Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2005
Nr. 246

Gepubliceerd op 19 december 2005Registratie aanduiding politieke groepering

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in zijn vergadering van 7 december 2005 op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende politieke groepering in te schrijven:

149. FVP

Daartoe heeft het centraal stembureau in overweging genomen dat:

- het centraal stembureau op 16 maart 2005 het verzoek van de politieke groepering Fortuynistische Volks Partij, vertegenwoordigd door dezelfde personen als die bij onderhavig verzoek de desbetreffende politieke groepering vertegenwoordigen, tot registratie van de aanduiding ‘Fortuynistische Volks Partij’ in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op grond van artikel G 1, vierde lid, aanhef en onder c, van de Kieswet heeft afgewezen;

- het centraal stembureau vervolgens op 18 mei 2005 het verzoek van de politieke groepering Fortuynistische Volks Partij, tot registratie van de aanduiding ‘FVP’ in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op grond van artikel G 1, vierde lid, aanhef en onder c, van de Kieswet heeft afgewezen;

- de thans door de politieke groepering FVP verzochte aanduiding ‘FVP’ in tegenstelling tot de bij verzoek van 18 mei 2005 verzochte aanduiding ‘FVP’ blijkens de statuten geen betekenis heeft;

- uit de bij het verzoek overgelegde stukken op geen enkele andere manier blijkt dat de aanduiding ‘FVP’ geassocieerd dient te worden met de ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geregistreerde aanduiding ‘Lijst Pim Fortuyn (LPF)’ of het gedachtegoed van wijlen de heer W.S.P. Fortuyn;

- op grond van de voorgaande overwegingen de aanduiding ‘FVP’ niet misleidend is voor de kiezers in de zin van artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet en ook overigens op grond van de Kieswet geen grond bestaat om het verzoek af te wijzen.

2. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen het besluit van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet, worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 7 december 2005.
H.R.B.M. Kummeling, voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl