Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2005, 241 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Regeling gegevensverstrekking overheidsopdrachten en speciale sectoren

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 december 2005, nr. WJZ 5714868, houdende regels voor gegevensverstrekking over overheidsopdrachten en opdrachten in de speciale sectoren

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 67 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PbEG L 134), de artikelen 75 en 76 van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134), en artikel 3, tweede lid, van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn nr. 2004/18/EG: richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134)

Artikel 2

Voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 77, zevende lid, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, wordt gebruik gemaakt van de volgende formulieren:

a. voor het verstrekken van de gegevens inzake overheidsopdrachten voor werken, genoemd in artikel 77, tweede tot en met vierde lid, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, voor centrale overheidsinstanties als bedoeld in bijlage IV van richtlijn nr. 2004/18/EG, het formulier opgenomen in bijlage 1;

b. voor het verstrekken van de gegevens inzake overheidsopdrachten voor werken, genoemd in artikel 77, vijfde lid, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, voor aanbestedende diensten die niet in bijlage IV van richtlijn nr. 2004/18/EG zijn opgenomen, het formulier opgenomen in bijlage 2;

c. voor het verstrekken van de gegevens inzake overheidsopdrachten voor leveringen, genoemd in artikel 77, tweede tot en met vierde lid, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, voor centrale overheidsinstanties als bedoeld in bijlage IV van richtlijn nr. 2004/18/EG, het formulier opgenomen in bijlage 3;

d. voor het verstrekken van de gegevens inzake overheidsopdrachten voor leveringen, genoemd in artikel 77, vijfde lid, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, voor aanbestedende diensten die niet in bijlage IV van richtlijn nr. 2004/18/EG zijn opgenomen, het formulier opgenomen in bijlage 4;

e. voor het verstrekken van de gegevens inzake overheidsopdrachten voor diensten, genoemd in artikel 77, tweede tot en met vierde lid, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, voor centrale overheidsinstanties als bedoeld in bijlage IV van richtlijn nr. 2004/18/EG, het formulier opgenomen in bijlage 5;

f. voor het verstrekken van de gegevens inzake overheidsopdrachten voor diensten, genoemd in artikel 77, vijfde lid, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, voor aanbestedende diensten die niet in bijlage IV van richtlijn nr. 2004/18/EG zijn opgenomen, het formulier opgenomen in bijlage 6.

Artikel 3

Voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 70, eerste lid, van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren, wordt gebruik gemaakt van het formulier dat is opgenomen in bijlage 7 bij deze regeling.

Artikel 4

Uiterlijk 1 augustus van het jaar waarin de gegevens, bedoeld in de artikelen 1 en 2, overeenkomstig het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten respectievelijk het Besluit aanbestedingen speciale sectoren dienen te worden verstrek, zenden de aanbestedende diensten de formulieren over het daaraan voorafgaande jaar toe aan de Centrale dienst voor in- en uitvoer van het Ministerie van Financiën te Groningen

Artikel 5

De Regeling gegevensverstrekking overheidsaanbestedingen en aanbestedingen nutssector wordt ingetrokken.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking overheidsopdrachten en speciale sectoren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 december 2005.
De Minister van Economische Zaken, L.J. Brinkhorst.

Bijlage 1

stcrt-2005-241-p12-SC72621-1.gif

Bijlage 2

stcrt-2005-241-p12-SC72621-2.gif

Bijlage 3

stcrt-2005-241-p12-SC72621-3.gif

Bijlage 4

stcrt-2005-241-p12-SC72621-4.gif

Bijlage 5

stcrt-2005-241-p12-SC72621-5.gif

Bijlage 6

stcrt-2005-241-p12-SC72621-6.gif

Bijlage 7

stcrt-2005-241-p12-SC72621-7.gifstcrt-2005-241-p12-SC72621-8.gif

Toelichting

De Minister van Economische Zaken is verplicht om jaarlijks informatie te verstrekken aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingevolge artikel 67 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PbEG L 134), en de artikelen 75 en 76 van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134). De hiervoor benodigde informatie is afkomstig van de aanbestedende diensten. Op basis van artikel 77, zevende lid, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en artikel 69 van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren dient een aanbestedende dienst die overheidsopdrachten verstrekt, respectievelijk een aanbestedende dienst in de speciale sector derhalve jaarlijks de gegevens, bedoeld in respectievelijk het eerste tot en met het zesde lid van artikel 77 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en artikel 68 en 70 van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren, te verstrekken.

In onderhavige regeling, worden de formulieren die hiervoor gebruikt moeten worden, vastgesteld. Voorts wordt in deze regeling bepaald welke gegevens de aanbestedende diensten moeten verstrekken en op welk tijdstip de gegevens uiterlijk verstrekt moeten worden.

De formulieren worden jaarlijks door het Ministerie van Financiën, Belastingdienst/Douane Noord, Team bijzondere klantbehandeling, Centrale dienst voor in- en uitvoer (e-mailadres: Enquiry.Point@tiscali-business.nl) toegezonden. Wanneer een aanbestedende dienst geen formulier ontvangt, dient hij het formulier zelf aan te vragen.

Onderhavige regeling brengt geen administratieve lasten mee voor burgers of bedrijven. Het zijn immers niet de ondernemers die meedoen aan een aanbesteding, maar de aanbestedende diensten (in de speciale sectoren) die de gegevens waarop deze regeling ziet moeten verstrekken.

De totale jaarlijkse lasten die voor de aanbestedende diensten van de rijksoverheid voortvloeien uit het invullen van deze formulieren bedragen € 37.600.

Met ingang van 1 januari 2006 treedt deze regeling inwerking en vervangt zij de Regeling gegevensverstrekking overheidsaanbestedingen en aanbestedingen nutssector. Dat is een maand later dan de inwerkingtreding van het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren. Feitelijk is de onderhavige regeling namelijk pas van toepassing op de gegevensverstrekking ten aanzien van het kalenderjaar 2005. De gegevensverstrekking ten aanzien van 2004 heeft voorts reeds plaatsgevonden op basis van de Regeling gegevensverstrekking overheidsaanbestedingen en aanbestedingen nutssector. Inwerkingtreding met ingang van 1 december 2005 is derhalve niet nodig.

De Minister van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst