Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2005, 245 pagina 44Circulaires

Circulaire verhoging tarieven in strafzaken, voor wat betreft tarieven voor werkzaamheden en tijdverzuim psychiaters

Aan:

– het College van procureurs-generaal;

– de directeur beheer bij de Hoge Raad;

– de directeuren beheer bij de gerechtshoven;

– de directeuren beheer bij de gerechten

Onderdeel: Strafrechtelijk beleid

Contactpersoon: D.Goudart

Doorkiesnummer: 070 – 3706013

E-mail: D.Goudart@minjus.nl

Datum: 8 december 2005

Kenmerk: 5390742/505

Aard van circulaire: bekendmaking van voorschriften

Geldig van/tot: 1 januari 2006 tot en met uiterlijk 1 januari 2010

Bijlage(n): geen

Onderwerp: Verhoging tarieven in strafzaken, voor wat betreft de tarieven voor werkzaamheden en tijdsverzuim van psychiaters

Naar aanleiding van mijn toezegging bij de begrotingsbehandeling 2005 om de tarieven voor forensische diagnostiek te herzien heeft een door mij ingestelde brede departementale werkgroep opdracht gegeven aan een extern onderzoeksbureau om onderzoek te doen naar een adequate tariefstelling voor forensische diagnostiek. Naar aanleiding van het eindrapport van dat onderzoek beveelt de werkgroep mij aan het uurtarief voor psychologen op het huidige prijspeil (€ 61,71) te bevriezen en dat van de psychiaters vast te stellen op € 99,11 (was € 81,23). Deze tarieven sluiten aan op de hoogte van de salarissen voor psychologen en psychiaters volgens de CAO GGz. Met dat voorstel van de werkgroep heb ik inmiddels ingestemd.

Ten aanzien van het bevriezen van de uurvergoeding voor psychologen merk ik op dat het huidige tarief eufemistisch gezegd ‘zeer’ markconform is. Een voorstel om het uurtarief voor psychologen naar beneden bij te stellen heb ik niet willen overnemen. In plaats daarvan heb ik gekozen voor bevriezing van dit uurtarief en zal de komende jaren gekeken worden wat de ontwikkelingen zijn in loon- en prijspeil, opdat er op enig moment weer aanleiding is ook deze uurtarieven bij te stellen.

Per 1 januari 2006 gelden de nieuwe uurtarieven voor psychiaters voor opdrachten die vanaf die datum zijn verleend. Gelet op de tijd die nodig is voor een formele wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 en de datum van ingang van het nieuwe tarief, heb ik er voor gekozen u bij circulaire over deze tariefswijziging te informeren. Deze circulaire zal in de Staatscourant worden geplaatst. Deze veranderingen worden op enig moment verwerkt in het Besluit tarieven in strafzaken 2003.

Ik verzoek u deze circulaire binnen uw organisatie bekend te maken aan de medewerkers die het aangaat.

De Minister van Justitie, J.P.H. Donner.