A, onder 1, en onderdeel B

De Regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen REA is per 29 december 2005 van rechtswege komen te vervallen doordat in artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt ingetrokken. De verwijzingen naar de Regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen REA kunnen echter nog niet vervallen omdat deze regeling nog van toepassing blijft op de persoon die voor 29 december in aanmerking is gebracht voor een voorziening op grond van de Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, of daarvoor een aanvraag heeft ingediend, zolang dat instrument in diezelfde vorm wordt verstrekt. Op personen die vanaf 29 december 2005 een aanvraag indienen voor een voorziening op grond van de Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers is paragraaf 2 van de Reïntegratieregeling van toepassing.

Onderdeel A, onder 2 en 3

In de Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers werd verwezen naar artikel 9 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Deze wet is door de Invoeringswet Wfsv ingetrokken en dit artikel is overgeheveld naar artikel 17 van de Wfsv. Daarom is deze verwijzing vervangen door een verwijzing naar artikel 17 van de Wfsv. Hieraan is echter toegevoegd dat het hierbij gaat om een loontijdvak van een dag. Dit omdat in artikel 17 van de Wfsv de loondagensystematiek is vervangen door een systematiek van loontijdvakken. Dit kunnen tijdvakken van een dag, week, vier weken of maand zijn. Om te verduidelijken om welk tijdvak het gaat, moet er bij verwijzingen naar het maximum (premie)loon van artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, aan toegevoegd worden dat het gaat om een loontijdvak van een dag.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus