Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2005, 229 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Regeling wijziging tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Regeling van de Minister van Justitie van 11 november 2005, nr. 5379051/05/DTR, houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 240 en 434a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders;

Besluit:

Artikel 1

De bedragen in de in kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders worden vastgesteld als aangegeven in kolom F.

stcrt-2005-229-p16-SC72425-1.gif

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2006.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 november 2005.
De Minister van Justitie,
namens deze:
de directeurToegang Rechtsbestel, A.E.M. Horbach.

Toelichting

Ingevolge artikel 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden kosten ter zake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, berekend overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven. Ingevolge artikel 434a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden kosten ter zake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, voor de bepaling van de kosten van tenuitvoerlegging in aanmerking genomen overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven. De tarieven zijn opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Stb. 2001, 325, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 december 2001, Stb. 2001, 600). Ingevolge artikel 14, eerste lid, van dat besluit worden de vaste schuldenaarstarieven jaarlijks door de Minister van Justitie met ingang van 1 januari aangepast aan de prijsontwikkelingen in het tweede jaar (t-2) voorafgaand aan het jaar waarin de gewijzigde bedragen zullen gelden, ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar. Zij worden geïndexeerd met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A – B) + (0,4 x C). In deze indexeringsformule is A gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer van het bruto uurloon, inclusief de bijzondere beloningen, op basis van de CAO-lonen van alle werknemers van het jaar t-2 en het daaraan voorafgaande jaar. B is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer van de arbeidsproductiviteit in alle sectoren van het jaar t-2 en het daaraan voorafgaande jaar. C is gelijk aan het procentuele verschil tussen de consumentenprijs-indexcijfers voor alle huishoudens van het jaar t-2 en het daaraan voorafgaande jaar. Dat betekent dat voor de indexering van de tarieven voor 2006 de ontwikkelingen van de indexen arbeidskosten, arbeidsproductiviteit en algemeen prijspeil tussen (het gemiddelde van) 2003 en (het gemiddelde van) 2004 relevant zijn. De procentuele stijging van de arbeidskosten is berekend op ((112,6/111,2) – 1)% = 1,259. De procentuele stijging van de arbeidsproductiviteit is op basis van CBS-gegevens berekend op ((104,9/101,4) – 1) % = 3,452%. De procentuele stijging van het algemene prijspeil is berekend op ((111,2 /109,9) – 1)% = 1,183%. De resulterende indexeringsfactor (0,6 * (1,259 – 3,452))% + (0,4 * 1,183) % is afgerond op –0,842%. Artikel 1 geeft de aldus geïndexeerde tarieven voor 2006 weer. In het belang van de overzichtelijkheid zijn alle daarvoor in aanmerking komende wijzigingen in één tabel weergegeven.