Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Kanselarij der Nederlandse OrdenStaatscourant 2005, 241 pagina 22Besluiten van algemene strekking

Besluit draagvolgorde onderscheidingen

1 september 2005

Nr. KNO/2005/1502

De Kanselier der Nederlandse Orden,

Overwegende dat het wenselijk is het bij zijn besluit van 15 augustus 2002 vastgestelde Besluit draagvolgorde onderscheidingen te herzien;

Gelet op de instemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de instemming van de minister van Defensie;

Besluit:

Vast te stellen het herziene Besluit draagvolgorde onderscheidingen.

Artikel 1

Indien een persoon de hem toegekende Koninklijke of ministeriële onderscheidingen draagt, dan worden deze gedragen in de in artikel 2 aangegeven volgorde, waarbij de onderscheiding met het laagste rangnummer wordt gedragen het dichtst bij het hart.

Artikel 2

De volgorde waarin onderscheidingen worden gedragen, luidt als volgt:

Rangnummer

Benaming onderscheiding

Graden/klassen/medailles

A. Ridderorden en vergelijkbare onderscheidingen

   

1

Militaire Willems-Orde

1.1 Ridder Grootkruis (ridder der 1e klasse)

  

1.2 Commandeur (ridder der 2e klasse)

  

1.3 Ridder (ridder der 3e klasse)

  

1.4 Ridder (ridder der 4e klasse)

   

2

Kruis voor Moed en Trouw

geen

   

3

Eresabel

geen

   

4

Verzetskruis

geen

   

5

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

in goud

   

6

Orde van de Nederlandse Leeuw

6.1 Ridder Grootkruis

  

6.2 Commandeur

  

6.3 Ridder

   

7

Orde van Oranje-Nassau

7.1 Ridder Grootkruis

  

7.2 Grootofficier

  

7.3 Commandeur

  

7.4 Officier

  

7.5 Ridder

  

7.6 Lid

  

7.7 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in goud

  

7.8 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in zilver

  

7.9 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in brons

   

B. Huisorden

   

8

Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau

Ridder

   

9

Huisorde van Oranje

 
   

9a

Huisorde van Oranje

9a.1 Grootkruis

  

9a.2 Groot Erekruis (Commandeur)

  

9a.3 Erekruis (Officier)

   

9b

Kruis van Trouw en Verdienste van de Huisorde van

Oranje

9b.2 in zilver

9b.1 in goud

   
   

9c.1

Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft

geen

9c.2

Eremedaille voor Kunst en Wetenschap

geen

   

9d

Kroonorde

9d.1 Grootkruis (vroeger: Groot-Erekruis)

  

9d.2 Groot Erekruis met plaque (vroeger: Grootofficier)

  

9d.3 Groot Erekruis (vroeger: Commandeur)

  

9d.4 Erekruis met rozet (vroeger: Erekruis)

  

9d.5 Erekruis (vroeger: Ridder)

  

9d.6 Eremedaille in goud

  

9d.7 Eremedaille in zilver

  

9d.8 Eremedaille in brons

   

C. Overige onderscheidingen voor verdiensten en herinneringsonderscheidingen

   

10

De Eervolle Vermelding

geen

   

11

Bronzen Leeuw

geen

   

12

Verzetsster Oost-Azië

geen

   

13

Bronzen Kruis

geen

   

14

Kruis van Verdienste

geen

   

15

Vliegerkruis

geen

   

16

Erepenning voor Menslievend hulpbetoon

16.1 in zilver

16.2 in brons

   

17

Medaille van het Koninklijk Meteorologisch Instituut

17.1 in goud

17.2 in zilver

   

18

De Ruytermedaille

18.1 in goud

  

18.2 in zilver

  

18.3 in brons

   

19

Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museummedaille)

19.1 in goud

19.2 in zilver

19.3 in brons

   

20

Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille)

20.1 in zilver

20.2 in brons

   

21

Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)

 
   

22

Erkentelijkheidsmedaille

22.1 In zilver

22.2 In brons

   

23

Ereteken voor Verdienste

23.1. In zilver

23.1. In goud

   

24

Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis)

geen

   

25

Lombokkruis

geen

   

26

Oorlogsherinneringskruis

geen

   

27

Verzetsherdenkingskruis

geen

   

28

Ereteken voor Orde en Vrede

geen

   

29

Nieuw-Guinea Herinneringskruis

geen

   

30

Mobilisatie-Oorlogskruis

geen

   

31

Kruis voor Recht en Vrijheid

geen

   

32

Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties

geen

   

33

Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties

geen

   

34

Herinneringsmedaille Vredesoperaties

geen

   

35

Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (vroeger genaamd: Herinneringsmedaille Rampenbrigade)

geen

   

36

Kosovo-medaille

geen

   

37

Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officiersdienstkruis)

geen

   

38

Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille)

38a. In goud

38b. In zilver

38c. In brons

   

39

Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier

39a. In goud

39b. In zilver

39c. In brons

   

40

Onderscheidingsteken voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie

geen

   

41

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (vroeger genaamd: Vrijwilligersmedaille)

geen

   

42

Inhuldigingsmedaille 1898

geen

   

43

Huwelijksmedaille 1901

geen

   

44

Herinneringsmedaille 1926

geen

   

45

Herinneringsmedaille Erewacht 1933

geen

   

46

Huwelijksmedaille 1937

geen

   

47

Inhuldigingsmedaille 1948

geen

   

48

Herinneringsmedaille 1962

geen

   

49

Huwelijksmedaille 1966

geen

   

50

Inhuldigingsmedaille 1980

geen

   

51

Medaille bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980

geen

   

52

Huwelijksmedaille 2002

geen

   

53

Herinneringsmedaille Buitenlandse bezoeken

geen

   

54

Herinneringspenning van de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907

geen

   

55

Ereteken Meester-Scherpschutter (Koninklijke Marine)

geen

   

56

KNIL-onderscheidingen

 
   

56a

Vaardigheidsmedaille KNIL

geen

   

56b

Schietprijsster

geen

   

57

Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerk-penning)

geen

   

58

Marinemedaille

geen

   

59

Landmachtmedaille

geen

   

60

Marechausseemedaille

geen

   

61

Luchtmachtmedaille

geen

   

62

Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998

geen

   

D. Erkende (ridderlijke) orden

   

63

Souvereine Militaire Orde van Malta

 
   

64

Johanniter Orde in Nederland

 
   

65

Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht

 
   

66

Orde van de Gouden Ark

66a. Commandeur

66b. Officier

66c. Ridder

In aanvulling op bovengenoemde onderscheidingen kunnen achtereenvolgens worden gedragen:

E. Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties, zoals de medaille van het Carnegie Heldenfonds, Vierdaagsekruis, Vaardigheidsmedaille van de NSV, Nationale Vijfkamp Kruis van Bijzondere Verdiensten van de K.N.V. 'Onze Luchtmacht', Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945, Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis, Medaille voor Trouwe Dienst van het Nederlandse Rode Kruis, Herinneringskruis '39-'40 van het Nederlandse Rode Kruis en het Herinneringskuirs '40-'45 van het Nederlandse Rode Kruis.

F. Onderscheidingen van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, Nato en de Europese Unie;

G. Buitenlandse onderscheidingen (in de volgorde van de graden van hoog naar laag; bij meerdere onderscheidingen in dezelfde graad wordt de alfabetische volgorde van de Franse benamingen van de desbetreffende landen aangehouden; bij meerdere onderscheidingen in eenzelfde graad van een bepaald land, wordt de in dat land gebruikelijke rangorde aangehouden).

Artikel 3

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

2. Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld te Den Haag, 1 september 2005.
De Kanselier der Nederlandse Orden,
J.H. De Kleyn.